12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarTakip Açılış

Men’i müdahale tahliye ve teslimi de kapsayacağından alacaklılar vekilinin teslim talebi ilama uygundur.Teslime konu yerde borçluya ait olup kal talebi reddedilen yapının olması kesinleşen ilamın  borçlunun ilamda hüküm altına alınan bölümün tamamından tahliyesi suretiyle infazına engel olmaz.

12. Hukuk Dairesi         2006/8567 E.  ,  2006/11423 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ankara 16. İcra Mahkemesi
TARİHİ : 26/01/2006
NUMARASI : 2005/762-24

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki her iki taraf vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklılar vekili tarafından Ankara 15.Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.12.2004 karar ve 29.07.2005 kesinleşme tarihli men’i müdahale ilamına dayalı olarak ilamlı icra takibine başlanıldığı , borçluya örnek 2 nolu icra emri tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.Takip dayanağı ilamın hüküm fıkrasında “… karara ekli 18.12.2004 tarihli bilirkişi raporunda yeşil ile boyalı gösterilen 28 m2 lik sahaya davalının müdahalesinin men’ine” şeklinde hüküm tesis edildiği , icra emrinde de ilamın hüküm fıkrasına uygun olarak 28 m2 lik bölüme borçlunun  müdahalesinin önlenmesi ve bu yerin tesliminin istendiği görülmektedir.Men’i müdahale tahliye ve teslimi de kapsayacağından alacaklılar vekilinin teslim talebi ilama uygundur.Teslime konu yerde borçluya ait olup kal talebi reddedilen yapının olması kesinleşen ilamın  borçlunun ilamda hüküm altına alınan bölümün tamamından tahliyesi suretiyle infazına engel olmaz.
HGK’ nun 08.10.1997 tarih 1997/12-517E, 1997/776 K. sayılı kararında da açıklandığı üzere (ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. İcra Mahkemesince ilamın infaz edilecek kısmı yorum yolu ile belirlenemez).
Bu durumda, icra emri ilama uygun olarak düzenlenmiş olup, Mahkemece, şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ  : Her iki taraf vekillerin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 30.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu