2023 YılıSatış Talebi (Haciz)Yerel Mahkeme Kararları

Maddenin değişiklik öncesindeki halinin uygulanacağı kabul edildiğinden, değişiklik öncesinde de maddede satış tarifesi şeklinde bir belirleme bulunmadığından alacaklıdan tahsil edilecek satış avansının yeni kanun hükmüne ve satış tarifesine göre belirlenmesinin yerinde olmadığı-

Maddenin değişiklik öncesindeki halinin uygulanacağı kabul edildiğinden, değişiklik öncesinde de maddede satış tarifesi şeklinde bir belirleme bulunmadığından alacaklıdan tahsil edilecek satış avansının yeni kanun hükmüne ve satış tarifesine göre belirlenmesinin yerinde olmadığı-

Davacı vekili tarafından mahkememize açılan davanın esasa kaydı ile dosya tetkik edildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA:

Davacı vekili tarafından mahkememize verilen dilekçe ile özetle, … İcra Müdürlüğü’nün 2019/9650 Esas sayılı takip dosyası ile borçlu hakkında icra takibi yapıldığını, borçluya ait … ili … ilçesi … Köyü 183 ada 76 ve 77 parsellere ilişkin taraflarının satış talebinde bulunduğu ve taleplerinin kabul edildiği, daha sonrasında kendilerinin satış talebinde bulunduğu ancak satış giderlerinin karşılanmaması sebebiyle 06/05/2022 tarihli satış talebinin vaki olmamış sayılması ile 10/09/2021 tarihli haczin hükümsüz kalmasına şeklinde karar kurulduğu bu hacze istinaden yapılan 09/06/2022 tarihli kıymet takdiri işlemlerinin de 08/05/2023 tarihli karar ile düşmüş sayılmasına karar verildiğini beyanla icra müdürlüğünce verilen kararların hukuka aykırılığının tespitine, haczin, kıymet takdirinin ve satış talebinin geçerli olduğunu satış işlemlerinin devam edilmesinin emredilmesine, mahkeme aksi kanaatte ise taraflarına satış masrafı yatırmak için süre verilmesini talep etmiştir.

CEVAP:

Şikayetin niteliği itibariyle dosya üzerinden inceleme yapılmıştır.

DELİLLER:

…İcra Müdürlüğünün 2019/9650 (… Kapatılan 2. İcra Müdürlüğünün 2014/2790) esas sayılı dosyası

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, KABUL, SONUÇ VE HUKUKİ SEBEP:

Dava İİK’nın 16. maddesine göre yapılmış icra memur muamelesini şikayetine ilişkin olup uyuşmazlık konusu ise İİK’nın 106 maddesinin değiştirilmesi sonrasında avasın eksik olması halinde satışı talep edilen taşınmazlar yönünden satış talebinin vaki olmuş sayılıp sayılmayacağı hususundadır.

2004 sayılı İİK’nın 18.maddesinde İcra Mahkemesine arzedilen hususların ivedi işlerden sayıldığı ve aksine hüküm bulunmayan hallerde icra mahkemesinin şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir edeceği düzenlenmiş; somut olayın salt icra memur muamelesini şikayet ile ilgili olduğu, dikkate alınarak dosya üzerinden inceleme yapılmıştır.

… İcra Müdürlüğünün 2019/9650 (… Kapatılan 2. İcra Müdürlüğünün 2014/2790) esas sayılı dosyası celb edilmiş ve tetkikinde alacaklısının şikayetçi, borçlusunun ise davalı olduğu, ferileri ile birlikte 25.971,28 TL alacağın tahsili amacıyla 03.04.2014 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, ödeme emrinin borçluya 25.04.2014 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu adına kayıtlı … ili … ilçesi … köyünde kain 133 ada 6 ile 9 parseller ile aynı yer 183 ada 76 ve 77 parsel sayılı taşınmazların tapu kaydına farklı tarihlerde haciz konulduğu, uyuşmazlık konusu olan hacizlerin 10.09.2021 tarihinde uyap entegrasyonu ile tapu kayıtlarına işlendiği, alacaklı vekili tarafından 06.05.2022 tarihinde 183 ada 76 ve 77 parsel sayılı taşınmazların satışını talep ettiği, aynı tarihte satış talebinin kabulüne karar verilerek 1.000,00 TL satış avansı ile 1.500,00 TL kıymet takdiri avansının satış isteme süresi içinde dosyaya depo edilmesi gerektiğine karar verildiği,

20.05.2022 tarihinde 2.500,00 TL kıymet takdiri ile satış avansının dosyaya depo edildiği anlaşılmaktadır. Alacaklı tarafın kıymet takdiri ve satış talebini yinelemesi ile 09.06.2022 tarihinde kıymet takdiri işlemi yapıldığı, bilirkişi raporunun aldırıldığı ve dosya ilgililerine tebliğe çıkartıldığı, 05.05.2023 tarihinde satış kararı verilmesinin talep edildiği, icra müdürlüğünün 08.05.2023 tarihli kararıyla; ”Alacaklı vekilinin Taşınmazın satışının yapılmasına yönelik talebinin İİK.’nun 106maddesi gereği dosyamıza 6.170 TL ‘nin 08/03/2022 tarih ve 31772 sayılı Satış Giderleri tarifesi yayınlandığı bu tarihten itibaren 1 ( bir) yıl içerisinde eksik avansın tamamlanması gerektiği alacaklı vekilince avansın tamamlanmadığından 06/05/2022 tarihli satış talebinin Talebinin vaki olmamış sayılmasına, buna bağlı 10/09/2021 tarihli haczin hükümsüz kalmasına, Bu hacze istinaden yapılan 09/06/20222 tarihli kıymet taktir işlemlerinin de düşmüş sayılmasına, ” karar verildiği, kararın 13.05.2023 tarihinde alacaklı tarafa tebliğ edildiği takip dosyasının derdest olduğu anlaşılmıştır.

7343 sayılı yasanın geçici 18/1. madde ve fıkrası uyarınca:” 87, 88, 106, 110, 111/b, 114, 115, 118, 124, 126, 127, 129, 130, 133, 242 ve 244’üncü maddeler ile 134. maddenin dokuz ve onuncu fıkralarında bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına Adalet Bakanlığınca belirlenen il veya ilçelerde, 111/b maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanır ve bu değişiklikler en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulanır. Değişikliklerin hangi il veya ilçede ne zaman uygulanacağı Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulur. Bu değişikliklerin uygulanmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

1. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, geçiş tarihinden sonra haczedilen mallar hakkında, bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 87, 106 ve 110 uncu madde hükümleri uygulanır.

Geçiş tarihinden önce haczedilen mallar hakkında ise değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Hükmü yer almaktadır.

Somut olayda haciz tarihi 20.09.2021 tarihi, İİK’nın 111/b maddesine göre yapılacak satış yönetmeliğinin resmi gazetede yayım tarihi 08.03.2022’dir. Adalet Bakanlığı tarafından UYAP alt yapısı tamamlandıktan sonra yapılan duyurular incelendiğinde yönetmeliğin tüm ülkede fiilen yürürlüğe girdiği tarih ise 02.01.2023 tarihidir. O halde haciz tarihi 20.09.2021 olduğundan kanunun yürürlük maddesinden önce yapılmış haciz bulunduğundan İİK’nın mülga 106. maddesine göre inceleme yapılması gerekmektedir. İcra müdürlüğünün karar gerekçesinde her ne kadar ”GEÇİCİ MADDE 18 / 3. Fıkra uyarınca: 106. madde uyarınca çıkarılacak tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satış talep edilmiş olmasına rağmen kıymet takdiri ile muhafaza ve satış giderlerinin tamamının yatırılmadığı hâllerde bu tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tarifede belirlenen giderlerin yatırılması zorunludur. Bu süre içinde giderler peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.” hükmüne dayanılmış ise de haciz tarihine göre olayda mülga 106. madde hükümleri uygulanacağı için olaya uygulanamayacak, güncel hükümlere göre çıkartılan tarifenin de uygulanma yeri bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle somut olaya maddenin değişiklik öncesindeki halinin uygulanacağı kabul edildiğinden, değişiklik öncesinde de maddede satış tarifesi şeklinde bir belirleme bulunmadığından alacaklıdan tahsil edilecek satış avansının yeni kanun hükmüne ve satış tarifesine göre belirlenmesi yerinde değildir. Buna göre yapılması gereken İİK’nın mülga 106. maddesi uyarınca haciz tarihinden itibaren süresi içerisinde satış talebinde bulunulduğu dikkate alınarak haczin ve kıymet takdirinin ayakta olduğu kabul edilerek satış işlemlerine devam edilmesi olmakla şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelere binaen;

1- Şikâyetin Kabulüne, … İcra Müdürlüğünün 2019/9650 esas sayılı takip dosyasında verilen 08.05.2023 tarihli tensip işleminin iptaline, satış işlemlerine kaldığı yerden devam edilmesi için kararın İcra Müdürlüğüne gönderilmesine,

2- 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 13/d maddesi uyarınca harç alınmasına yer olmadığına peşin alınan 179,90 TL harcın talep halinde şikayetçiye iadesine,

3- Davacı tarafından yapılan yargılama masraflarının davacı üzerinde bırakılmasına,

4- 6100 Sayılı H.M.K’nın 333. Maddesi uyarınca bakiye avansın karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

5- Kesinleşme ile birlikte karardan bir suretin icra dosyasına gönderilmesine,

Dair; dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda İİK’nın 363. maddesi uyarınca talebin niteliği gereği kesin olarak karar verildi. 06/06/2023

Tokat İcra Hukuk Mah. 06.06.2023 T. E: 188, K: 209

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu