12. Hukuk Dairesi2021 YılıKira Alacağının Ödenmemesine Dayalı İcra Takibi (Örnek 13)

Kira sözleşmesinde kira bedelinin yabancı para olan EURO olarak ödenmesi kararlaştırıldığından bunun tahsiline yönelik takibe itirazın kaldırılmasına karar verilerek icra inkar tazminatının ise Türk parası cinsinden belirlenmesi gerektiği-

Kira sözleşmesinde kira bedelinin yabancı para olan EURO olarak ödenmesi kararlaştırıldığından bunun tahsiline yönelik takibe itirazın kaldırılmasına karar verilerek icra inkar tazminatının ise Türk parası cinsinden belirlenmesi gerektiği-

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  Ummahan Y. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin  370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 59,30 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 29/06/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 29.06.2021 T. E: 5280, K: 7101

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 35. HD.nin 03.11.2020 T. E: 2018/2223, K: 1691 s. kararı aşağıdadır:

DAVANIN KONUSU : İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye

Dairemizde bulunan istinaf başvurusunun yapılan açık incelemesi sonunda,

GEREĞİ  GÖRÜŞÜLDÜ DÜŞÜNÜLDÜ;

İstinaf isteminde usul işlemleri tamam olduğundan, ilk derece mahkemesinin dosyasındaki bütün belgeler ve dosya hakkındaki dairemiz üyesince düzenlenen rapor incelendi, istinaf  başvuru dilekçesinin  ve davanın esası  istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılan incelemede  dairemizce karar verilmesi için eksiklik bulunmadığı anlaşıldı.

Davacı: Kira alacağı için yaptığı icra takibine borçlunun yasal sürede itiraz ettiğini, takip konusu kira borcunu ödemediğini,  bu şekilde temerrüdün gerçekleşmiş olduğunu iddia ederek  davalı kiracının takibe haksız itirazının kaldırılmasına, takibin devamına, %20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine ve  tahliyeye  karar verilmesini istemiştir.

Davalı: Davaya cevap vermemiştir.

Mahkeme: Davanın kısmen kabulüne, takip konusu EURO’nun TL karşılığı olan 116.340,62 TL ve 4.653,63 TL işlemiş faize yönelik icra takibine yapılan itirazın kaldırılmasına, asıl alacağın %20’si oranında icra inkar tazminatına ve mecurun  tahliyesine karar vermiştir.

İstinaf sebepleri:  Davacı  süresinde sunduğu istinaf başvuru dilekçesinde; verilen kararın hatalı olduğunu, taleplerinin EURO cinsinden olduğu halde TL olarak karar verildiğini, TBK 99 maddeye aykırı hüküm kurulduğunu, kira alacağı ve işlemiş faize ilişkin taleplerinin EURO cinsinden olduğunu, icra inkar tazminatının da EURO cinsinden hüküm altına alınması gerektiğini, takibin başladığı tarih itibariyle kur üzerinden TL ye çevirerek takip yaptıklarını, kararın kaldırılmasına alacak, faiz ve icra inkar tazminatına EURO üzerinden hüküm kurulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Yasal dayanak:Hukuk Muhakemeleri Kanunu;190, 191. maddeleri,

Türk Medeni Kanunu 6. maddesi,

Türk Borçlar Kanunu 299, 313, 314, 315. maddeleri,

İcra İflas Kanunu 67,68, 269, 269/a, 269/b, 269/c maddeleri,

Yargılama konusu olayda: Dosyada bir örneği bulunan ve taraflarca çekişme konusu olmayan 01/05/2013 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile İşyeri olarak kiraya verilen mecurun, sözleşme ile kararlaştırılan kirasının ödenmediği için İstanbul Anadolu 15. İcra Müdürlüğünün 2016/21923 Esas sayılı dosyası ile  icra takibi başlatıldığı, icra takibinde “Haciz ve Tahliye” talep edildiği, itiraz için 7 gün, ödeme için  30 gün süre verildiği, ödeme emrinin borçlu kiracıya 19/10/2016  tarihinde tebliğ edildiği, ödeme emrine yasal süre içinde 26/10/2016 itiraz  edildiği,  davanın 13/02/2017  tarihinde açıldığı,

Davacının, itirazın kaldırılmasını,  % 20  icra inkar tazminatını   ve tahliyeyi talep ettiği, borçlu kiracının ödeme olgusunu ispat külfetini yerine getiremediği,

Mahkemece davanın kısmen kabulüne, tahliyesine, takip talebi ile talep edilen asıl kira alacağının 14/10/2016 tarihi itibari ile (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Efektif Döviz Kuru üzerinden TL   Cinsinden karşılığı – 34.202,74 x3.4015=116.340,62 TL asıl alacak ve 1.368,11×3.4015=4.653,63 İşlemiş Faiz olmak üzere toplam  120.994,25 TL’dir  )  116.340,62.-TL  asıl alacağa ve 4.653,63.-TL işlemiş faize yönelik itirazın kesin olarak kaldırılmasına, kabul edilen  asıl alacak olan    116.340,62.-TL’ nin %20’sine tekabül eden 23.268,12.-TL tazminatın takip borçlusu  davalıdan tahsili ile takip alacaklısı davacı tarafa ödenmesine,  karar verdiği,

Dairemizin 2018/1706 Esas 2018/1083 Karar 13/06/2018 tarihli kararı ile gider avansının yatırılması için iade kararı verildiği,

Bilirkişiden rapor ve ek raporun alındığı,

İcra dosyasında 17.101,37 EURO 2016 yılı Eylül kirası ve 1.111,59 EURO  aylık % 5 günlük temerrüt faizi ile   17.101,37 EURO 2016 yılı Ekim ayı kirası ile 256,52 EURO  aylık % 5 günlük temerrüt faizi talep edildiği, fiili ödeme günündeki TL karşılığı ile takip tarihi olan 14/10/2016 tarihinde 1 EURO= 3,4121 TL olarak toplam 121.371,29-TL üzerinden takip yapıldığı,

İcra dosyasına yapılan itirazda kira ilişkisi ve kira bedeline açıkça itiraz edilmediği,

Taraflar arasındaki 01/05/2013 tarihli sözleşmenin 1.9. Maddesinde 01/05/2016-30/04/2017 tarihleri arasında aylık kira bedelinin 15.060,97 EURO olduğu, aynı maddede ödeme gününde tespit edilen TC Merkez Bankası döviz alış kurunun hesap edileceğinin belirtildiği, 1.10. Maddesinde ise ödemede gecikme olması halinde EURO cinsinden günlük % 5 temerrüt faizi uygulayacağı, 01/10/2014 tarihli ek protokolde ise 01.05.2016-30.04.2017 tarihleri arasında aylık kira bedelinin 14.492,69 EURO olduğu, 5. Maddesinde kira sözleşmesinin eki niteliğinde olduğunun belirtildiği,

01/05/2013 tarihli sözleşmede  15.060,97 EURO, ek sözleşmede  14.492,69 EURO olarak belirlenen kira bedelinin   icra takibinde  17.101,37 EURO olarak talep edildiği,

Yargıtay 3. H.D. 2014/8653 esas 2014/13221 karar 14/10/2014 tarihli ilamında;

” TBK ‘nun 99/3. maddesinde; ülke parası dışında başka bir para birimiyle belirlenmiş ve sözleşmede aynen ödeme ya da bu anlama gelen bir ifade de bulunmadıkça, borcun ödeme gününde  ödenmemesi üzerine alacaklının, bu alacağının aynen veya vade ya da fiili ödeme günündeki rayiç üzerinden ülke parası ile ödenmesini isteyebileceği düzenlenmiştir.

HGK’nın 2012/12-1072 E.-2013/496 K.sayılı ilamında;
“Alacaklının, Borçlar Kanunu’nun 83 ve TTK’nın 623.maddesi uyarınca seçimlik hakkını, fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden ödeme yapılması yönünde kullanması halinde, dava konusu alacak tahsil tarihine kadar yabancı para alacağı olarak değerlendirileceğinden, alacaklı, bu alacağa 3095 Sayılı Kanunun 4/a maddesi gereğince vade tarihinden fiili ödeme tarihine kadar devlet bankalarının o para birimi ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranına göre faiz isteyebilir” denilmiştir…… hüküm fıkrasındaki “Tespit edilen GBP üzerinden meblağların her bir davacı yönünden talep tarihinden (……) itibaren işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,” ibarelerinin hüküm fıkrasından çıkarılarak yerine “Belirlenen yabancı paranın her bir davacı için miktarı ayrı ayrı belirtilmek suretiyle fiili ödeme tarihindeki TC Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının dava tarihinden itibaren devlet bankalarınca belirlenen yabancı para ile açılmış 1 yıl vadeli mevduat hesabına ödenen en yüksek faiz oranında faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine” sözleri eklenerek, hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle onanmasına,”

İcra inkar tazminatının yabancı para cinsinden hükmedilmesinin doğru olmadığına ilişkin Yargıtay 12. H.D.  2019/14477 Esas  2020/6312 karar 06/07/2020 tarihli ilamında
“… hükmedilen icra inkâr tazminatının yabancı para cinsinden kabul edilen asıl alacağın icra takip tarihindeki TL karşılığı üzerinden hükmedilmesi gerekirken, bu husus kamu düzeninden olup mahkemece re’sen gözönünde bulundurulması gerekmekte ve yabancı para cinsinden icra inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsiz olup, “

12/09/2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türk parasının kıymetini koruma kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 32 sayılı kararname ile yabancı para üzerinden kira sözleşmeleri yapılamayacağına karar verildiği, raporun yazıldığı tarih itibariyle TC Merkez Bankası alış kuru 1 EURO= 9,108 TL olduğu,

Kira sözleşmesinde kira bedelinin yabancı para olan EURO olarak ödenmesi kararlaştırıldığından bunun tahsiline yönelik takibe itirazın kaldırılması, icra inkar tazminatının ise Türk parası cinsinden belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Dairemiz ilk derece mahkemesi kararını hem maddi olay, hem de hukuka uygunluk bakımından incelemeye tabi tutarak tespit edilen yargılama hatalarını bizzat düzeltmek amacıyla yapılan inceleme sonunda;  duruşma yapılmasına gerek olmadığı,

Kira sözleşmesinde kira bedelinin yabancı para olan EURO olarak ödenmesi kararlaştırıldığından bunun tahsiline yönelik takibe itirazın kaldırılması, icra inkar tazminatının ise Türk parası cinsinden belirlenmesi gerektiği halde yazılı olduğu şekilde verilen mahkeme kararının yerinde olmadığı, istinaf sebebi yerinde olduğundan  HMK. 353/1-b/2 maddesi gereğince istinaf  başvurusunun kabulüne karar vermek gerekmiştir.

H Ü K Ü M :Yukarıda açıklanan nedenlerle,

Davacının istinaf başvurusunun  KABULÜNE,

İlk Derece Mahkemesi kararının KALDIRILMASINA,

A-1)Davacının açmış olduğu, itirazın kaldırılması davasının KABULÜNE,

Davacının,  davalı borçlu aleyhine İstanbul Anadolu 5. İcra Müdürlüğünün 2016/21923 sayılı takip dosyasında başlattığı  icra takibine itirazın kaldırılmasına, takibin 35.570,85 EURO üzerinden aynen  devamına,

2)Takip konusu asıl alacak olan yabancı paranın takip tarihindeki TL karşılığı olan 121.371,30 TL  üzerinden hesap edilecek %20 oranındaki icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

B-Davacının açmış olduğu tahliye davasının KABULÜNE,

Davalının dava konusu “M. 12. Cadde Capitol AVM 1. Kat no:36 Altunizade Üsküdar /İstanbul” adresindeki mecurdan temerrüt nedeniyle TAHLİYESİNE,

Davacı tarafça ilk derece mahkemesinde yatırılan harcın mahsubuna,

Davacı tarafça ilk derece mahkemesindeki yargılamada yapılan masrafların (toplam:  641,90 TL)’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı kendisini bir vekille temsil ettirmiş olduğundan AAÜT gereğince 725,00 TL  vekalet ücreti takdirine, bu paranın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

C-Davacının yatırmış olduğu istinaf başvuru harcının mahsubuna,

Peşin yatırılan istinaf  karar harcının talep halinde yatırana iadesine,

Davacı tarafça yapılan 36,00 TL tebligat, 31,00 TL posta ücreti ile 98,10 TL istinaf başvuru harcı olmak üzere toplam: 165,10 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Gider avansından kalanın talep halinde yatırana iadesine,

Dair karar dosya üzerinde, tarafların ve vekillerinin yokluğunda  oy birliği ile verildi. Kararın tebliğinden itibaren  İKİ HAFTA içinde dilekçe verilerek Yargıtay’da temyiz edilebileceği  anlatıldı.

12. HD. 29.06.2021 T. E: 5280, K: 7101

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu