2022 YılıBAM Gaziantep 12. Hukuk Dairesiİşlem ŞikayetiTebligat

Şikayetçinin “usulsüz tebligat nedeni ile memur muamelesine yönelik şikayeti”nin BAM tarafından kabulü halinde, şikayetçi vekili için -karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT’ne göre- 2100,00TL maktu ‘dilekçe yazım ücretine’ de hükmedilmesi gerekeceği-

Şikayetçinin “usulsüz tebligat nedeni ile memur muamelesine yönelik şikayeti”nin BAM tarafından kabulü halinde, şikayetçi vekili için -karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT’ne göre- 2100,00TL maktu ‘dilekçe yazım ücretine’ de hükmedilmesi gerekeceği-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı ilk derece mahkemesi kararının Dairemizce istinaf yoluyla tetkikinin istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı …bank A.S. tarafından borçlu aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, örnek 7 ödeme emrinin borçluya 24.09.2021 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu tarafından 09.02.2022 tarihinde icra dosyasına borca itiraz dilekçesi sunduğu, itiraz dilekçesinin 7 günlük yasal süreden sonra olduğu gerekçesiyle icra müdürlüğünce takibin devamına karar verildiği, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda ödeme emri tebliğinin usulsüz olduğunu belirterek öğrenme tarihi olan 07.02.2022 tarihinin tebliğ tarihi olarak tespitine karar verilmesini talep ettiği, ilk derece mahkemesince şikayetin usulden reddine karar verildiği, davacı borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulduğu anlaşılmaktadır.

Tebligat Kanunu’nun 21/1. maddesinde; “Kendisine tebligat yapılacak kimse veya  yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evraki, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde, tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır ” hükmü yer almaktadır.

Somut olayda şikayetçiye yapılan ödeme emrinde! 7201 sayılı TK’nin 21/1. Maddesi gereğince “D:21 komşu kapalı genç bayan …Tebligat mahalle muhtarına tebliğ edildi kapısına 2 nolu haber kağıdı yapıştırıldı, ayrıca en yakın komşu/kapici/yöneticiye haber verilmiştir. ” şeklindeki şerh ile tebliğ olunduğu, haber verilen komşu isminin bulunmadığı, bu hali ile tebligatın TK’nun 21/1. maddesine aykırı olduğu,

Buna göre şikâyete konu tebligatta haber verilen komşunun ismi yazılmadığından bu hali ile tebliğ işleminin şeklen Tebligat Kanunu’nun 21/1. maddesine aykırı ve dolayısıyla usulsüz olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan TK’nun 32. maddesi gereğince, tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilir. Dosya kapsamında şikayetçinin tebliğden daha önce ittila olduğuna dair delil bulunmadığından tebliğ tarihinin 07.02.2022 olarak düzeltilmesi gerekmiştir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle, ilk derece mahkemesinin istemin usulden reddine ilişkin kararının kaldırılmasına ”ve HMK’nun 353/1(b)-2. maddesi uyarınca duruşma yapılmadan dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde istinaf başvurusunun kabulüne,

28/11/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7165 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile değişik İİK’nun 364/1. maddesi ve İİK’ya Ek 1/1. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerince verilen miktar veya değeri 107.090,00 TL’yi gecen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilecek olup, somut olayda uyuşmazlık konusu miktar temyiz kanun yoluna başvurulabilecek parasal siniri geçmediğinden kesin olarak karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacının istinaf başvurusunun KABULÜNE,

2-Dosya kapsamı, delil durumu ve takip dosyası içeriğine göre ŞANLIURFA 2.ICRAHUKUK MAHKEMESI’nin 2022/48 E,2022/191 K. sayılı kararının HMK’nun 353/1(b)-2.maddesi gereğince KALDIRILMASINA,

3-Şikâyetin kabulü ile; Şanlıurfa 3. İcra Müdürlüğünün 2021/22918 E. sayılı icra takip dosyasında davacının öğrenme tarihinin 07.02.2022 tarihi olarak düzeltilmesine,

4-Davaci tarafından dava açılırken yatırılan (peşin harç 80,70 TL) harcın mahsup ve yeterliliğine,

5-Pesin yatırılana istinaf karar harcının talep halinde ilk derece mahkemesince davacıya iadesine,

6-Davaci tarafından yapılan toplam 438,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ye göre hesap edilen 2.100,00 TL maktu dilekçe yazım ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

8-Taraflarca yatırılan gider avanslarından varsa kalan kısmin karar kesinleştiğinde talep hâlinde ilk derece mahkemesince ilgili taraflara iadesine,

9-Kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine,

Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda tarafların yokluğunda miktar itibariyle kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.24/11/2022

GAZİANTEPBAM. 12. HD. 24.11.2022 T. E: 1204, K: 2545

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu