2022 YılıBAM Antalya 12. Hukuk DairesiHarçHaricen Tahsil

Satış işleminden sonra alacaklı vekili tarafından haricen tahsil beyanında bulunulmuş olup takibin safhasına göre tahsil harcının borçludan tam olarak alınması gerekir.

T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2021/3639
KARAR NO : 2022/718

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Antalya 3. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 10/03/2021
NUMARASI : 2021/122 Esas 2021/239 Karar

DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR YAZIM TARİHİ : 24/03/2022

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde istinaf yolu ile tetkikinin istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için düzenlenen inceleme raporu dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlular vekili dilekçesinde özetle, alacaklı tarafından tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla iki ayrı icra takibi başlatıldığını, 580.000 TL alacağın 13.600 liralık kısmının satış sureti ile tahsil edildiğini, bakiye borcun haricen ödendiğini, haricen ödenen kısım yönünden %11,38 oranında tahsil harcı ödenmesine ilişkin müdürlük karanının Harçlar Kanununa aykırı olduğunu, haricen tahsil nedeniyle vazgeçilen bakiye dosya alacağına %4,55 harç hesaplanması gerektiğini beyanla müdürlük işleminin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
İcra Hukuk Mahkemesince, “Somut olayda, alacaklı tarafından kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmış, borçluya ait mallar paraya çevrilerek ihale edilmiş ve dosyanın kalan bakiyesi için alacaklının haricen tahsil beyanı üzerine %11,38 oranında tahsil harcı alınmıştır. Bu durumda icra dosyası kapsamında bir kısım mallar satılarak paraya çevrilmiştir. Tahsil harcının %11,38 oranında uygulanması için tamamının satılması gerekmez, ihale ile bir malın satılması yeterlidir.” gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.
Borçlular vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle, 492 Sayılı Harçlar Yasasına bağlı (1) sayılı 2021 yılı Yargı Harçları Tarifesinin B-1/c maddesine göre haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi sureti ile tahsil olunan paralardan %11,38 oranında tahsil harcı alınacağını, satış sureti ile tahsil edilen 13.600 TL üzerinden %11,38 oranında harç tahsil edildiğini, haricen tahsil edildiği beyan edilen miktar üzerinden %4,55 oranında harç alınması gerektiğini beyanla ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve şikayetin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Antalya 8.İcra Müdürlüğünün 2017/10016 Esas sayılı dosyasında, 580.227,89 TL alacağın tahsili için kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatılmış, 09.08.2018 tarihinde yapılan ihalede menkul mallar 13.600TL bedelle üçüncü kişiye ihale edilmiştir. Alacaklı vekili 29.01.2021 tarihinde verdiği dilekçe ile uzlaşma kapsamında alacağın haricen tahsil edildiğini, tahsil harçlarının borçlu tarafından ödenmesi halinde dosyanın infazen işlemden kaldırılmasını talep etmiştir.
İcra takiplerinde, takip çıkış miktarı üzerinden 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı tarifenin B/I- 3. fıkrasına ve takip safhasına göre tahsil harcı alınır. Ancak bu tahsil harcının doğabilmesi için takibin o safhasının yerine getirilmesi gerekir (Ödeme veya icra emrinin tebliği, haciz işleminin yapılması veya satış işleminin kesinleşmesi gibi).
492 Sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı tarifenin icra harçlarını düzenleyen B-1/3-a maddesine göre; ödeme, ödeme ve icra emrinin tebliğinden sonra, fakat hacizden önce yapılmışsa, ödenen paralardan % 4,55 tahsil harcı alınmaktadır. Aynı Yasa’nın 3/b bendinde ise; tahsil harcının, “hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan % 9,10 oranında kesileceği öngörülmüştür.
492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde; ”Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır ” düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda, satış işleminden sonra alacaklı vekili tarafından haricen tahsil beyanında bulunulmuş olup takibin safhasına göre tahsil harcının borçludan tam olarak alınması gerekir. Şikayetin reddine ilişkin icra hukuk mahkemesi kararı usul ve yasaya uygundur.
İleri sürülen istinaf sebepleri yerinde olmadığından, davacıların istinaf başvurusunun HMK’nun 353-(1)-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.
KARAR: Yukarıda açıklanan nedenler ve gerekçe ile;
1-Davacıların istinaf başvurusunun esastan reddine,
2-Alınması gereken istinaf karar harcından (maktu) peşin olarak alınan harcın mahsubu ile 21,40 TL bakiye istinaf karar harcının istinaf yasa yoluna başvurana tamamlatılmasına,
3-İstinaf yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,
4-Taraflarca yatırılan istinaf gider avansının sarf edilmeyen kısmının karar kesinleştiğinde yatıranlara iadesine,
İİK 364. maddesi gereğince kesin (Yargıtay’a başvuru yolu kapalı) olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve müzakere sonucunda oybirliğiyle 23/03/2022 tarihinde karar verilmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu