2018 Yılı3. Hukuk DairesiKira Alacağının Ödenmemesine Dayalı İcra Takibi (Örnek 13)

Kira sözleşmesinde ”kiracı kontrat bitiminde kira rayiç bedelini % …. oranında artışını şimdiden kabul ve taahhüt eder.” düzenlemesinin yer aldığı ve hükümde artış oranı belirtilmeyip artış şartı belirli ve muayyen olmadığından geçerli olmadığı-

Kira sözleşmesinde ”kiracı kontrat bitiminde kira rayiç bedelini % …. oranında artışını şimdiden kabul ve taahhüt eder.” düzenlemesinin yer aldığı ve hükümde artış oranı belirtilmeyip artış şartı belirli ve muayyen olmadığından geçerli olmadığı-

Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı ,ilgili adreste bulunan gayrimenkulün davalı ile aralarında imzalanan 30/07/2008 tarihli kira sözleşmesi ile davalı tarafından kiralandığını, davalının 30/07/2009 tarihinden 30/05/2010 tarihine kadar olan kira bedellerini ödemediğini, ödenmeyen kira bedellerinin tahsili için … 18. İcra Müdürlüğü’nün 2011/1648 Esas sayılı dosyasında yasal takibe geçildiğini, takibe davalı tarafından itiraz edildiğini ileri sürerek,ödenmeyen 4.400,00 TL kira bedeli ve aylık kademeli işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı , kira sözleşmesinin…Yele ile davalı arasında tanzim edildiğinin açıkça görüldüğünü,kontratın tarafının … olduğunu, kiracı ve kefil olmadığı halde kendisinin imzasının alındığını savunarak, davanın öncelikle husumet yönünden ,aksi durumda esastan reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece;davanın kabulü ile,4.400,00 TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş,hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Somut olayda;taraflar arasında düzenlenen 30.07.2008 tarihli kira sözleşmesi incelendiğinde, sözleşmenin 6. maddesinde ”kiracı kontrat bitiminde kira rayiç bedelini % …. oranında artışını şimdiden kabul ve taahhüt eder.” düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmaktadır.Söz konusu hükümde artış oranı belirtilmediğine göre,bu artış şartı belirli ve muayyen olmadığından geçerli değildir.Dosya kapsamında yer alan … 18. İcra Müdürlüğü’nün 2011/1648 Esas sayılı takip dosyası incelendiğinde ise, aylık 440 TL kira bedeli üzerinden icra takibi yapılmış olmakla,kira sözleşmesinde aylık ”400 TL’ olarak belirlenen bedelin aylık ”440TL” şeklinde artışlı olarak talep edilebilmesi mümkün olmadığından mahkemece bu yön gözetilmeden hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine,ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 19.03.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

3. HD 19.03.2018 T. E: 1628, K: 2674

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu