2022 YılıBAM Sakarya 7 Hukuk DairesiHarçHaricen TahsilRehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

Rehin Dosyasında, tahsil harcının %11,38 oranında uygulanması için tüm araçların değil araçlardan birinin satılması yeterlidir.

T.C.
SAKARYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
8. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2022/1056
KARAR NO : 2022/1565

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : KDZ.EREĞLİ 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 10/02/2022
NUMARASI : 2021/191 Esas 2022/18 Karar

DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR TARİHİ : 06/10/2022
KARAR YAZIM TARİHİ : 07/10/2022

Yukarıdaki esas ve karar numarası ayrıntılı olarak belirtilen İlk Derece Mahkeme kararının incelenmesi için istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dosya içeriğindeki tüm bilgi ve belgeler okunup, tetkik edilip heyetçe yapılan müzakerede, 6100  sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 355 maddesi gereğince istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırılık bulunup bulunmadığı incelenerek  aynı kanunun 353 maddesi gereğince  duruşma yapılmaksızın yapılan inceleme sonunda gereği görüşülüp düşünüldü:
TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı borçlular aleyhine Kdz Ereğli 2. İcra Müdürlüğünün 2019/3911 esas sayılı dosyasından yapılan icra takibi sebebiyle borçlulara ait 3 adet aracın satıldığını, bu satışlardan gelen bedel üzerinden takip dosyasından %11,38 tahsil harcı alındığını, kalan bakiye miktarın borçludan haricen tahsil edildiğini, haricen tahsil bildirimi üzerine icra müdürlüğünün 24/11/2021 tarihli karar tensip tutanağı ile bakiye takip miktarı üzerinden %11,38 oranında tahsil harcı yatırılması halinde talebin kabulüne karar verildiğini, bu kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu, bakiye miktarın satış yolu ile tahsil edilmediğini, şikayete konu icra takip dosyasından rehne konu tüm araçların satılmadığını, bakiye alacak haricen tahsil edildiğinden %2,27 oranından tahsil harcı alınması gerektiğini beyanla, şikayetin kabulüne, Kdz Ereğli 2. İcra Müdürlüğünün 24/11/2021 tarihli kararının kaldırılmasını, bakiye tutar üzerinden %2,27 oranında harç hesaplanmasına karar verilmesini talep etmiştir.
DOSYADA TOPLANAN DELİLLER:
Kdz Ereğli 2. İcra Müdürlüğünün 2019/3911 esas sayılı dosyası.
İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARININ ÖZETİ;
Mahkemesince; davanın reddine karar verilmiştir.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:
Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; dava dilekçesini tekrarla, Yargıtay Yerleşik uygulamasına göre haricen tahsil bildiriminin feragat hükmünde olduğunu ve haricen tahsil bildirimlerinde de feragat etmiş gibi alınacak tahsil harcının yarısının alınacağının açık olduğunu, şikayete konu icra takip dosyasından, rehne konu tüm araçlar satılmadığından ve bakiye alacak haricen tahsil edildiğinden %2,27 oranında tahsil harcı alınması gerekirken icra müdürlüğünün vermiş olduğu 24.11.2021 tarihli usul ve yasaya aykırı kararın kaldırılması gerektiğini belirterek yerel mahkeme kararının kaldırılarak yeniden hüküm tesis edilerek şikayetin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HUKUKİ SEBEPLER:
Uyuşmazlık; İİK 16. maddesine dayalı icra müdürlüğü işlemini şikayettir.
Kdz. Ereğli 2. İcra Müdürlüğünün 2019/3911 Esas sayılı dosyası incelenmesinde; davacı alacaklı banka tarafından davalı borçlulara karşı taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takipte üç aracın satıldığı, kalan dört aracın satılması öncesinde, davacı alacaklı vekili tarafından alacağın haricen tahsil edildiği belirtilerek kalan tutar üzerinden %2,27 oranında harç alınması talebinin icra müdürlüğünce 24/11/2021 tarihinde %11,38 oranı üzerinden harç alınması gerektiği gerekçesi ile reddedildiği, iş bu icra müdürlüğü işleminin alacaklı banka tarafından şikayet edildiği anlaşılmıştır.
492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı tarifenin “(B) İcra ve iflâs harçları” bölümünün “I-İcra harçları” başlıklı fıkrasının 3/c bendinde tahsil harcı “haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan %11,38 oranında uygulanır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Aynı Yasa’nın 3/b bendinde ise tahsil harcı “hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan %9,10 oranında uygulanır” düzenlemesi yer almaktadır.
Somut olayda, alacaklı tarafından taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi başlatılmış, borçluya ait 3 araç paraya çevrilmiş ve dosyanın kalan bakiyesi için borçluya ait kalan araçların satışı aşamasında alacaklının haricen tahsil beyanı üzerine %11,38 oranında tahsil harcı alınmasına karar verilmiştir. Bu durumda takibe konu rehinli araçalardan üç tanesi satılarak paraya çevrilmiştir. Yukarıda ki açık yasal düzenleme gereğince, tahsil harcının %11,38 oranında uygulanması için tüm araçların değil araçlardan birinin satılması yeterli olup, mahkemece şikayetin reddine dair verilen karar yerindedir.
Yukarıda açıklanan sebeplerle davacının istinaf başvurusunun HMK’nın 353/(1)-b-1. maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.
HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’nın 353/(1)-b-1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2-Alınan harç yeterli olduğundan, yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
3-Dosyanın İstinaf Mahkemesine gönderilmesi amacıyla yapılan harç, posta masrafı ve tebligat giderlerinin istinaf kanun yoluna başvuran taraf üzerinde bırakılmasına,
4-İnceleme duruşmasız yapıldığından vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,
5-HMK’nın 333. maddesi gereğince kalan gider avansının yatıran tarafa geri verilmesine,
6- Kararın İlk Derece Mahkemesi’nce taraflara tebliğ edilmesine,
Dair, İİK’nın 363/1, HMK’nın 346 ve 352. maddeleri uyarınca dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, HMK’nın 362/1-a maddesi gereğince miktar itibariyle KESİN olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 06/10/2022

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu