İflasKonkordatoYargıtay Kararları

Konkordato- İflas kararı- Alacaklılar toplantısı- Geçici mühlet-

Somut olayda konkordato için İİK 301. ve 288. maddelerinde gösterilen usulde ticaret sicil gazetesinde ilan yapılmadığı, Basın ilan portalında yapılan toplantı ilanında ise toplantı gününün ilandan en az 15 gün sonra olması kuralına riayet edilmediği- Kabule göre de İİK’nın 287/5. maddesi uyarınca geçici mühlette kıyasen uygulanan 292. madde uyarınca iflas kararı verilebilmesi için 292/son fıkrası uyarınca borçlunun mahkemece dinlenilmesi gerektiği-

Taraflar arasındaki konkordato davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın esastan reddine yönelik verilen hüküm süresi içinde davacı ve müdahil Y. Bankası A.Ş. vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiştir. Temyize konu karar niteliği gereği duruşmaya tâbi olmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Konkordato talep eden vekili, müvekkili şirkete konkordato mühleti verilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması halinde borçlarını vadeli olarak eşit taksitlerle ödeyebileceğini ileri sürerek müvekkili şirket lehine geçici mühlet ve sonrasında 1 yıllık kesin mühlet verilerek konkordatonun tasdikini talep ve dava etmiştir.
Alacaklılar vekilleri, konkordato talebinin tasdikinin reddini istemişlerdir.
İlk Derece Mahkemesince; iddia, savunma, konkordato komiseri raporları ve tüm dosya kapsamına göre; konkordatonun tasdiki için gerekli çoğunluğun sağlanamadığı, konkordato talep eden şirketin borca batık olduğu gerekçesiyle davanın reddine ve davacı şirketin iflasına karar verilmiştir. Karara karşı, davacı vekili ve Y. Bankası A.Ş. vekilinin istinaf kanun yoluna başvurması üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesince, alacaklılar toplantısının ilanındaki hatanın sonuca etkili olmadığı, konkordato projesinin kabulü için gereken İİK’nun 302’deki şartların oluşmadığı, davacı şirketin borca batık olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
Kararı, Konkordato talep eden vekili ve alacaklı Y. Bankası A.Ş. vekili temyiz etmiştir.
1- İİK 301. Maddesi “Konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve tahkiki tamamlandıktan sonra komiser, 288 inci madde uyarınca yapacağı yeni bir ilânla alacaklıları, konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanmaya davet eder. Toplantı günü ilândan en az on beş gün sonra olmak zorundadır. İlanda alacaklıların, toplantıdan önceki yedi gün içinde belgeleri inceleyebilecekleri de bildirilir. Ayrıca, ilânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir.” hükmünü içermektedir. İİK 288. madde hükmündeki düzenlemeye göre de ilanın, ticaret sicili gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî ilân portalında ilân edilmesi gerekmektedir.
Somut olayda İİK 301. ve 288. maddelerinde gösterilen usulde ticaret sicil gazetesinde ilan yapılmadığı, Basın ilan portalında yapılan toplantı ilanında ise toplantı gününün ilandan en az 15 gün sonra olması kuralına riayet edilmediği dosya kapsamından anlaşılmıştır. Bu nedenlerle, ilk derece mahkemesi kararı ile bu karara karşı istinaf isteminin reddi kararı usul ve yasaya aykırı görülmüştür.
Kabule göre de İİK’nın 287/5. maddesi uyarınca geçici mühlette kıyasen uygulanan 292 madde uyarınca iflas kararı verilebilmesi için 292/son fıkrası uyarınca borçlunun mahkemece dinlenilmesi gerekir. Bu hükme uyulmadan iflas kararı verilmesi de doğru olmamıştır.
2- Bozma nedenine göre alacaklı Y. Bankası A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle konkordato talep eden vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin 12.02.2021 tarih ve 2021/146 Esas, 2021/332 Karar sayılı kararın kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle bozma nedenine göre alacaklı Y. Bankası A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harçların ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesine, gönderilmesine, 26.05.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
15. HD. 26.05.2021 T. E: 4018, K: 2256

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu