12. Hukuk Dairesi2022 YılıTehir-i İcra (İİK 36)

Takip dayanağı ilamın, denetime elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozulması karşısında, bozma gerekçesine göre manevi tazminat ve bağlantılı hakların kesinleştiği sonucu çıkarılamayacağı, teminatın paraya çevrilmesi talebinin reddi gerektiği

Takip dayanağı ilamın, denetime elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozulması karşısında, bozma gerekçesine göre manevi tazminat ve bağlantılı hakların kesinleştiği sonucu çıkarılamayacağı, teminatın paraya çevrilmesi talebinin reddi gerektiği-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlulardan D. Yemek Üretim Gıda İnş. Tekstil Ve Oto San. Ltd. Şti. tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Kurban tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İlamlı icra takibinde; alacaklı, takibe dayanak ilamın Yargıtayca maddi tazminat hesaplaması yönünden bozulduğunu, manevi tazminat ve bağlantılı haklar için hükmün kesinleştiğini, kesinleşen manevi tazminat ve bağlantılı haklar için muhtıra gönderilmesi veya teminatın paraya çevrilmesi talebinin reddine ilişkin icra memur muamelesine karşı icra mahkemesine şikayet yoluyla başvurduğu, mahkemece İİK’ nun 36/6 Maddesine göre şikayetin reddine karar verildiği, karara karşı alacaklının istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince takip konusu ilamın, hükme esas alınan bilirkişi raporunun denetime elverişli olmaması sebebiyle Yargıtayca bozulduğu, bozma kapsamı dışında kalan kısımların lokal ve likit hale geldiği ve usuli kazanılmış hak oluşturduğu ve korunması gerektiği belirtilerek İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılarak Müdürlük kararının iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK’nun 36/5 maddesinde; “Yargıtayca hükmün bozulması halinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir.”

Aynı maddenin 6. fıkrasında da, “Yargıtay’ca hükmün onanması halinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre icra dairesince paraya çevrilir. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

6100 sayılı HMK’nin Geçici 3. maddesi hükmü gereğince uygulanması gerekli 1086 sayılı HMK’nin 429 vd. maddeleri kapsamında; hükmün temyizi üzerine Yargıtay’ca kısmen onanıp kısmen bozulması ve mahkemece bozmaya uyulması halinde, sadece hükmün bozulan kısımları ile ilgili yargılama yapılarak yeniden karar verilebilir, onanan kısmı ile ilgili yargılama yapılarak yeni hüküm kurulamaz, önceki ilam onanan kısımlar yönünden ayaktadır, taraflar yönünden usuli kazanılmış hak oluşturur ve bu kısımlar yönünden icra kabiliyetini taşır. Bu nedenle hükmün bozulan kısmı yönünden icra işlemleri olduğu yerde durur ise de onanan kısmı yönünden icra işlemlerine devam edilir. (HGK’nun 23.10.2002 tarih ve 2002/11-663 E, 2002/847 K.) Somut uyuşmazlıkta, takip dayanağı ilamın, borçlu D. Yemek Üretim Gıda İnş. Tekstil Ve Oto San. Ltd.Şti. tarafından temyiz edildiği, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’ nin 12.09.2019 tarihli ilamının incelenmesinde, denetime elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulduğu gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulduğu, bozma gerekçesine göre manevi tazminat ve bağlantılı hakların kesinleştiği sonucu çıkarılamayacağından İlk Derece Mahkemesi’ nin şikayetin reddine yönelik kararı yerinde olup, Bölge Adliye Mahkemesi’ nce borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :

Borçlulardan D. Yemek Üretim Gıda İnş. Tekstil Ve Oto San. Ltd. Şti.’nin temyiz itirazlarının kabulü ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin 26/05/2021 tarih ve 2020/2138 E. 2021/1452 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine,16.02.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 16.02.2022 T. E: 2021/8537, K: 1906

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu