2015 ve Öncesi Yıllar8. Hukuk Dairesiİstihkak Davalarıİstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi (İİK. 97/a)Vekaletname

Mahkemece, davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına ve yargılama giderleri ile maktu karar ve ilam harcı ile birlikte alacak miktarı ile hacizli malların değerinden hangisi az ise onun üzerinden hesaplanacak nispi vekâlet ücretinin davanın açılmasına neden olan tarafa yükletilmesine dair karar verilmesi gerekeceği

Mahkemece, davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına ve yargılama giderleri ile maktu karar ve ilam harcı ile birlikte alacak miktarı ile hacizli malların değerinden hangisi az ise onun üzerinden hesaplanacak nispi vekâlet ücretinin davanın açılmasına neden olan tarafa yükletilmesine dair karar verilmesi gerekeceği-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: 

Davacı alacaklı vekili, 28.11.2012 tarihinde haczedilen mahcuzların borçluya ait olduğunu iddia ederek, davalı üçüncü kişinin mahcuzlar üzerindeki istihkak iddiasının reddine karar verilmesini istemiştir. 

Davalılar borçlu ve üçüncü kişi vekili, davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece; ispat edildiği gerekçesiyle davanın kabulüne; davalı üçüncü kişinin istihkak iddiasının kaldırılmasına karar verilmiştir. Hüküm, davalılar borçlu ve üçüncü kişi vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Toplanan deliller ve tüm dosya kapsımından, hükümden sonra 01.07.2013 tarihli dilekçe ile alacaklı; icra müdürlüğüne başvurarak, eldeki davaya konu haczin yapıldığı D.li 1. İcra Dairesi’nin 2012/6252 Esas sayılı dosyasındaki takibe konu alacağını haricen tahsil ettiğini ve başka alacağı kalmadığını bildirmiş, bu kapsamda icra dosyasında eldeki davaya konu mallar üzerindeki haciz kaldırılarak, icra dosyası infazen kapatılmıştır. Bu durumda, hükümden sonra davaya konu mallar üzerindeki haciz kalktığından, eldeki dava konusuz kalmıştır. Bu maddi ve hukuki olgular karşısında; davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına ve yargılama giderleri ile maktu karar ve ilam harcı ile birlikte alacak miktarı ile hacizli malların değerinden hangisi az ise onun üzerinden hesaplanacak nispi vekâlet ücretinin davanın açılmasına neden olan tarafa yükletilmesine dair karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir. 

Davalılar üçüncü kişi ve borçlu vekilinin temyiz itirazlarının yukarıda açıklanan nedenlerle kabulüyle hükmün İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 759,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 12.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

8. HD. 12.09.2014 T. E: 2013/17875, K: 15815

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu