12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi Yıllarİhalenin FeshiKıymet Takdiri

Taşınmaza 1/2 oranında malik olan paydaş icra dosyasının alacaklı veya borçlusu olmadığı gibi haciz ve ipotek alacaklısı da olmadığından, kendisine kıymet takdiri raporu tebligatı yapılması zorunluluğunun bulunmadığı

Taşınmaza 1/2 oranında malik olan paydaş icra dosyasının alacaklı veya borçlusu olmadığı gibi haciz ve ipotek alacaklısı da olmadığından, kendisine kıymet takdiri raporu tebligatı yapılması zorunluluğunun bulunmadığı- İİK mad. 127’nin uygulanabilmesi için Tapu Sicil Müdürlüğünden öncelikle alakadarların kayıtlı adreslerinin olup olmadığı sorulması gerektiği-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçiler tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1-Şikayetçi …’ün temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının REDDİNE,

2-Şikayetçi …’ün temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;Şikayetçi, ihalesi yapılan taşınmazın ½ oranında kısmına malik ve paydaş olduğunu, kendisine kıymet takdiri raporu ve satış ilanı tebligatı yapılmadığını ileri sürerek ihalenin feshini istemi ile icra mahkemesine başvurmuş; mahkemece, gazete ilanı yolu ile tüm ilgililere ihalenin tebliğ edildiği ve davayı ispat için herhangi bir delil ve belge sunulmadığından bahisle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK’nun 128/2. maddesi uyarınca, kıymet takdiri raporunun borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki ayrıca bildirilmiş bulunması hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak sureti ile tebliğ edilir. İhalenin feshini isteyen şikayetçi, taşınmazda paydaş olduğundan İİK’nun 134/2. maddesi uyarınca tapu sicilinde ilgili sıfatı vardır. Ne var ki adı geçen şikayetçi, icra dosyasının alacaklı veya borçlusu olmadığı gibi haciz ve ipotek alacaklısı da değildir. Bu nedenle kendisine kıymet takdiri raporu tebligatı yapılması zorunluluğu bulunmadığından şikayetçinin bu hususa yönelik temyiz nedenleri yerinde değildir.Ancak, İİK.nun 127.maddesine göre; “Satış ilanı, taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.” Bu kuralın uygulanabilmesi için Tapu Sicil Müdürlüğünden öncelikle alakadarların kayıtlı adreslerinin olup olmadığı sorulmalıdır. Satışı yapan icra müdürlüğünün 22.02.2014 tarihli yazısı incelendiğinde, sadece tapu kaydının istendiği, ayrıca diğer paydaşın adresinin olup olmadığının sorulmadığı ve şikayetçi paydaşa satış ilanı tebligatı yapılmadığı görülmektedir.Dairemizin uygulamada istikrar kazanmış içtihatlarına göre, tapudaki ilgili sıfatını taşıyan şikayetçinin İİK.nun 127. maddesi uyarınca şikayetçinin tapuda kayıtlı adresi olup olmadığının tespit edilmesi, tapuda adresi bulunduğu takdirde bu adrese tebligat yapılması gerekir. Mahkemece ilgilinin tapuda kayıtlı adresinin araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı gerekçe ile ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Şikayetçi …’ün temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) no’lu bentte yazılı nedenlerle … lehine İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 22.04.2015 T. E: 9191, K: 10938

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu