12. Hukuk Dairesi2023 YılıHarç

Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu

T. C.
Y A R G I T A Y
1 2 . H U K U K D A İ R E S İ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L Â M I

Esas No : 2022/9183
Karar No : 2023/1890

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 13.05.2022
SAYISI : 2021/2092 E., 2022/1492 K.
DAVACI/BORÇLU : Karayolları Genel Müdürlüğü
DAVA TARİHİ : 04.04.2019
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
TEMYİZ EDEN : Davacı/Borçlu
İLK DERECE MAHKEMESİ : Büyükçekmece 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 19.03.2021
SAYISI : 2019/629 E., 2021/518 K.

Taraflar arasındaki ilama aykırılık şikayetinden dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararın şikayetçi borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayetçi borçlu tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Şikayetçi borçlu vekili dava dilekçesinde; İcra takibinin ilama ve kanuna aykırı olduğunu, olması gerekenden fazla alacak talep edildiğini, müvekkili idarenin harçtan muaf olduğunu, hesaplama yapılırken harcın da hesaplandığını iddia ederek icra emrinin iptaline, faiz alacağının doğru hesaplanmasına, yargılama gideri alacağının düzeltilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
Davalı alacaklı vekili cevap dilekçesinde; takibin dayanak ilama uygun olduğunu, dava tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesinde yanlışlık bulunmadığını, alacak kalemlerinin doğru bir biçimde hesaplandığını beyan ederek şikayetin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile ilama aykırılık şikayetinin süresiz şikayet olduğu, icra emrinin ilama uygun düzenlenip düzenlenmediği ile ilgili alınan raporda asıl alacağa ve vekalet ücretine işleyecek faizin hesaplandığı, yapılan hesaba göre icra emri İlk Derece Mahkemesi kararında yer alan 16.084,50 TL yargılama giderinin %31,32 oranı üzerinden hesaplanan 5.037,66 TL’lik kısmından sorumlu olduğu gerekçesiyle şikayetin kabulüne Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğünün 2017/13938 esas sayılı dosyasında; 88.986,38 TL faiz alacağı kaleminin 86.615,51 TL olarak düzeltilmesine, 5.175,56 TL faiz alacağı kaleminin 5.167,91 TL olarak düzeltilmesine, 5.136,82 TL yargılama gideri alacağı kaleminin 5.037,66 TL olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi borçlu istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Şikayetçi borçlu vekili istinaf dilekçesinde; takip alacaklıları arasında birleşen dosya davacılarının mevcut olmadığını, mahkeme kararı ve 28.05.2015 tarihli bilirkişi raporuna göre takip alacaklılarının hissesine düşen miktarlar hesaplandığında birleşen dosya davacılarının alacakları hesaplandığında 46.789,33 TL olup, buna rağmen icra emrinde birleşen dosya alacaklılarının payları da eklenerek 349.360,33 TL talep edildiğini, bu durumun ilama aykırı asıl alacak ve işlemiş faiz talep edildiğini gösterdiğini, 04.11.2020 tarihli raporda müvekkili idarenin yargılama giderlerinden mesul olduğu payın doğru olarak hesaplandığını, ancak mahkeme tarafından bu rapora itibar edilmediğini, müvekkilinin harçtan muaf olup, bu hususun Yargıtay onama kararı ile kesinleştiğini iddia ederek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile dayanak ilamda asıl ve birleşen dava yönünden davacılar ve davalıların aynı olduğu, ilamda her bir davalı yönünden ayrı ayrı hüküm kurulduğu, davalı alacaklılar tarafından ilam Karayolları Genel Müdürlüğü yönünden takibe konulduğu, İlk Derece Mahkemesinin bilirkişi kök ve ek raporları doğrultusunda verdiği sonuç karar takip alacak kalemlerindeki düzeltmeler usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi borçlu temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Şikayetçi borçlu temyiz dilekçesinde; ilamın usule aykırı olarak takibe konulduğunu iddia etmiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, icra emrinin iptali istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
2004 sayılı İİK’nın 16. maddesi

3. Değerlendirme
1.Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. 492 sayılı Harçlar Kanunu’ na göre karar-ilam harcından davayı kaybeden taraf sorumludur.
Harç mahkemelerce re’sen dikkate alınmak zorundadır.
Harçtan muaf olan Kurum ve kişilerin açtıkları davalarda davanın kabulü halinde dava sonunda karar-ilam harcı harçtan muaf değilse davalıya yükletilmelidir.
Somut uyuşmazlıkta, harçtan muaf olan davacı-borçlu Karayolları Genel Müdürlüğünün açtığı dava sonunda şikayetin kabulüne karar verilmiştir.
Şikayetin kabulü karşısında karar ilam harcının harçtan muaf olmayan davalıya yükletilmesi gerekirken Mahkemece, “Davacı kurum harçtan muaf olduğundan alınması gereken harcın hazine üzerinde bırakılmasına,” şeklinde karar verilmesi hatalı olup bozma sebebi ise de bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına, İlk Derece Mahkemesi kararının düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

A- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin 13.05.2022 tarih ve 2021/2092 E. 2022/1492 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA,

B- Büyükçekmece 2. İcra Hukuk Mahkemesi’ nin 19.03.2021 tarih ve 2019/629 E.2021/518 K. sayılı kararının hüküm fıkrasının harca ilişkin 2. numaralı bendinin çıkartılarak, yerine;

“492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca hesaplanan 59,30 TL. karar-ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,” bendinin yazılmasına, İlk Derece Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370/2. maddesi uyarınca bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, temyiz eden harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, 21.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu