12. Hukuk Dairesi2023 YılıHaciz KaldırmaVazgeçme & Feragat

Takipten ve itirazın iptali davasından feragat edilmiş olsa dahi dosya alacağına konulan hacizler nedeniyle hacizler ve takip geçerli olup feragat nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılamayacağı-

Takipten ve itirazın iptali davasından feragat edilmiş olsa dahi dosya alacağına konulan hacizler nedeniyle hacizler ve takip geçerli olup feragat nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılamayacağı-

I. DAVA

Borçlu vekili şikayet dilekçesinde; alacaklı vekilinin takip ve alacaktan feragat nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılması talebinin reddine dair 03.04.2019 tarihli müdürlük işleminin iptalini talep etmiştir.

II. CEVAP

Alacaklı vekili dilekçesinde; şirket kayıtları üzerinde yapılan inceleme sonucu borçlu vekilinin haklı olduğunun anlaşılması üzerine takipten ve alacaktan feragat ettiklerini beyan ederek icra müdürlüğü işleminin iptalini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile Adana 4. İcra Müdürlüğünün 2016/5451 Esas sayılı dosyasına haciz koyduran alacaklıların taraf olarak eklendikleri, alacaklı vekilinin feragat beyanından evvel muhtelif icra dosyaları üzerinden dosya alacağına haciz konulduğu, feragat beyanının mevcut hacizleri ortadan kaldırmayacağından icra müdürü işleminin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuran

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı borçlu vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Alacaklı tarafından takipten ve alacaktan feragat edildiği için icra müdürlüğü işleminin iptal edilmesi gerektiğini, emsal kararların somut olayla ilgisinin bulunmadığını, olmayan bir borçla ilgili olarak aleyhine takip başlatılması ve takibe devam edilmesinin zarara uğramasına sebep olacağını beyan ederek kararın kaldırılmasını istemiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile takipten ve itirazın iptali davasından feragat edilmiş olsa dahi dosya alacağına konulan hacizler nedeniyle hacizler ve takip geçerli olup feragat nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılamayacağı gerekçesiyle davacı vekilinin Adana 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2021/21 Esas 2021/914 Karar sayılı kararına yönelik istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuran

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı borçlu vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

İstinaf dilekçesi içeriğindeki sebepleri tekrar ederek kararın bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, feragattan önce dosya alacağına haciz konulması halinde dosyanın işlemden kaldırılıp kaldırılamayacağına ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

2004 sayılı İcra İflas Kanunu.

3. Değerlendirme

1. Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davacı borçlu vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 2004 sayılı Kanun’un 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

18.05.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 18.05.2023 T. E: 2022/11438, K: 3542

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu