İlamsız İcraYargıtay Kararları

Ödeme emrinin takip talebine aykırı olarak düzenlenmesi halinde, borçlu yönünden geçerli bir ödeme emrinin varlığından sözedilemez.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2021/10514
KARAR NO : 2022/3309

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 13/09/2021
NUMARASI : 2021/464-2021/1154

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu hakkında genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; sair sebepler yanında ödeme emri ile takip talebi arasında uyumsuzluk bulunduğunu ileri sürerek ödeme emrinin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, borçlunun istinaf yoluna başvurması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince; borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine, karar verildiği görülmektedir.
İİK’nun 60. maddesi uyarınca, ödeme emrinin takip talebine uygun olarak düzenlenmesi zorunludur. Bu husus mahkemece re’sen nazara alınması gerektiği gibi, bir hakkın yerine getirilmemesi ile ilgili olduğundan dolayı da İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete tabidir.
Somut olayda, ödeme emrinin 2.sıradaki alacak kaleminde 117,00 TL ihtiyati haciz harçları, 3.sıradaki alacak kaleminde ise 606,00 TL mahkeme vekalet ücreti belirtilmiş olmasına rağmen takip talebinde 2. ve 3. sırada herhangi bir alacak kalemi belirtilmediği ödeme emri ve takip talebinde toplam alacak miktarının farklı olduğu dolayısıyla ödeme emri ve takip talebinin birbiriyle uyumlu olmadığı görülmüştür.
Bu durumda, ödeme emrinin takip talebine aykırı olarak düzenlenmesi söz konusu olup, borçlu yönünden geçerli bir ödeme emrinin varlığından sözedilemez.
O halde, mahkemece, borçlu yönünden ödeme emrinin iptali ile ödeme emri iptal edildiğinden sair şikayet ve itirazların incelenmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi ve borçlunun istinaf başvurusunun Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 13/09/2021 tarih ve 2021/464 E. – 2021/1154 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddeleri uyarınca KALDIRILMASINA, Gebze 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 04/11/2020 tarih ve 2019/653 E. – 2020/556 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 15.03.2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu