12. Hukuk Dairesi2019 Yılıİlamların İcrasıTakip Açılış

Takip dayanağı ilamda vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden müştereken ve müteselsilen tahsil hükmü bulunmadığından hüküm kısmında adı geçen davalıların bu alacak kalemleri yönünden eşit olarak sorumlu olduklarının kabulü gerekir

12. Hukuk Dairesi         2019/284 E.  ,  2020/203 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İlamlı takipte, borçlu … Otomatikleri San ve Tic. Ltd. Şti.’nin diğer şikayetlerinin yanı sıra, … 20. İş Mahkemesinin 2013/183 Esas – 2014/343 Karar sayılı kararına göre asıl alacak, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinden…İnşaat Limited Şirketinin de sorumlu olduğunu, asıl işverene karşı takip yapılmadığını ve kusur oranında talepte bulunulmadığını belirterek takibin ve icra emrinin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, ilk derece mahkemesince davanın reddine karar verildiği, istinaf talebinde bulunulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istemin HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
İlamların infaz edilecek kısmı, hüküm bölümü olup, hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. Gerek icra dairesi ve gerekse icra mahkemesi ilamın infaz edilecek kısmını yorum yolu ile belirleme yetkisine sahip değildir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08.10.1997 tarih ve 1997/12-517 E. -1997/776 K.; 22.03.2006 gün ve 2006/12-92 E.-2006/85 K.; 25.06.2008 gün ve 2008/12-451 E.- 2008/453 K. sayılı ilamları)
Somut olayda takip dayanağı ilamda “….davacı SGK vekille temsil edildiğinden karar tarihindeki AAÜT ne göre hesaplanan 7.304,24 TL nispi vekalet ücretinin davalılar asıl işveren…İnşaat Ltd. Şti, alt işveren … Otomatikleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Re-Ka Handels Und. Vedtriebs …’nin işveren vekili ….’dan tahsili ile davacı SGK’ya ödenmesine, davacı tarafından yapıldığı anlaşılan toplam 680,7 TL yargılama giderinin davalılar asıl işveren…İnşaat Ltd. Şti, alt işveren … Otomatikleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Re-Ka Handels Und. Vedtriebs …’nin işveren vekili Gürsel Kazatuzla’dan tahsili ile davacıya ödenmesine…” karar verildiği görülmüştür.
Bu halde, takip dayanağı ilamda vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden müştereken ve müteselsilen tahsil hükmü bulunmadığından hüküm kısmında adı geçen davalıların bu alacak kalemleri yönünden eşit olarak sorumlu olduklarının kabulü gerekir
Öte yandan yargılama giderinin icra emrinde asıl alacağa dahil edildiği anlaşılmakla, asıl alacak kaleminden yargılama giderinin çıkartılması ve yine davacı borçlunun yargılama gideri ve vekalet ücretinin 1/3’ünden sorumlu olacak şekilde borçlunun şikayetinin kısmen kabulü ile icra emrinin düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi ve istinaf başvurusunun da Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddedilmesi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına ile ilk derece mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kısmen kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca … Bölge Adliye Mahkemesi…. Hukuk Dairesinin 09/11/2018 tarih ve 2018/1552 E. – 2018/2501 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, … Anadolu 14.İcra Hukuk Mahkemesinin 08/03/2018 tarihli ve 2017/886 E. – 2018/238 K. sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 14/01/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu