12. Hukuk Dairesi2022 Yılıİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiTakip Açılış

Türk Parası ile bir ipotek yapılıp, ipoteğin paraya çevrilmesi suretiyle takibe geçildiğinde alacağın muayyenlik ilkesine göre ana paranın tür ve miktarının değiştirilemeyeceği, bu nedenle kredi sözleşmelerindeki yabancı para alacağı üzerinden borçluya tebliğ edilen hesap özetine dayanılarak akdin muayyenlik ilkesi gözetilmeksizin icra emri tebliğ ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılamayacağı, bu hususun kamu düzenine ilişkin olup her zaman ileri sürülebileceği

Türk Parası ile bir ipotek yapılıp, ipoteğin paraya çevrilmesi suretiyle takibe geçildiğinde alacağın muayyenlik ilkesine göre ana paranın tür ve miktarının değiştirilemeyeceği, bu nedenle kredi sözleşmelerindeki yabancı para alacağı üzerinden borçluya tebliğ edilen hesap özetine dayanılarak akdin muayyenlik ilkesi gözetilmeksizin icra emri tebliğ ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılamayacağı, bu hususun kamu düzenine ilişkin olup her zaman ileri sürülebileceği-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.a Uyar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü

1-Alacaklının temyiz isteminin incelenmesinde;

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre alacaklının yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının REDDİNE,

2-Borçlunun temyiz isteminin incelenmesinde;

Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibine ilişkin borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; dayanak ipoteğin üst sınır ipoteği olduğu bu nedenle ilamlı takip yapılamayacağı iddiası ile takibin iptalini talep ettiği, İlk Derece Mahkemesince, dayanak ipoteğin üst sınır ipoteği olması ve alacaklının kredi kuruluşu olmadığından ilamlı takip yapılamayacağından bahisle takibin iptaline karar verildiği, alacaklının istinaf yoluna başvurması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılarak, icra emrinin iptaline hükmedildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda; taraflar arasındaki ipotek akit tablosu TL üzerinden kurulmuş limit ipoteği niteliğindedir. Alacaklının dayandığı hesap özeti ise yabancı para alacağı cinsinden alacağın TL ye çevrilmesi suretiyle borçluya gönderilen ihtar niteliğindedir. Ancak Türk Parası ile bir ipotek yapılıp, ipoteğin paraya çevrilmesi suretiyle takibe geçildiğinde alacağın muayyenlik ilkesine göre ana paranın tür ve miktarı değiştirilemez. Bu nedenle kredi sözleşmelerindeki yabancı para alacağı üzerinden borçluya tebliğ edilen hesap özetine dayanılarak aktin muayyenlik ilkesi gözetilmeksizin icra emri tebliğ ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılamaz. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup her zaman ileri sürülebilir.

O halde; takibin kamu düzenine ilişkin nedenlerle iptali gerekirken Bölge Adliye Mahkemesince yazılı gerekçe ile icra emrinin iptali isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kabulü ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi 18.01.2022 tarih ve 2021/1197 E. – 2022/54 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 22.11.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 22.11.2022 T. E: 5595, K: 12075

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu