2023 Yılı6. Hukuk DairesiSıra Cetveli

Şikayet olunanın 01.08.2016 tarihinde koyulan hacze henüz satış süresi içerisinde 02.06.2017  tarihinde satış avansı olarak 500,00 TL para yatırıldığı, buna göre satış avansını yatıranın satış talebinde bulunmuş olduğu da kabul edilmesi gerektiği

Özet : Satış talebi bulunmayan şikayet olunanın 01.08.2016 tarihinde koyulan hacze henüz satış süresi içerisinde 02.06.2017  tarihinde satış avansı olarak 500,00 TL para yatırıldığı, buna göre satış avansını yatıranın satış talebinde bulunmuş olduğu da kabul edilmesi gerektiği

 

T. C.

Y A R G I T A Y
6 .    H U K U K    D A İ R E S İ 
T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L Â M I
Esas    No : 2022/3396
Karar No : 2023/3373
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 25.05.2022
SAYISI : 2022/905 E., 2022/1046 K.
DAVA TARİHİ : 29.09.2020
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
TEMYİZ EDEN : Şikayet Olunan M…… Hızlı vekili
İLK DERECE MAHKEMESİ : Aksaray İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 21.03.2022
SAYISI : 2021/428 E., 2022/93 K.
Taraflar arasındaki sıra cetvelinin iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararın şikayetçi ile şikayet olunan M…. Hızlı vekillerince istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvuruların ayrı ayrı esastan reddine karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayet olunan  M….. Hızlı tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Şikayetçi vekili dava dilekçesinde özetle; şikayetçi vekili borçluya ait taşınmazların satışından elde edilen bedelin paylaşıma konu sıra cetvelinde şikayet olunan M… Hızlı’nın alacaklı olduğu dosyada satış istenmediğini, satış isteme süresini kesecek bir işlem de yapılmadığını, haczinin düştüğünü ve ilk sırada gösterilmesinin hatalı olduğunu ileri sürerek sıra cetvelinin iptalini istemiştir.
II. CEVAP
Şikayet olunan M….. Hızlı vekili, dosyada satış talebi olduğunu ve avansın yatırıldığını, taşınmazlara ait ortaklığın giderilmesi davası için yetki alındığını, daha önce benzer nitelikte açılan davaların reddedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile  şikayet olunan Veysel Balcı ve vergi dairesinin alacaklı olduğu dosyalarda borçlunun 3. kişi olduğunu ve mirası reddettiğini, bu nedenle pay ayrılmadığını, şikayet olunan M….. Hızlı’nın alacaklı olduğu dosyada satış talep edilmeksizin satış avansı yatırıldığını, dava açmak için yetki de istenilmediği, bu nedenle satış istenmeyen haczin düştüğünü, şikayetçinin alacaklı olduğu 4. sıra dosyasında da satış istenmediğini ve haczin düştüğünü, yine şikayetçinin alacaklı olduğu 5. sıra dosyasında ise süresinde satış istendiğini ve henüz satış isteme süresi dolmadan başka bir dosyadan taşınmazların satıldığını haczin ayakta olduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulü ile sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayet olunan M….. Hızlı vekili ve şikayetçi vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
B. İstinaf Sebepleri
Şikayetçi vekili tarafından, 4. sırada alacaklı oldukları dosyada haczin ayakta olduğu belirtilerek istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.
Şikayet olunan M…… Hızlı  vekili tarafından, cevap dilekçesindeki nedenler tekrarlanarak ve taraflarınca süresi içinde 02.06.2017 tarihinde satış talep edilip satış avansının yatırıldığı, 01.08.2016 tarihinde konulan haczin ayakta olduğu, daha önce dosya borçlusu tarafından haczin düştüğüne yönelik açılan üç adet davada da davanın reddine karar verildiği ve bu kararların kesinleştiği, bu kararlarla da haczin düşmediğinin tespit edildiği, verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.
C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile İlk Derece Mahkemesi kararı usul ve yasaya uygun olduğundan başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayet olunan M…. Hızlı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
B. Temyiz Sebepleri
Şikayet olunan M…. Hızlı vekili, istinaf başvuru dilekçesi ve cevap dilekçesi içeriğini tekrarla kararın bozulmasını talep etmiştir.
C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, sıra cetvelinin iptali istemine ilişkindir.
2. İlgili Hukuk
              6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, İİK’nın 142. maddesi.
3. Değerlendirme
Dava sıra cetvelinin iptali istemine ilişkin olup şikayet olunan sıra cetvelinde ilk sıra alacaklısının geçerli bir haczi olmadığı gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar verilmiş ise de şikayet olunanın 01.08.2016 tarihinde koyulan hacze henüz satış süresi içerisinde 02.06.2017  tarihinde satış avansı olarak 500,00 TL para yatırıldığı, buna göre satış avansını yatıranın satış talebinde bulunmuş olduğu da kabul edilmesi gerektiği, bu durumda mahkemece şikayet olunan M…. Hızlı’nın alacaklı olduğu dosyada haczinin geçerli olduğunun kabulü gerektiği dikkate alınarak şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
VI. KARAR:
Açıklanan sebeplerle;
1-Temyiz olunan Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 2022/905 Esas, 2022/1046 Karar ve 25.05.2022 tarihli kararının ortadan kaldırılmasına,
2-İlk Derece Mahkemesi kararının  BOZULMASINA,
Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde şikayet olunan M.. Hızlı’ya iadesine,
Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,
19.10.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu