12. Hukuk Dairesi2022 YılıAşkın HacizHaciz Kaldırmaİhtiyati HacizTasarrufun İptali

Tasarrufun İptali Dosyasında Verilen İhtiyati Haciz Kararının ihtiyati tedbir niteliğinde ihtiyati haciz kararı olduğu, şikayetçi 3. kişinin tüm mal varlığı aleyhine verilmiş bir ihtiyati haciz kararı olmadığı, 3. kişinin sorumluğunun sadece borçludan satın aldığı iddia edilen taşınmazlar ile sınırlı olduğu, bu haliyle ihtiyati hacizlerin teminat karşılığında kaldırılmasına ilişkin İİK’nın 266. maddesinin somut olayda uygulanma imkanının bulunmadığı

T. C.
Y A R G I T A Y
1 2 .    H U K U K    D A İ R E S İ 
T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L Â M I
Esas    No : 2022/8055
Karar No : 2023/511
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 17.05.2022
SAYISI : 2022/878 E., 2022/1006 K.
DAVA TARİHİ : 17.01.2022
HÜKÜM/KARAR : Kaldırma/Yeniden Hüküm
TEMYİZ EDEN : Davacı
İLK DERECE MAHKEMESİ : Afyonkarahisar 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 31.03.2022
SAYISI : 2022/22 E., 2022/173 K.
Taraflar arasındaki şikayet; şikayetçi 3. kişinin  maliki olduğu taşınmaza, genel mahkemede açılan tasarrufun iptali davasında verilen ihtiyati haciz kararının teminat karşılığı kaldırılmasına ilişkin talebin icra müdürlüğünce reddi kararından kaynaklanmakta olup, yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince  kesinleşen icra dosyası borcu tutarınca teminat yatırılması karşılığında şikayetçiye ilişkin bağımsız bölümlerdeki ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına  karar verilmiştir.
Kararın davalı alacaklı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun kabulü ile ilk derece mahkemesince verilen kararın kaldırılarak talebin reddine karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayetçi 3. kişi vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten  sonra, dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Şikayetçi vekili dava dilekçesinde; alacaklı Tamer Çıdak tarafından Afyonkarahisar İcra Müdürlüğünün 2020/12284 Esas sayılı dosyası üzerinden borçlu Malakoğulları Toprak ve Toprak Mahsulleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine 100.000 TL asıl alacak talepli icra takibi başlatıldığı, Afyonkarahisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2021/422 Esas numaralı dosya üzerinden tasarrufun iptali davası açılması neticesinde iş bu şikayete konu tasarrufun iptali davasından verilen ara karar ile şikayetçinin maliki olduğu 2 – 9 ve 10 numaralı bağımsız bölüm taşınmazlara ihtiyati haciz konulduğu, bu hacizlerin teminat karşılığı kaldırılmasına ilişkin icra müdürlüğüne yapılan başvuruda İİK’nın 266. maddesi gereğince görevli mahkemenin İcra Hukuk Mahkemesi olduğunun belirtilerek alacaklının ilgili icra dosyasındaki alacağı miktarınca teminat belirlenmesini, taraflarınca teminat miktarınca nakit ödemeleri ya da bankadan kefalet alıp ibraz edecekleri teminat mektubu neticesinde ihtiyati hacze konu Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, Aktaş Mah. 68 ada, 87 parsel, B Blok 2 – 9 ve 10 numaralı bağımsız bölümlerdeki haciz taşkın haciz hale geleceğinden ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
II. CEVAP
Davalı alacaklı tarafça cevap dilekçesinde; ihtiyati haciz kararını ancak kararı veren mahkemenin kararlarını inceleyen üst mahkeme kaldırabildiğini, nitekim şikayetçi tarafça ihtiyati haciz kararının kaldırılması talebinin istinaf mahkemesine taşındığını ve istinaf başvurusunun, kesin olarak reddedildiğini, dolayısıyla işbu dava konusu ile ilgili kesin hüküm bulunduğunu, iş bu davanın haksız olduğunun anlaşıldığını ve davanın öncelikle usulden reddine, mahkeme aksi kanaatte ise davanın esastan reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk derece mahkemesi kararında; talebin kabulü ile 118.813,07 TL nakit veya banka teminat mektubunun icra dosyasına sunulması halinde talepte bulunan Arif Altıntaş adına kayıtlı 2, 9 ve 10 nolu bağımsız bölümler üzerindeki ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
 İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı alacaklı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
B. İstinaf Sebepleri
Davalı alacaklı vekili istinaf başvuru dilekçesinde; cevap dilekçesindeki nedenler tekrarlanmış ve sadece takipte kesinleşen miktarın teminat olarak yatırılmasının istenilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu belirtilerek istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.
C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesince; ilk derece mahkemesince verilen karara karşı  şikayetçi 3. kişi vekili tarafından sunulan  istinaf dilekçesi ve kamu düzeni kapsamında yapılan inceleme neticesinde;  davalı alacaklı tarafından Afyonkarahisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan ve 2021/422 esasa kaydı yapılan tasarrufun iptali davasında verilen ara karar ile dava konusu edilen şikayetçiye ait 2, 9 ve 10 bağımsız bölüm nolu taşınmazlar ile diğer maliklere ait bağımsız bölümler üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verilmiş ve bu karara yönelik şikayetçi 3. Kişi tarafından yapılan itirazın aynı mahkeme tarafından 08.07.2021 tarihli ara karar ile reddine karar verildiği, bu ret kararına yönelik istinaf başvurusunun Konya BAM 3. Hukuk Dairesinin 18.10.2021 tarih, 2021/1576-1575 E.K. sayılı ilamı ile reddine karar verildiği, verilen ihtiyati haciz kararının ihtiyati tedbir niteliğinde ihtiyati haciz kararı olduğu, şikayetçi 3. kişinin tüm mal varlığı aleyhine verilmiş bir ihtiyati haciz kararı olmadığı, 3. kişinin sorumluğunun sadece borçludan satın aldığı iddia edilen taşınmazlar ile sınırlı olduğu, bu haliyle ihtiyati hacizlerin teminat karşılığında kaldırılmasına ilişkin İİK’nın 266. maddesinin somut olayda uygulanma imkanının bulunmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesince şikayetçi 3. kişinin talebinin reddine karar verilmesi gerekirken banka teminatı karşılığında ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesinin hatalı olduğu kanaatiyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, yeniden esas hakkında hüküm kurularak talebin reddine karar verildiği görülmektedir. 
V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi 3. kişi vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
B. Temyiz Sebepleri
Şikayetçi vekili; dava dilekçesinin tekrarlayarak, istinaf kararına karşı yasal süresi dahilinde temyiz kanun yoluna başvurduklarını belirtmiştir.
C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, şikayetçi 3. kişiye ait taşınmazlar üzerine konan ihtiyati haciz kararının kaldırılması talebine ilişkindir.
2. İlgili Hukuk
İcra İflas Kanunu 266. madde
3. Değerlendirme
1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci  maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davacı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;
Temyiz olunan  Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,
Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,
Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,
26.01.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu