12. Hukuk Dairesi2023 YılıHaciz

Takibin kesinleşmesi halinde müdürlükçe uyulması ve yapılması gereken işlem ve esaslar İİK’nın 78 ve devamı maddelerinde belirtildiği, aynı kanunun ve 74 ve 76. maddesinde de borçlunun ödeme emrinin tebliği üzerine mal beyanında bulunması gerektiği düzenlendiği, İİK 367. madde de icra iflas dairelerinin hangi hallerde üçüncü kişilerden borçlunun mal varlığı hakkında malumat isteyeceği belirtildiği, somut olayda borçlunun vergi dairesine verdiği formları İİK 89. maddenin dayanağını teşkil etmek üzere istenmesinin mümkün olmadığı,

T. C.
Y A R G I T A Y
1 2 . H U K U K D A İ R E S İ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L Â M I

Esas No : 2022/9616
Karar No : 2023/2247

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 12.05.2022
SAYISI : 2021/2365 E., 2022/1480 K.

DAVA TARİHİ : 17.03.2021
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
TEMYİZ EDEN : Davacı/Alacaklı
İLK DERECE MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 10. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 19.03.2021
SAYISI : 2021/147 E., 2021/170 K.

Taraflar arasındaki icra memuru işlemini şikayetten dolayı yapılan inceleme sonunda, İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.

Kararın alacaklı tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı alacaklı tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi ………tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Alacaklı İcra Mahkemesine başvurusunda; borçlunun alacaklısı olduğu firmaların belirlenmesi ve bu firmalara hitaben İİK 89/1 mucibince muhtıra gönderilebilmesi adına borçlu tarafından tanzim ve ilgili vergi müdürlüğüne ibraz edilen BA/BS formlarının celbinin istendiğini, ancak müdürlüğün talebi ret ettiğini, üçüncü kişilere ait bilgilerin vergi dairesine bildirilen formlarda yer aldığını belirterek şikayetin kabulünü talep etmiştir.
II. CEVAP
Borçlu tarafından cevap dilekçesi sunulmamıştır.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; şikayetçi vekilince 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 5/2 maddelerine göre “bir hakkın tesis, kullanılması ya da korunması” hallerini açık rızanın istisnası olarak tanımladığını, KVKK’nın gösterdiği istisna hükmüne dayanılarak ba/bs formlarının celbine karar verilmesi gerektiği belirtilmiş ise de bu istisnanın somut durumda uygulanılması imkanı bulunmadığı belirtilerek şikayetin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Alacaklı istinaf başvurusunda; taleplerinin gerekçesiz ret edildiğini, icra memurunun bu yönde takdir hakkının bulunmadığını, KVKK kapsamında her ne kadar kişilerin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin aktarılamayacağı düzenlenmiş ise de bu kuralın istisnasının 5.maddesinde belirtildiğini, diğer taraftan Türk Ticaret Kanunun 35. maddesi gereği ticari kayıtların aleni olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; takibin kesinleşmesi halinde müdürlükçe uyulması ve yapılması gereken işlem ve esaslar İİK’nın 78 ve devamı maddelerinde belirtildiği, aynı kanunun ve 74 ve 76. maddesinde de borçlunun ödeme emrinin tebliği üzerine mal beyanında bulunması gerektiği düzenlendiği, İİK 367. madde de icra iflas dairelerinin hangi hallerde üçüncü kişilerden borçlunun mal varlığı hakkında malumat isteyeceği belirtildiği, somut olayda borçlunun vergi dairesine verdiği formları İİK 89. maddenin dayanağını teşkil etmek üzere istenmesinin mümkün olmadığı, yasal düzenlemeler nazara alındığında müdürlük kararında ve bunu tasdik eden mahkeme kararında bir usulsüzlük bulunmadığı belirtilerek davacının istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Alacaklı temyiz başvurusunda; istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü sebepleri belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması ve davanın reddine karar verilmesi istemi ile temyiz yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık icra memuru işleminin şikayetine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
İİK’nın 74., 76., 78 ve devamı maddeleri, İİK’nın 367 ve 89. maddeleri

3. Değerlendirme
1.Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup alacaklının temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

03.04.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu