DuyurularGörüş Yazıları

Tüzel Kişi Bilirkişilik Uygulaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Sayı : E-87844950-650[650.01.13.2017]-76/22349 08.08.2023
Konu   : Tüzel Kişi Bilirkişilik
              Uygulaması
İCRA İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun “Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve görevleri” başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinde, “Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin ve bu tüzel kişilik bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişilerin taşıması gereken nitelikleri belirlemek.” ve
(i) bendinde “Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin temel ve alt uzmanlık alanları ile yetki çevrelerini belirlemek.” Daire Başkanlığımızın görevleri arasında sayılmıştır.
6754 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde Bilirkişilik Bölge Kurullarının görevleri sayılmış olup aynı maddenin 1 inci fıkrasının (e) bendinde “Özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik faaliyetinde bulunmalarına izin vermek, izinlerini iptal etmek, bilirkişiliğe ilişkin faaliyet ve raporlarını denetlemek.” sayılan görevler arasında yer almaktadır.
Ancak, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişi listelerine başvuru ve kabullerine ilişkin usul ve esaslar ile bilirkişilik faaliyetinde bulunabilecekleri temel ve alt uzmanlık alanlarına ilişkin çalışmalar henüz tamamlanmadığından tüzel kişi bilirkişi başvuruları henüz alınmamıştır. Bununla birlikte, özellik arz eden durumlarda mahkemelerce tüzel kişilerin harici bilirkişi olarak görevlendirilebilmesinde mevzuat bakımından engelleyici bir hüküm bulunmamakta olup bu  hususta UYAP sisteminde de gerekli alt yapı oluşturulmuştur.
Bu kapsamda, özel hukuk tüzel kişi bilirkişilik uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için bu sistemin işleyişinin görülmesi, aksayan yönlerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ve sonrasında özel hukuk tüzel kişi bilirkişi listelerinin oluşturulması amacıyla Ankara, Ankara Batı, İstanbul ve Antalya illerinde gayrimenkul değerleme uzmanlık alanında Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile başlatılan pilot uygulama başarı ile sürdürülmektedir.
Anılan uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla, Ülke geneli icra müdürlüklerinde gayrimenkul satışlarında satışa konu taşınmazların değerinin tespiti amacıyla tüzel kişi bilirkişi olarak Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. nin görevlendirilmesi ve anılan şirketten bilirkişi raporu alınması uygulaması başlatılacak olup, icra müdürlüklerinden gelen Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’ye ilişkin harici bilirkişi ekleme taleplerinin Bilirkişilik Bölge Kurullarınca doğrudan kabul edilmesi suretiyle sistem yürütülecektir.
Bu itibarla, Başkanlığınızca Ülke genelinde icra müdürlüklerinde gayrimenkul değerleme işlerine yönelik olarak Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile tüzel kişi bilirkişiliği uygulamasına başlanması için gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususunda,
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu