12. Hukuk Dairesi2023 YılıKira Taahhütnamesine Dayalı İcra Takibi (Örnek 14)

Tahliye taahhüdüne dayalı takip- Aile konutu şerhi- Bekletici mesele-

Tahliye taahhüdüne dayalı takibin iptali istemine ilişkin uyuşmazlıkta, taşınmaza ait güncel tapu kaydında halen davacı lehine verilmiş şerh ya da aile konutu şerhinin bulunmadığı, icra mahkemelerinin önlerine gelen uyuşmazlığı takip hukuku kurallarına göre ve basit usulde yargılama yaparak çözmekle görevli olduğu, takip hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözme görevini yerine getirirken bir başka dava dosyasının bekletici mesele yapılamayacağı-

Taraflar arasındaki şikayetten dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin reddine karar verilmiştir.

Kararın şikayetçi tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayetçi tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi F. H. tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Şikayetçi 3. Kişi vekili dava dilekçesinde : müvekkili ile davalı O. Ö.’ın … 1 Aile Mahkemesinin 2016/838 esas sayılı dosyasıyla görülen boşanma davasının karara çıktığını,davalının müvekkiline boşanma davası açma hazırlığındayken evlilik birliği içerisinde edinilen aile konutu vasfındaki … İli … İlçesi … Mahallesinde bulunan 4996 parselde tapuya kayıtı müşterek haneyi 30.06.2016 tarihinde davalı E. E.’e tapuda satış göstererek devrettiğini, taşınmazı devralan davalı O. Ö.’ın yıllardır arkadaşı ve hemşehrisi olduğunu, satışın muvazaalı olduğunu, davalı O. Ö.’ın 2016 yılı Eylül ayında dava konusu müşterek haneden ayrılıp başka yerde ikamet ederken müvekkilinin hali hazırda dava konusu taşınmazda ikamet ettiğini, davalılar aleyhine … 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/552 esas sayılı dosyasıyla muvazaa sebebiyle tapu iptal ve tescil davası açıldığını, kira sözleşmesinin ve tahliye taahhütnamesinin muvazaalı olduğunu, kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin 01.09.2016 olduğunu, satışı ise 30.06.2019 olduğunu, boşanma davasının 30.10.2017 tarihinde karara çıktığını, taşınmazın aile konutu vasfında olduğunu, tapu iptal davasının derst olduğunu, takibin taraflarının tahliye isteminde hak sahibi olup olmadıklarının iş bu davanın yargılaması sonucunda belli olacağını, bu nedenle … 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/552 esas sayılı dosyanın bekletici mesele yapılmasını talep ettiklerini beyan ederek tahliye işlemlerinin tedbiren durdurulmasına, takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı alacaklı vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin ne davacıyı ne de diğer davalı O. Ö.’ı tanımadığını, sadece O. Ö. ile dava konusu ev ile ilgili hukuki ilişkisi olduğunu, davacının açtığı tapu iptali davasında tahliye işlemlerinin durdurulması talebinin reddedildiğini, takibin kesinleşmesi üzerine konuta hacze gidildiğini, davacının evi boşaltmak için süre istediğini beyan ederek davanın reddini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile … 6. İcra Müdürlüğünün 2018/862 Esas sayılı takip dosyasında E. E. tarafından O. Ö.’a karşı tahliye taahhüdüne dayalı tahliye talepli icra takibi başlatıldığını ve takibin kesinleştiğini, … … Tapu Sicil Müdürlüğüne yazılan müzekkere cevabında taşınmazın aile konutu şerhinin tescil edilmediğinin bildirildiği, … 1. Asliye Hukuk Mahkemesine yazılan müzekkere cevabında 2017/552 esas sayılı dosyasında herhangi bir tedbir kararının bulunmadığının bildirildiği, … Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosunun 29.01.2021 tarihli yazı cevabı ile E. Ö. ve O. Ö. hakkında açılan tüm dava dosyalarını gösterir tevzi listesinin dosyaya alındığı, her ne kadar TMK 194/1 maddesi ile aile konutu özel bir öneme sahip kılınmış ise de somut olayda takibe ve tahliyeye konu taşınmaz bakımından hukuki anlamda verilmiş bir “aile konutu” şerhinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Şikayetçi istinaf dilekçesinde: dava dilekçesini tekrarlayarak, taşınmazın aile konutu olduğunu, müvekkilinin halen orada oturmaya devam ettiğini, … 1. Aile Mahkemesi’nin 2020/49 E. Sayılı dosyasının 28.01.2021 tarihli 2 no’lu ara kararı gereği “dava konusu taşınmazın boşanma davası açılmasıyla vekiledene tahsisine” karar verildiğini, davalı E. E.’e karşı muvazaalı tapu devrinin iptali için … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/552 E. sayılı dosyası ile açtıkları tapu iptali davasının 21.12.2017 tarihli tensip 9 nolu ara kararı gereği, tahliyeye konu edilen taşınmazın tapu kaydı üzerine konulan tedbirin devam ettiğini, davalı E. E.’in dahili davalısı olduğu … 2. Aile Mahkemesi’nin 2018/124 E. Sayılı dosyasının 14.02.2018 tarihli tensip 5 nolu ara kararı ile dava konusu taşınmazın tapu kaydı üzerine tedbir konulmasına karar verildiğini, anılan tedbir kararları uyarınca taşınmazın aile konutu vasfının tartışmasız olduğu, tahliyeye konu taşınmazın aile konutu olduğunun tespiti, aile konutu şerhi verilmesi ve tapu iptal ve tescil talebiyle … 5. Aile Mahkemesi’nin 2021/469 E. sayılı dosyası üzerinden dava ikame ettiklerini beyan ederek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacının takibe konu taşınmaza ilişkin muvazaa nedeniyle tapu iptal tescil davası açtığı ve bu davada verilmiş bir tedbir kararının bulunmadığının … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 25.01.2021 tarihli ve 2017/552 sayılı yazısı ile bildirildiği, taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi işlenmesine dair davanın davacı tarafından eldeki davanın karara bağlanmasından sonra istinaf dilekçesinin sunulduğu 21.04.2021 tarihinde açıldığı, UYAP üzerinden yapılan sorgulama ile elde edilen taşınmaza ait güncel tapu kaydında halen davacı lehine verilmiş şerh ya da aile konutu şerhinin bulunmadığı, İcra Mahkemelerinin önlerine gelen uyuşmazlığı takip hukuku kurallarına göre ve basit usulde yargılama yaparak çözmekle görevli olduğu, takip hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözme görevini yerine getirirken bir başka dava dosyasının bekletici mesele yapılamayacağı, dosya kapsamı, ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vaka ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık olmadığı gerekçesi ile istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Şikayetçi temyiz dilekçesinde: önceki beyanlarını tekrarlayarak … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/552 E. sayılı dosyası ile açtıkları tapu iptali davasının 21.12.2017 tarihli tensip 9 nolu ara kararı gereği taşınmazın tapu kaydı üzerine konulan tedbirin devam ettiğini, davalı Emrullah ENGİN’in dahili davalısı olduğu … 2. Aile Mahkemesi’nin2018/124 E. sayılı dosyasının 14.02.2018 tarihli tensip 5 nolu ara kararı ile dava konusu taşınmazın tapu kaydı üzerine tedbir konulmasına karar verildiğini, yerel mahkeme tarafından aile konutu şerhi için dava açma yetkisi ve olanağının verilmediğini, taşınmazın aile konutu olduğunun ispatına yönelik ikame ettikleri … 5. Aile Mahkemesi’nin 2021/469 E. sayılı dosyasının bekletici mesele yapılması gerektiğini iddia etmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, tahliye taahhüdüne dayalı takibin iptali istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 276 ve ilgili yasa maddeleri

3. Değerlendirme

1.Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup şikayetçi temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanunun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

04.04.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 04.04.2023 T. E: 2022/9584, K: 2309

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu