2015 ve Öncesi Yıllar6. Hukuk DairesiKira Taahhütnamesine Dayalı İcra Takibi (Örnek 14)

Taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının mutlaka “kiralayan” tarafından açılması gerekeceği, “kiralayan durumunda olmayan malik” in dava hakkı bulunmadığı, ancak yeni malikin, önceki malikin ve kiralayanın halefi olarak, eski malik zamanında verilmiş taahhüde dayalı olarak dava açabileceği-

Taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının mutlaka “kiralayan” tarafından açılması gerekeceği, “kiralayan durumunda olmayan malik” in dava hakkı bulunmadığı, ancak yeni malikin, önceki malikin ve kiralayanın halefi olarak, eski malik zamanında verilmiş taahhüde dayalı olarak dava açabileceği-

Dava, itirazın iptali ve tahliye taahhüdü nedeni ile kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davada dayanılan ve hükme esas alman kira sözleşmesi 01.03.2001 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli olup, kiralananın niteliği kullanıma hazır boş dükkan çay ocağı olarak belirtilmiştir. Bu nitelemeye göre kiralananın 6570 sayılı Yasa kapsamında kaldığı uyuşmazlık konusu değildir. Kira sözleşme­sinde kiralayan R. vekili Av. A.K. olarak gösterilmiş ve bu sözleşme taraflar arasında imzalanmıştır. Sözleşmeye göre kiralayanın R. olduğu anlaşılmaktadır.

Taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının mutlaka kiralayan tarafından açılması gerekir. Kiralayan durumunda olmayan malikin dava hakkı yoktur. Ancak yeni malik önceki malikin ve kiralayanın halefi olarak eski malik zama­nında verilmiş taahhüde dayanarak dava açabilir.

Tahliye taahhüdü nedeni ile kiracıya karşı icra takibi yapan ve dava açan A.’in kiralayan olmadığı kira sözleşmesinden anlaşılmaktadır, icra takibi kiralayan olmayan A. tarafından yapılmış ve dava yine aynı kişi tarafından açılmıştır. Tahliye taahhüdüne dayanan takiplerde ve davalarda, takip ve dava hakkı kural olarak kiralayana aittir. Dava açma hakkı kamu düzenine ilişkin olup re’sen göz önüne alınması gerekir. Bu durumda mahkemece, kiralananın mülkiyetinin kime ait olduğunun etraflı bir şekilde araştırılarak, davacının yeni malik olup olmadığı da belirlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir­ken yazılı gerekçe ile davanın kabulü ile kiralananın tahliyesine karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA…

6. HD. 02.03.2009 T. E:2008/14282, K:2009/1541

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu