Nafaka Alacaklarına İlişkin İcra Takipleri

Nafaka her ayın başında muaccel ve istenebilir hale gelir…

Nafaka her ayın başında muaccel ve istenebilir hale gelir...

Yargıtay 2. HD., 21.12.2006 T., 2006/11710 E., 2006/18173 K. sayılı ilâma göre;
“Tedbir nafakasının miktarı hâkim tarafından belirlenir. İnşai özelliğe sahiptir. İşlemiş olanlar karar tarihinde, işleyecek olanlar ise her ayın başında ödenebilir ( muaccel ) hale gelir. Açıklanan esaslar doğrultusunda faize hükmetmek gerekirken yazılı şekilde, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilerek, faiz isteminin de reddedilmiş olması bozmayı gerektirmiştir”

Yargıtay 2.H.D’nin 2015/13545 esas 2016/3755 karar sayılı ilâma göre;
“Tedbir nafakasının miktarı hâkim tarafından belirlenir. İnşai özelliğe sahiptir. İşlemiş olanlar karar tarihinde, işleyecek olanlar ise her ayın başında ödenebilir ( muaccel ) hale gelir. Açıklanan esaslar doğrultusunda faize hükmetmek gerekirken yazılı şekilde, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilerek, faiz isteminin de reddedilmiş olması bozmayı gerektirmiştir”

Samsun BAM. 4.HD. 2020/549 E. 2020/854 K., – 11/03/2020
Tedbir nafakası alacağı dava tarihinden itibaren her gün doğar ve yeniden işlemeye başlar. İnşai özelliğe haizdir. İşlemiş olanlar karar tarihinde, işleyecek olanlar ise her ayın başında ödenebilir (muaccel) hale gelir. Bu sebeple eldeki davada mahkemece, tedbir nafakasına yönelik olarak faize hükmedilmemesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. (Dairemizin 2019/3087 esas karar sayılı ve Yargıtay 2.H.D’nin 2015/13545 esas 2016/3755 karar sayılı ilamı)

Ankara BAM. 2.HD. 2018/58 E. Ve 2019/1083 K. – 18/06/2019 tarih
Ankara BAM. 2.HD. 2017/1564 E. Ve 2018/644 K. – 08/05/2018 tarih
Buna karşın davalı-davacı kadın tedbir nafakasına faiz isteminde bulunmuştur. Tedbir nafakası alacağı dava tarihinden itibaren hergün doğar ve yeniden işlemeye başlar. Miktarı da hakim tarafından belirlenir. İnşai özelliğe haizdir. İşlemiş olanlar karar tarihinde, işleyecek olanlar ise her ayın başında ödenebilir (muaccel ) hale gelir. Açıklanan esaslar doğrultusunda faize hükmetmek gerekirken faiz talebi bakımından hüküm kurulmaması doğru olmamıştır.

İzmir BAM. 2.HD. 2017/1097 E. Ve 2017/ 1935 K. – 20/10/2017 tarih
Davalı – karşı davacı kadın nafakalara faiz isteğinde bulunmadığı gibi tedbir nafakası alacağı dava tarihinden itibaren her gün doğar ve yeniden işlemeye başladığından inşai özelliğe haiz olduğundan, işlemiş olanlar karar tarihinde, işleyecek olanlar ise her ayın başında ödenebilir (muaccel) hale geleceğinden dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesine imkan bulunmamaktadır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2006/16-304 E., 2006/273 K., – 05.12.2006
Yakınanın şikayetinin, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin ödenmeyen nafaka alacağını kapsadığı ve üç aylık yasal şikayet süresi içinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. O halde suç, şikayet tarihinden bir ay öncesindeki cari nafaka borcunun doğmasıyla (01.06.2005) tarihinden sonra oluşmuştur. Yerel mahkemece sanığın tazyik hapsiyle cezalandırılması isabetlidir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu