12. Hukuk Dairesi2023 YılıTahliye (İİK 135)

Üçüncü kişinin icra mahkemesinde, taşınmazı hacizden önceki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanarak işgal etmekte olduğunu ispat etmekle yükümlü olduğunu (m.135,Il c.1), üçüncü kişi taşınmazı işgal etmekte haklı bulunduğunu, hacizden (ya da ipotekten) önce yapılmış resmi bir belge ile örneğin; kiracı olduğunu hacizden önce tapuya şerh verilmiş bir kira sözleşmesi ya da hacizden önce noterde düzenlenmiş veya onaylanmış bir kira sözleşmesi ile ispat ederse, icra mahkemesinin tahliye emrinin iptaline karar vereceğini,

I. ŞİKAYET

Şikayetçi üçüncü kişi şikayet dilekçesinde,15.04.2017 den itibaren kiracı sıfatı ile taşınmazda oturduklarını, tahliye emrine itiraz ve tahliye emrinin iptalini talep ettiklerini, şikayetçinin kızı S. Gelenler’in Konya Eğitim Araştırma Hastanesi sağlık kurulu raporuna göre %98 engelli olduğu, kızının özel bakımına yarar şekilde taşınmazda tadilatlar yaptırdığını, tahliyenin telafisi güç zararlara neden olacağını beyanla şikayetin kabulüne karar verilmesini talep dava etmiştir.

II. CEVAP

Alacaklı cevap dilekçesinde, şikayetin reddini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile, Üçüncü kişinin icra mahkemesinde, taşınmazı hacizden önceki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanarak işgal etmekte olduğunu ispat etmekle yükümlü olduğunu (m.135,Il c.1), üçüncü kişi taşınmazı işgal etmekte haklı bulunduğunu, hacizden (ya da ipotekten) önce yapılmış resmi bir belge ile örneğin; kiracı olduğunu hacizden önce tapuya şerh verilmiş bir kira sözleşmesi ya da hacizden önce noterde düzenlenmiş veya onaylanmış bir kira sözleşmesi ile ispat ederse, icra mahkemesinin tahliye emrinin iptaline karar vereceğini, somut olayda taşınmaz üzerindeki haczin 18.06.2019 tarihinde tescil edilmiş olduğu, tahliyesi istenen taşınmaza ilişkin belgenin adi yazılı kira sözleşmesi olduğu, tapuya şerh edilmediği, kira ilişkisinin hacizden önce noterde düzenlenmiş veya onaylanmış bir kira sözleşmesi ile de ispat edilemediği gerekçesi ile ispatlanamayan şikayetin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Şikayetçi vekilince; şikayet dilekçesindeki nedenler tekrarlanarak ve tanıkların dinlenilmediği, tahliyenin yapılamamasının nedeninin müvekkilinin kızının engelli olması sebebi olduğunu belirtilerek kararın kaldırılması talep edilmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile, davacı tarafından dayanılan kira sözleşmesinin adi yazılı kira sözleşmesi olması sebebiyle kararda hata edilmediği gerekçesi ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz isteminde bulunulmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Şikayetçi vekilince ; istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü sebepleri belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması talep edilmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık İİK’nın 135/2 maddesinden kaynaklanan tahliye emrinin iptali şikayetine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

2004 sayılı İİK’nın 135/2 . maddesi

3. Değerlendirme

1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup şikayetçi vekilinin temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

23.05.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 23.05.2023 T. E: 2058, K: 3610

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu