12. Hukuk Dairesi2023 YılıKambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu

Takibe dayanak çekin yasal süresi içerisinde muhatap bankaya ibraz edilmemesine ilişkin şikayetin ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 günlük şikayet süresine tabi olduğu-

Takibe dayanak çekin yasal süresi içerisinde muhatap bankaya ibraz edilmemesine ilişkin şikayetin ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 günlük şikayet süresine tabi olduğu-

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; kambiyo takibine konu edilen çekin muhatap bankaya ibraz edilmediğini, bu haliyle kambiyo yoluyla takip yapılamayacağını ileri sürerek ödeme emrinin, takibin ve işlemlerin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; çeke dair noterden protesto çekildiğini, takip için aranan şartların fazlasıyla yerine geldiğini belirterek şikayetin reddine karar verilmesini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile dayanak çekin yasal süresi içerisinde muhatap bankaya ibraz edilmediğine ilişkin iddia ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 günlük şikayet süresine tabi olduğu, borçluya ödeme emrinin 04.12.2019 tarihinde tebliğ edildiğinden şikayetin süre aşımından reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı/borçlu vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Davacı/borçlu vekili; dava dilekçesini tekrarlamakla icra müdürlüğünün İİK’nın 168. maddenin amir hükmünün ihlal edildiğini ve kambiyo senedi vasfı taşımayan bir belgeye dayalı işlem başlatıldığını, alacaklının kötü niyetli olarak haksız protesto çektiğini ve bu protesto ile icra memurunun İİK’nın 168.maddesi gereği denetimini bertaraf ettiğini gerekçesiyle takibin/ödeme emrinin iptali gerektiğini ileri sürerek istinaf yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile 6102 sayılı TTK’nın 796. ve 808. maddeleri gereğince; çekin yasal süresinde ödenmek üzere muhataba ibraz edilmesi zorunlu olduğu, İİK’nın 168/3. maddesi gereğince; kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan takipte, takibin müstenidi olan senet kambiyo senedi vasfına haiz değilse ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içerisinde icra mahkemesine şikayet edilmesinin zorunlu olduğu, bu süre, hak düşürücü nitelikte olup, mahkemece re’sen gözetilmesi gerektiği, İİK’nın 170/a-2. maddesi düzenlemesi gereği, ilk derece mahkeme kararında da açıklandığı gibi, ödeme emrinin davacı borçluya 04.12.2019 tarihinde tebliğ edildiği buna rağmen davanın yasal 5 günlük süreden sonra açıldığı anlaşılmakla, HMK’nın 355 mad. gereğince kamu düzenine aykırılık teşkil eden bir hususun bulunmaması gerekçesiyle, istinaf sebepleriyle sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda istinaf talebinin esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı/borçlu vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davacı/borçlu vekili; isitnaf dilekçesini tekrarlamakla mahkeme kararının kaldırılması, şikayetin kabulüne karar verilmesi istemi ile temyiz yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, kambiyo senetlerine özgü ilamsız takipte takibe konu çekin süresinde ibraz edilmediğinden kambiyo vasfında olmadığı iddiası ile takibin /ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

İİK’nın 16’ıncı maddesi, 6102 sayılı TTK’nın 796. ve 808’inci maddeleri, İİK’nın 170/a-2 maddeleri

3. Değerlendirme

1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davacı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 2004 sayılı Kanun’un 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

25.04.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 25.04.2023 T. E: 2022/10063, K: 2765

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu