2. Hukuk Dairesi2022 YılıFaizNafaka Alacaklarına İlişkin İcra Takipleri

Tedbir nafakası alacağı dava tarihinden itibaren her … doğar ve yeniden işlemeye başlar. İnşai özelliğe haizdir. İşlemiş olanlar karar tarihinde, işleyecek olanlar ise her ayın başında ödenebilir (muaccel) hale gelir.

2. Hukuk Dairesi         2022/5960 E.  ,  2022/9893 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, tazminatlar, nafakalar, tedbir nafakalarına uygulanan faiz, velayet ve reddedilen manevi tazminat talebi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
İlk Derece Mahkemesi 22.02.2019 tarihli ara kararla dava tarihinden itibaren ortak çocuk yararına aylık 350,00 TL tedbir nafakasına; 24.05.2019 tarihli ara kararla davacı kadın yararına dava tarihinden itibaren aylık 350,00 TL tedbir nafakasına hükmetmiş; nihai kararla ise davacı kadının davasının kabulüyle tarafların boşanmalarına, boşanmanın fer’ilerine ve tedbir nafakalarının devamına karar vermiştir. İlk Derece Mahkemesi kararını her iki tarafın istinaf etmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi erkeğin istinaf taleplerini reddetmiş; kadının istinaf taleplerini ise kısmen kabul etmiş; davacı kadın ve ortak çocuk yararına hükmoluna tedbir nafakalarının miktarlarını artırarak “ Ortak çocuk yararına dava tarihinden itibaren aylık 800,00 TL tedbir nafakasına, tedbir nafakasının ara karar tarihi olan 22.02.2019 tarihine kadar olanlar için bu tarihten, sonraki tarihli tedbir nafakalarının muaccel oldukları tarihten geçerli olmak üzere yasal faiz uygulanmasına; davacı kadına kadın yararına dava tarihinden aylık 750,00 TL tedbir nafakasına, tedbir nafakasının ara karar tarihi olan 24.05.2019 tarihine kadar olanlar için bu tarihten, sonraki tarihli tedbir nafakalarına muaccel oldukları tarihten geçerli olmak üzere yasal faiz uygulanmasına” karar vermiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararı yukarıda gösterilen şekilde davalı erkek tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Tedbir nafakası alacağı dava tarihinden itibaren her … doğar ve yeniden işlemeye başlar. İnşai özelliğe haizdir. İşlemiş olanlar karar tarihinde, işleyecek olanlar ise her ayın başında ödenebilir (muaccel) hale gelir. Ortak çocuk ve davacı kadın yararına hükmolunan tedbir nafakalarının geçmişe yönelik artırılan kısımları yönünden Bölge Adliye Mahkemesinin karar tarihi olan 26.04.2022 tarihi itibarıyla temerrüt şartları gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu durum karşısında ortak çocuk ve davacı kadın yararına hükmolunan tedbir nafakalarının artırılan kısımları bakımından bölge adliye mahkemesi karar tarihinden itibaren yasal faiz uygulanması gerekirken yazılı şekilde ilk derece mahkemesinin yukarıda belirtilen ara karar tarihlerinden itibaren yasal faiz uygulanmasına karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili Bölge adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 01.12.2022 (Per.)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu