2017 Yılı8. Hukuk Dairesi

Takip alacaklısının edimi ayıplı aracın teslimi ve 15.000,00 TL bedelin borçluya verilmesi olup takip alacaklısının ayıpsız aracı teslim alabilmesi için kendi edimini yerine getirmesi gerektiği ve buna göre takip dayanağı ilama uygun muhtıranın iptalinin uygun olmadığı-

Takip dayanağı ilamda, “…. 160.000,00 TL’ye alınan … marka, … araç ile 15.000,00 TL’nin davalılara verilerek, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine,” hükmedildiği, ilamdaki davacı tarafından davalı aleyhine başlatılan takipte, vekalet ücreti yargılama gideri ile birlikte dava konusu aracın aynen teslimi mümkün olmadığı takdirde bedelinin tespitinin talep edildiği anlaşıldığından, takibe konu ilamda eş zamanlı edimlerin ifasının söz konusu olduğu- Takip alacaklısının edimi ayıplı aracın teslimi ve 15.000,00 TL bedelin borçluya verilmesi olup takip alacaklısının ayıpsız aracı teslim alabilmesi için kendi edimini yerine getirmesi gerektiği ve buna göre takip dayanağı ilama uygun muhtıranın iptalinin uygun olmadığı-

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup, hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Borçlu, Konya 6. İcra Müdürlüğünün 2014/2132 Esas sayılı takip dosyasına konu Konya Tüketici Mahkemesinin 2009/231 Esas 2012/470 Karar sayılı ilamına dayalı olarak müvekkili hakkında icra takibi yapıldığını, icra takibinde davaya konu aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tahsilinin talep edildiğini, icra emrinde yer alan vekalet ücreti ile yargılama gideri alacağının müvekkili şirket tarafından dosyaya ödendiğini, araç bedeli için İİK. m. 24’ün uygulanması yoluna gidildiğini, takibe konu aracın değerinin tespiti yönünde kıymet takdirine itiraz edildiğini, ancak alacaklı tarafça taraflarına gönderilen 22/07/2014 tarihli muhtıra ile aracın muhtıranın tebliğ tarihinden itibaren üç günlük süre içerisinde tebliğ alınmasını aksi halde meydana gelecek zararlardan sorumlu olunmayacağının muhtıra yoluyla tebliğ olduğunu, aracın kıymet takdiri konusunda yargılama süresinin devam ediyor olması nedeniyle, henüz araç bedelinin de belirlenmediği ve borçların ifasının eş zamanlı yapılması gerektiği göz önüne alındığında taraflarınca işlemlerin yerine getirilemeyeceğinin açık olduğunu, aracın bu kapsamda teslim alınmasının mümkün olmadığını belirterek İcra Müdürlüğünce tarafların tebliğ edilen muhtıranın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece takibe dayanak ilam incelendiğinde alacaklı ile borçluya ait edimlerin eş zamanlı ifası öngörülmüş olup söz konusu aracın değerine yönelik yapılan itiraz nedeniyle bedele ilişkin ödenecek miktarda tereddüt oluşacağından ve eş zamanlı ifaya engel olacağı gerekçesiyle davacı tarafın talebinin kabulüyle talebe konu Konya 6. İcra Müdürlüğünün 2014/2132 Esas nolu takip dosyasından çıkartılan 22/07/2014 tarihli muhtıranın iptaline karar verilmiştir.

Takip dayanağı ilamda, “11/01/2008 tarih, 0081293 nolu fatura ile 160.000,00 TL’ye alınan BMW marka, X5 3.0 D tipli, 2007 model, 42SK141 plakalı araç ile 15.000,00 TL’nin davalılara verilerek, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine,” hükmedildiği, ilamdaki davacı tarafından davalı Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. aleyhine başlatılan takipte, vekalet ücreti yargılama gideri ile birlikte dava konusu aracın aynen teslimi mümkün olmadığı takdirde bedelinin tespitinin talep edildiği anlaşılmaktadır. Takibe konu ilamda eş zamanlı edimlerin ifası söz konusudur. Takip alacaklısının edimi ayıplı aracın teslimi ve 15.000,00 TL bedelin borçluya verilmesidir.Bu durumda takip alacaklısının ayıpsız aracı teslim alabilmesi için kendi edimini yerine getirmesi gerekmektedir. Buna göre takip dayanağı ilama uygun 22/07/2014 tarihli muhtıranın iptali uygun değildir. Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle,davalı alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin yatırılan harcın temyiz edene iadesine, 27/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

8. HD. 27.09.2017 T. E: 2015/8616, K: 11628

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu