İcranın Tatili ve Talik Halleri

Tutukluluk veya Hükümlülük Halinde İcra Takip İşlemlerine ilişkin Yargı Kararları

Tutuklu olarak bulunan borçluya İİK’nun 103.maddesi uyarınca çıkartılan davetiyenin, İİK’nun 54/1.maddesi dikkate alınmadan Tebligat Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca usulsüz tebliğ edilmesi halinde, kıymet takdiri tebliği üzerine borçlunun şikayetinin süresinde olduğu- Borçlu şikayet dilekçesi ile birlikte 120 TL gider avansını yatırmış, mahkemece duruşmada keşif yapılmasına karar verilerek, gider avansından karşılanmayan kısmın tamamlanması için borçluya iki haftalık kesin süre verilmesine ilişkin karar, duruşmada hazır olan borçluya ihtar edilmiş ise de, bilirkişilerin sayısı ve dosyadaki mevcut avans dikkate alınmadan keşif için eksik kalan avans miktarı net olarak belirlenmediğinden söz konusu ihtarın usule uygun kabul edilemeyeceği- Mahkemece sonraki duruşmada “eksik avansın 250 TL olarak tespiti” ile duruşmada hazır olmayan borçluya, avansı tamamlaması için iki haftalık kesin süre verilmiş ve yatırılmamasının sonuçları yazılmış ise de, söz konusu muhtıranın da borçlunun “hapiste hükümlü” olduğundan bahisle Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca yapıldığı, bu hali ile de muhtıraya ilişkin tebligatın usulsüz olduğu, gelinen aşamada ise bir yıldan fazla hapis cezası ile mahkum edilen borçlunun kısıtlanarak kendisine vasi atandığı anlaşıldığından, mahkemece, hükümlü olan borçlunun vasisine, eksik avansı tamamlaması için usulüne uygun ihtar yapılması gerekiği; usulsüz ihtar tebliği dikkate alınarak meskeniyete ilişkin şikayetin usulden reddine karar verilmesinin hatalı olduğu-
•   12. HD. 17.11.2016 T. 6112/23785

Tutuklu olan borçluya bir temsilci tayin etmesi için süre verilerek sonucuna göre tebliğ işlemleri gerçekleştirilmek suretiyle takibe devam edilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek yapılan ödeme emri ve kıymet takdir raporuna ilişkin tebliğ işlemlerinin usulsüz olduğu; usulsüz tebliğ işlemlerinden sonra icra müdürlüğünce İİK. mad. 54 uyarınca, borçluya muhtıra tebliğ edilerek kanuni gereklilik yerine getirilmiş ve bundan sonra borçluya ikinci kez tebliğe çıkarılan ödeme emri ve kıymet takdir raporu usulüne uygun şekilde tebliğ edilmiş ise de, alacaklının yaptığı satış talebinin İİK’nun 54. maddesinin uygulanmasından önce olduğu ve yok hükmünde olduğu, bu durumda, sonra da yapılmış bir satış talebi de bulunmadığından yok hükmünde olan satış talebi gereğince ihale yapılması usulsüz olduğu-
•   12. HD. 03.11.2016 T. 17855/22915

Taşınmaz satışlarında, borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesinin başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğu- Cezaevinde hükümlü olduğu anlaşılan borçluya, İİK. mad. 54/1 uyarınca, bir temsilci tayin etmesi için süre verilerek sonucuna göre satış ilanı tebliğ edilmek suretiyle takibe devam edilmesi gerekirken, Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca yapılan satış ilanı tebligatının usulsüz olduğu-
•   12. HD. 18.04.2016 T. 884/11355

İcra ceza mahkemesince borçlunun 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşıldığından, TMK. mad. 407 uyarınca kendisine vasi tayinine gerek olmadığı ve bu nedenle takipte İİK’nun 54. maddesinin uygulanmasının gerekmediği- Borçlunun cezaevinde iken icra müdürlüğüne hitaben yazdığı dilekçe içeriğine göre satışın yapıldığını öğrendiği ve borçlunun tahliye olduğu tarihe göre icra mahkemesine ise 7 günlük şikayet süresinden sonra yapılan ihalenin feshi isteminin süre aşımından reddi gerektiği-
•   12. HD. 12.11.2015 T. 22582/27750

İcra müdürlüğünce mümessil tayini için borçluya verilen süre içinde hiç bir takip işleminin yapılamayacağı, ihale de bir takip işlemi olduğuna göre icra müdürlüğünce İİK.nun 54. maddesi gereğince işlem yapılmasının gerekeceği-
•   12. HD. 24.03.2015 T. 311/7013

Borçlu adına bilinen adresine çıkartılan satış ilanı 23.09.2014 tarihinde Tebligat Kanunu’nun 21/1 maddesine göre tebliğ edilmek istenilmiş ise de; Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun 19.11.2014 tarihli yazısından, borçlunun 03.04.2014 tarihinde cezaevine girdiği, alacaklının da müştekisi olduğu farklı ilamlardan dolayı, borçlunun 02.07.2014-30.09.2014 tarihleri arasında cezaevinde bulunduğunun, satış ilanının tebliğ tarihi itibariyle borçlunun hükümlü olarak cezaevinde olduğunun anlaşıldığı, bu durumda icra müdürlüğünce İİK.nun 54/1. maddesine göre işlem yapılmadan takibe devam edilip satış işlemi gerçekleştirildiğinden anılan tebligatın usulsüz ve dolayısıyla geçersiz olduğu-
•   12. HD. 19.03.2015 T. 2975/6459

Hükümlü olarak cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilen borçluya İİK.nun 54. maddesi doğrultusunda mümessil tayini için icra müdürlüğünce süre verilmesine ilişkin şartlar ortadan kalkmış ise de, anılan maddedeki şartlar yerine getirilmeden borçluya cezaevinde hükümlü olduğu sırada ve eşinin mernis adresine yapılan ödeme emri tebligatının yok hükmünde olup bu nedenle de geçersiz olduğu-
•   12. HD. 12.03.2015 T. 30759/5604

Cezaevinde bulunan borçluya, kendisine temsilci tayin etmesi için süre verilmesi gerekir ise de; örnek 7 ödeme emrinin tebliğ edilmesi ile borçlu vekili tarafından süresinde icra müdürlüğüne müracaat edilerek borca, imzaya, fer’ilerine itirazda bulunulmuş ise artık İİK.’nun 54. maddesinin uygulanmasına gerek bulunmayacağı-
•   12. HD. 17.06.2014 T. 15838/17601

Borçlunun cezaevinde tutuklu olduğu sırada borçlunun ev ve işyerlerine yapılan icra emri tebligatının, İİK. nun 54. maddesinde yazılı usule aykırı olduğundan yok hükmünde olduğu, bu nedenle borçlunun icra mahkemesine başvurusunun süresinde olduğunun kabulünün gerekeceği-
•   12. HD. 09.06.2014 T. 14669/16625

Mümessili olmayan bir tutuklu veya hükümlü aleyhine takipte, mümessil tayini vesayet makamına ait olmadıkça, icra memurunun bir mümessil tayin etmesi için kendisine münasip bir mühlet vereceği ve takibi bu sürenin bitmesine bırakacağı, bu mühlet içinde temsilci tayin edip icra dairesine bildirmeyen tutuklu veya hükümlü hakkında takibe devam olunacağı-
•   12. HD. 15.05.2014 T. 11904/14520

1 yıl veya daha uzun süreli mahkumiyet halinde, kendisine vasi atanmış tutuklu veya hükümlü adına yapılacak tebligatların, vasisine yapılması gerekeceği-
•   12. HD. 24.06.2013 T. 16024/23497

Cezaevinde bulunan borçluya kendisine temsilci tayin etmesi için bir süre verilmeli, borçlunun anılan süre içinde temsilci tayin etmesi halinde ödeme emrinin bu temsilciye aksi halde borçluya tebliğ edilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 18.09.2012 T. 8662/26885

Bir yıl ve daha uzun süreli mahkumiyet halinde kişinin kısıtlanması ve kendisine bir vasi atanması gerekeceği-
•   12. HD. 11.09.2012 T. 18594/26063

İİK.nun 54. maddesi gereğince, tutuklu veya hükümlüler aleyhine yapılan icra takibine, mümessil tayini suretiyle devam edilebilir; ancak verilen sürede mümessil tayin edilmediği takdirde icra takibinin sürdürülebileceği-
•   12. HD. 06.06.2012 T. 4794/19491

Cezaevinde bulunan borçluya kendisine “temsilci” tayin etmesi için süre verilmeden tebliğ edilen ödeme veya icra emrinin iptali gerekeceği; ancak borçlunun kendisine ödeme emrine tebliği üzerine bir vekil tayin ederek, bu vekil vasıtasıyla süresi içinde ödeme emrine/icra emrine itirazda bulunmuş olması halinde, icra mahkemesince “İİK’nun 54. maddesine aykırılık nedeniyle” ödeme veya icra emrinin iptaline karar verilemeyeceği-
•   12. HD. 17.11.2011 T. 5313/22577

Cezaevinde bulunan borçluya, kendisine temsilci tayin etmesi için süre verilmeden tebliğ edilen ödeme veya icra emrinin iptali gerekeceği; ancak borçlunun ödeme emrinin tebliği üzerine bir vekil tayin ederek, bu vekil vasıtasıyla yasal sürede ödeme emrine itirazda bulunmuş olması halinde, artık “İİK’nun 54. maddesine aykırılık nedeniyle” ödeme (veya icra) emrinin iptal edilemeyeceği-
•   12. HD. 26.04.2011 T. 27105/7651

Ödeme emrinin, cezaevinde bir yıldan fazla olan cezasını çektiği sırada borçlu yerine cezaevi sorumlusuna tebliğ edilmiş olması halinde, bu tebligatın “yok” hükmünde sayılacağı, bu husus kamu düzenine ilişkin olduğundan, mahkemece doğrudan doğruya gözetileceği- Vasi tayin edilinceye kadar hükümlüye karşı başlatılmış olan takibin duracağı, alacaklının, vasinin belirlenmesinden sonra, vasiye tebligat çıkararak takibi sürdürebileceği-
•   12. HD. 02.06.2009 T. 3900/12039

Borçluya cezaevinde yapılacak tebligatın geçerli olmayacağı-
•   12. HD. 08.07.2008 T. 12017/14569

Cezaevinde bulunan borçluya temsilci tayin edildikten sonra, icra müdürlüğünce temsilci adına yeniden ödeme emri çıkarılması gerekeceği; icra mahkemesince İİK.’nun 54. maddesi dikkate alınarak kendiliğinden “icra takibinin durdurulmasına” karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 29.05.2007 T. 8726/11175

İİK.’nun 54. maddesi uyarınca “kendisine bir temsilci tayin etmesi için” süre verilmiş olan borçlu hakkındaki takibin bu süre zarfında kendiliğinden duracağı-
•   12. HD. 11.10.2006 T. 15625/18955

İhalenin feshi istemi, medeni usul hukuku anlamında «dava» olmayıp, «şikayet» niteliğinde olduğundan, «karşı taraf»ın ‘yanlış gösterilmiş’ veya ‘hiç gösterilmemiş’ olmasının şikayetin reddine neden olmayacağı—
•   12. HD. 31.01.2006 T. 24544/1024

•   12. HD. 24.01.2005 T. 24048/864

•   12. HD. 26.03.2002 T. 5030/6200

Bir yıllık özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkum olup cezaevinde bulunan borçlu adına çıkarılan ödeme emrinin «vasi» yerine, «cezaevinde bulunan görevli memur»a tebliğ edilemeyeceği–
•   12. HD. 29.04.2003 T. 6991/9629

Hükümlü borçluya vasi tayin edilmiş olduğunun anlaşılması halinde, icra mahkemesince «icra müdürünce vasiye ödeme emri tebliğ ettirilmesine» karar verilmesi gerekeceği–
•   12. HD. 26.06.2001 T. 10799/11582

Takip borçlularından birisinin, «diğer takip borçlusu hakkında 54. maddeye göre işlem yapılmadığı»ndan bahisle şikayette bulunamayacağı–
•   12. HD. 20.06.2000 T. 9421/10316

İİK. 54 uyarınca işlem yapılmadan, satış ilanının borçluya (borçlunun adresindeki 14 yaşındaki oğluna) tebliğ edilmiş olmasının, yapılan ihalenin feshini gerektireceği–
•   12. HD. 04.05.2000 T. 6404/7345

İİK’nun 54. maddesine -«hükümlü olan borçluya temsilci tayin etmesi için mühlet vermeden takip yapılamayacağı»na- dayalı şikayetin, süresiz olarak yapılabileceği–
•   12. HD. 30.11.1999 T. 14726/15362

Takibe taraf olmayan kişilerin o takipteki usulsüzlükleri -kural olarak- şikayet konusu yapamayacakları, ancak bir takipteki usulsüzlüğün -örneğin; ödeme emrinin borçluya tebliğindeki usulsüzlüğün- düzenlenmiş olan sıra cetvelinde başka alacaklıları haklarını ihlal etmesi halinde, bu alacaklıların o dosyadaki usulsüzlüğü şikayet yolu ile icra mahkemesine bildirebilecekleri—
•   19. HD. 25.02.1999 T. 6538/1116

•   19. HD. 17.12.1998 T. 6838/7717

•   19. HD. 21.05.1998 T. 2663/3528

Tutuklu ya da hükümlü bulunan borçlular hakkında icra müdürlüğünce İİK. 54’e göre işlem yapılmadan takibin sürdürülemeyeceği–
•   12. HD. 08.06.1998 T. 6241/6838

İİK. 54 uyarınca, temsilcisi bulunmayan bir tutuklu veya hükümlü aleyhine takipte, temsilci tayini vesayet makamına ait olmadıkça, icra müdürünün temsilci tayin etmesi için borçluya süre tanıyacağı (İİK. 54’de öngörülen işlem yapılmadan, takip borçlusuna ödeme emri gönderilemeyeceği)–
•   12. HD. 24.12.1997 T. 14062/14473

•   12. HD. 21.06.1993 T. 6400/11193

Kendisine verilen süre içinde temsilci tayin etmeyen borçluya sonraki tebligatların yapılarak takibe devam edilebileceği–
•   12. HD. 08.10.1997 T. 9439/10274

•   12. HD. 12.11.1996 T. 13383/14243

•   12. HD. 14.03.1996 T. 3197/3473

•   12. HD. 14.03.1995 T. 2512/3422

Cezaevinde bulunan borçluya temsilci tayin etmesi için süre verilmesi (ve ödeme emrinin ondan sonra tebliğ edilmesi) gerekmekte ise de, ödeme emrini cezaevinde alan borçlunun, bir vekil atayıp, bu vekil vasıtasıyla süresi içinde «borca itiraz» da bulunması halinde, 54. maddeye aykırılığın sonuca etkili olmayacağı ve borçlunun esasa ilişkin itirazlarının incelenmesi gerekeceği–
•   12. HD. 08.11.1994 T. 13176/13835

«Temsilci tayin etmesi» için -İİK. 54 uyarınca- kendisine muhtıra gönderilen tutuklu – borçlunun, verilen süre içinde temsilci tayin etmesi halinde bu temsilciye, aksi takdirde kendisine yeniden ödeme emri tebliğine» karar verilmesi gerekeceği–
•   12. HD. 17.05.1993 T. 4970/9142

•   12. HD. 08.03.1993 T. 15565/4353

•   12. HD. 14.12.1988 T. 3216/15441

Kendisine temsilci tayin etmesi için -İİK. 54 uyarınca- süre verilmemiş olan borçlunun, tahliye aşamasında örnek: 13 ihtarlı ödeme emrinden haberdar olduktan sonra icra dairesine takip konusu kira borcunu yatırmasının, takibi durduracağı–
•   12. HD. 03.02.1992 T. 7133/840

Tutuklu olan borçluya temsilci ataması için tebligat yapılmadan ödeme (icra) emri gönderilmesi halinde, «takibin iptaline» değil «ödeme (icra) emrinin iptaline» karar verilmesi gerekeceği–
•   12. HD. 18.11.1988 T. 1916/13890

Hükümlü borçlunun mahkûmiyet süresinin bir yılı geçmesi halinde, kendisine bir vasi tayin edileceğinden (MK.357), İİK.’nun 54. maddesine göre borçluya mehil verilemeyeceği, tayin edilecek vasiye ödeme emrinin gönderilmesi gerekeceği–
•   12. HD. 15.06.1987 T. 11036/7505

Temsilci tayini için -İİK. 54 uyarınca- kendisine süre verilmemiş olan borçlunun, itiraz süresi geçtikten -takipten haberdar olduktan- sonra yapacağı itirazın geçerli olacağı–
•   . İİD. 05.12.1960 T. 8707/8497

İcra mahkemesinde yapılan duruşmalarda da 54. maddenin uygulanacağı–
•   . İİD. 22.03.1956 T. 1650/1680

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu