12. Hukuk Dairesi2018 YılıBoşanma & Nafaka Davalarıİlamların İcrasıNafaka Alacaklarına İlişkin İcra TakipleriTakip Açılış

TMK mad. 328 göre, anne ve babanın çocuğuna bakma mükellefiyetinin çocuğun reşit olmasıyla sona ereceği, çocuk reşit olduktan sonra eğitimine devam ediyorsa, bu takdirde, yeni bir dava açarak yardım nafakası talebinde bulunabileceği, çocuğun reşit olduğu tarihe kadar dosya borcunun bilirkişi aracılığı ile hesaplanarak, çocuk reşit olduktan sonra ise nafaka alacağının sadece anne yönünden devam edeceği göz önünde bulundurularak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-

TMK mad. 328 göre, anne ve babanın çocuğuna bakma mükellefiyetinin çocuğun reşit olmasıyla sona ereceği, çocuk reşit olduktan sonra eğitimine devam ediyorsa, bu takdirde, yeni bir dava açarak yardım nafakası talebinde bulunabileceği, çocuğun reşit olduğu tarihe kadar dosya borcunun bilirkişi aracılığı ile hesaplanarak, çocuk reşit olduktan sonra ise nafaka alacağının sadece anne yönünden devam edeceği göz önünde bulundurularak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Tosun K.cı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı vekili; müvekkili N.. G..’in davalıdan nafaka aldığını, ancak fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla maaş üzerindeki haczin kaldırıldığını, icra dairesinin mahkeme kararı olmadan işlem yaptığını ileri sürerek, dosyada bulunan maaş haczinin ve nafakanın devamına karar verilmesi istemiyle icra mahkemesine başvurmuş, mahkemece; icra dosyasında mevcut hesap tablosundan alacaklı tarafa fazlaca ödeme yapıldığının anlaşıldığı, ayrıca haciz işleminin muaccel alacaklar için geçerli olduğu, aylık nafaka alacağının da aydan aya şeklinde muaccel olacağı, bu itibarla henüz muaccel olmayan, yani müeccel alacaklar için haciz konulamayacağı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

Boşanma veya ayrılık vukunda, çocuk kendisine tevdi edilmemiş olan taraf, gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür (TMK. md. 182). Bu madde uyarınca, ilamda hüküm altına alınan iştirak nafakasının alacaklısı, müşterek çocuk olmayıp, velayet hakkı kendisine verilen eştir. Velayet hakkı küçüğün reşit olması ile sona ereceğinden, bu tarihte iştirak nafakasının da sona ereceği tabiidir. Ancak çocuğun reşit olduğu tarihe kadar ödenmeyerek biriken nafaka alacağı bulunduğu takdirde, velayet hakkı kendisine verilmiş olan eş tarafından, çocuğun reşit olduğu tarihten sonra da bu alacak takibe konu edilerek ödenmesi istenebilir.

TMK’nun 328. maddesine göre de, anne ve babanın çocuğuna bakma mükellefiyeti onun reşit olmasıyla sona erer. Küçük, reşit olduktan sonra eğitimine devam ediyorsa, bu takdirde, yeni bir dava açarak yardım nafakası talebinde bulunabilir. Küçüğün reşit olduğu tarihte, hükmedilen iştirak nafakası kendiliğinden sona erer.

Dosya kapsamı incelendiğinde; Niğde 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1999/601 E. – 651 K. sayılı dosyası ile, eş N.. G.. ve müşterek çocuk V.. G.. için tedbir nafakasına hükmedildiği, eş N.. G.. ve velayeten V.. G.. adına anılan ilâmın, Niğde İcra Müdürlüğü’nün 2000/4 Esas sayılı dosyası ile takibe konulduğu anlaşılmaktadır. Takip alacaklılarından V.. G.. 11.03.1987 doğumlu olup 11.03.2005 tarihinde reşit olmuştur. Bu durumda, mahkemece çocuk V.. G.. ‘in reşit olduğu tarihe kadar dosya borcunun bilirkişi aracılığı ile hesaplanarak, çocuk reşit olduktan sonra ise nafaka alacağının sadece anne yönünden devam edeceği göz önünde bulundurularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 21.05.2018 T. E: 2565, K: 4891

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu