12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarKambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu

Sadece «takip talebi»nde veya hem «takip talebi»nde ve hem de «ödeme (icra) emri»nde, takip konusu yabancı para alacağının Türk parası ile tutarının (karşılığının) -«harca esas değer» olarak- gösterilmemiş olması halinde, icra mahkemesince doğrudan doğruya (kendiliğinden) veya (süresiz) şikayet yoluyla yapılacak başvuru üzerine «takibin iptaline» karar verilmesi gerekeceği, İİK. 58/II-3 hükmünün devletin hükümranlık hakları ve kamu düzeniyle ilgili bir hüküm olduğu

Sadece «takip talebi»nde veya hem «takip talebi»nde ve hem de «ödeme (icra) emri»nde, takip konusu yabancı para alacağının Türk parası ile tutarının (karşılığının) -«harca esas değer» olarak- gösterilmemiş olması halinde, icra mahkemesince doğrudan doğruya (kendiliğinden) veya (süresiz) şikayet yoluyla yapılacak başvuru üzerine «takibin iptaline» karar verilmesi gerekeceği, İİK. 58/II-3 hükmünün devletin hükümranlık hakları ve kamu düzeniyle ilgili bir hüküm olduğu—

İİK’nun 58. maddesine göre icra takiplerinde takibe konu alacak miktarının takip tarihindeki TL karşılığının gösterilmesi zorunludur. Somut olayda İİK’nun 58/3. maddesine uyulmaması başka bir anlatımla alacaklı yabancı para alacağı karşılığını TL olarak «takip talepnamesinde göstermediğinden, icra mahkemesinin resen kamu düzenine ilişkin bu eksiklik nedeniyle «takibin iptaline» karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

12. HD. 7.12.2006 T. E: 20012, K: 23233

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu