12. Hukuk Dairesi2022 YılıİflasÜçüncü Şahsın İstihkak İddiası (İİK 97)Üçüncü Şahsın Zilyedliği (İİK 99)

Şikayet konusu haczin bir başka borçlu yönünden icra edildiği haciz tutanağındaki borçlu kısmından anlaşıldığından, takibin diğer borçlusu şirket hakkında iflas kararının kesinleşmiş olmasının İİK’nın 97. maddesine göre yapılan şikayetin konusu haczin düşmesine sebebiyet vermeyeceği

Şikayet konusu haczin bir başka borçlu yönünden icra edildiği haciz tutanağındaki borçlu kısmından anlaşıldığından, takibin diğer borçlusu şirket hakkında iflas kararının kesinleşmiş olmasının İİK’nın 97. maddesine göre yapılan şikayetin konusu haczin düşmesine sebebiyet vermeyeceği

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Kiraz Koyuncu C. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklının icra mahkemesine başvurusunda, haciz mahallinde borçlu Salvo Bahar’a ait evraklar bulunduğunu, kira ilişkisinin muvazaalı olduğunu, İİK’nun 97. maddesinin uygulanması yerine İİK’nun 99. maddesinin uygulanmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek takibin devamına karar verilmesini istediği, İlk Derece Mahkemesince; şikayetin reddine karar verildiği, alacaklının istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile borçlu şirket hakkında verilen iflas kararının 19.01.2021 tarihinde kesinleşmesi nedeniyle takip ve hacizlerin İİK’nun 193/2. maddesi uyarınca düştüğü, buna göre de şikayetin konusunun kalmadığı gerekçesi ile mahkeme kararının kaldırıldığı ve esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği görülmüştür.

Talep, alacaklının haczin İİK’nın 97. maddesine göre yapılması talebine ilişkin şikayet başvurusudur.

Somut olayda, İstanbul 27. İcra Müdürlüğü’nün 2018/3215 E. sayılı takip dosyasının incelenmesinde; şikayet konusu 19.12.2019 tarihli haczin borçlulardan S…. yönünden icra edildiği haciz tutanağındaki borçlu kısmından anlaşılmakta olup, bu durumda takibin diğer borçlusu şirket hakkında iflas kararının kesinleşmiş olması şikayetin konusu olan haczin düşmesine sebebiyet vermeyecektir.

O halde, Bölge Adliye Mahkemesince; alacaklının istinaf başvurusu incelenerek istemin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi’nin 15.09.2021 tarih ve 2020/1366 E. – 2021/1941 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 21/03/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 21.03.2022 T. E: 2021/11200, K: 3625

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu