12. Hukuk Dairesi2022 YılıBorca İtiraz

Maddi hata sonucu (dilekçe içeriğinde doğru takip dosyası taraflarına ilişkin bilgilere yer verildiği de gözetildiğinde) dosya numarasının itiraz dilekçesinde yanlış yazılmasının hakkın zayii olmasına neden olmayacağı- Borçlunun süresinde itirazı nedeniyle takip duracağı-

Maddi hata sonucu (dilekçe içeriğinde doğru takip dosyası taraflarına ilişkin bilgilere yer verildiği de gözetildiğinde) dosya numarasının itiraz dilekçesinde yanlış yazılmasının hakkın zayii olmasına neden olmayacağı- Borçlunun süresinde itirazı nedeniyle takip duracağı-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M. Duyan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;

Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde, borçlunun İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; kendisine Erzurum 1. İcra Müdürlüğünün 2018/9733 Esas sayılı dosyasına ait ödeme emrinin tebliğ edildiğini, ilgili dosyaya süresinde itiraz edildiğini ancak yanlış icra dosyasına itiraz edildiğinden takibin kesinleştiğini, asıl tebliğ edilmesi gereken ödeme emrinin Erzurum 1. İcra Müdürlüğünün 2018/9731 Esas sayılı dosyası olduğunu, Erzurum 2. İcra Müdürlüğünün 2017/1809 Esas sayılı takip dosyasından bu dosyaya 107.487,00 TL para aktarıldığını belirterek; ödeme emrinin iptali ile dosyaya yatan paranın alacaklıya ödenmemesi için tedbir kararı verilmesini talep ettiği, ilk derece mahkemesince, şikayetin ve tedbir talebinin reddine, karar verildiği, borçlunun istinaf başvurusu üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf talebinin kısmen kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına “Şikayetin kısmen kabulü ile; Erzurum 1. İcra Müdürlüğü’nün 2018/9731 Esas sayılı icra dosyasından borçlu F. İ.li’ye gönderilen tebligatın usulsüz olması sebebiyle ödeme emrinin iptaline, şikayet eden F. İ.li’nin beyan ettiği 22/11/2018 tarihinin tebliğ tarihi olarak tespitine, ve icra dosyasına yatan paranın alacaklıya ödenmemesi yönündeki borçlunun talebinin söz konusu işlemin icra memurunca geri alınması gerektiği anlaşıldığından reddine”, karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda, alacaklı tarafından borçlu F. İ.li hakkında Erzurum 1. İcra Müdürlüğü’nün 2018/9731 Esas sayılı dosyası üzerinden genel haciz yolu ile ilamsız takip yapıldığı, gönderilen ödeme emrinin borçluya bizzat 27/10/2018 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine adı geçenin süresinde Erzurum 1. İcra Müdürlüğü’nün 2018/9733 esas sayılı dosya numarasını yazarak 18/08/2018 tarihinde itiraz dilekçesini anılan icra müdürlüğüne gönderilmek üzere Ankara İcra Müdürlüğüne sunduğu, ancak dilekçede dosya numarasının 2018/9731 yerine 2018/9733 olarak yanlış belirtilmesi nedeniyle itiraz dilekçesinin ait olduğu dosyaya girmediği anlaşılmaktadır.

Maddi hata sonucu (dilekçe içeriğinde doğru takip dosyası taraflarına ilişkin bilgilere yer verildiği de gözetildiğinde) dosya numarasının itiraz dilekçesinde yanlış yazılması hakkın zayii olmasına neden olmaz. Bu durumda borçlunun süresinde Erzurum 1. İcra Müdürlüğü’nün 2018/9731 Esas sayılı dosyasından yapılan takibe itiraz ettiğinin kabulü gerekir. İİK’nun 66. maddesi uyarınca süresinde yapılan itiraz üzerine takip olduğu yerde durur.

O halde mahkemece, borçlunun süresinde itirazı nedeniyle takip duracağından, şikayetin kısmen kabulüne ve şikayetçi (borçlu) yönünden itiraz ile takibin kanunen durduğunun tespitine karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, Erzurum 1. İcra Müdürlüğü’nün 2018/9731 Esas sayılı icra dosyasından borçlu F. İ.li’ye gönderilen tebligatın usulsüz olması sebebiyle ödeme emrinin iptaline, şikayet eden F. İ.li’nin beyan ettiği 22.11.2018 tarihinin tebliğ tarihi olarak tespitine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’nin 17/09/2021 tarih ve 2019/350 E. – 2021/821 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 24/03/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 24.03.2022 T. E: 2021/10635, K: 3871

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu