Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz YoluYargıtay Kararları

Senet koçanı senet metnine dahil olmadığından, buradaki düzenleme tarihinin senedi geçerli hale getirmeyeceği-

Senet koçanı senet metnine dahil olmadığından, buradaki düzenleme tarihinin senedi geçerli hale getirmeyeceği- Borçlu keşideci, kendisince yapılan bir ödeme defi ileri sürmeyip avalist tarafından borcun ödendiğini beyan ettiğinden, İİK. 170/a-son gereğince borcun kısmen kabul edildiği belirtilerek takibin iptali yoluna gidilemeyeceğine yönelik gerekçenin hatalı olduğu- Takip dayanağı senette düzenleme tarihi bulunmadığından senedin kambiyo senedi vasfı taşımadığı gerekçesiyle İİK. 170/a gereğince takibin iptaline karar verilmesi gerektiği-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Y. A. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, borca itiraz ve şikayet sebeplerini ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği; İlk Derece Mahkemesi’nce zamanaşımı itirazının süreden, borca itirazın ise esastan reddine karar verildiği, karara karşı borçlu yanca istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce borçlunun istinaf talebinin kamu düzeni nedeniyle kabulüne karar verilerek, HMK’nın 353/1-b-2 maddesi uyarınca İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve kararın gerekçesi düzeltilmek suretiyle yeniden borca itiraz ve tahrifat iddialarının reddine hükmedildiği görülmektedir.

İİK’nın 170/a maddesinde alacaklının takip hakkı ve senedin kambiyo vasfının, süresinde ileri sürülen itiraz veya şikayet sırasında mahkemece re’sen dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

6102 sayılı TTK’nun 776/1-f maddesi gereğince senette düzenlenme tarihinin ve yerinin yazılı olması gereklidir.

Somut olayda, Bölge Adliye Mahkemesi’nin gerekçesinde de isabetli şekilde değinildiği gibi, senedin sol tarafında koçan diye tabir edilen kısımda düzenleme tarihi var ise de, bu kısmın senet metnine dahil olmadığı, bu nedenle de senedin zorunlu unsuru olan düzenleme tarihi eksikliğini gidermediği görülmektedir. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi’nin, borçlunun senedin ödendiğine ilişkin beyanı nedeniyle, İİK’nın 170/a-son maddesi gereğince borcun kısmen kabul edildiği belirtilerek takibin iptali yoluna gidilemeyeceğine yönelik gerekçesinin, borçlu keşidecinin kendisince yapılan bir ödeme defi ileri sürmeyip avalist tarafından borcun ödendiğini beyan etmesi karşısında, İİK’nın 170/a-son maddesinin uygulanma yeri olmadığının kabulü gerekir.

Bu durumda, takip dayanağı senette düzenleme tarihi bulunmadığından senedin kambiyo senedi vasfı taşımadığı gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi’nce, İİK’nın 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 24.3.2021 tarih ve 2020/621 E. – 2021/652 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 16/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 16.12.2021 T. E: 5828, K: 11559

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu