2015 ve Öncesi Yıllar8. Hukuk DairesiTakip Açılış

Takip dayanağı ilam davacıya ait taşınmazda davalının müdahalesi ile dikilen elektrik direkleri ve elektrik hattının müdahalesinin men’ine ve kal’ine ilişkin olup ilamın infazı davacıya ait taşınmazın tahliye ve teslimini gerektireceğinden örnek 2 icra emri çıkarılmasında yasaya uymayan bir yönün bulunmadığı-

Takip dayanağı ilam davacıya ait taşınmazda davalının müdahalesi ile dikilen elektrik direkleri ve elektrik hattının müdahalesinin men’ine ve kal’ine ilişkin olup ilamın infazı davacıya ait taşınmazın tahliye ve teslimini gerektireceğinden örnek 2 icra emri çıkarılmasında yasaya uymayan bir yönün bulunmadığı-

Takip dayanağı ilam davacı D…’ya ait 1870 parsel sayılı taşınmazda davalının müdahalesi ile dikilen elektrik direkleri ve elektrik hattının müdahalesinin men’ine ve kal’ine ilişkin olup ilamın infazı davacıya ait taşınmazın tahliye ve teslimini gerektireceğinden örnek 2 icra emri çıkarılmasında yasaya uymayan bir yön yoktur. Mahkemece şikayetinin reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK.nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK.nun 366/3.maddeleri gereğince  Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 05.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

8. HD. 05.10.2012 T. E:7910,K:8662

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu