12. Hukuk Dairesi2019 Yılı

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının niteliği gereği kendisini vekil ile temsil ettiren taraflar lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmekte olup; icra vekalet ücreti hesaplamasının da AAÜT uyarınca maktu olarak tayini gerekir.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2018/7907
KARAR NO : 2019/8498

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 04/10/2017
NUMARASI : 2017/1964-2017/2127

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından şikayetçi borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takipte, borçlunun; dosya hesabında ve bakiye borç muhtırasında nispi vekalet ücreti hesaplanmış ise de kamulaştırma bedel tespiti davalarında her türlü vekalet ücretinin maktu olması gerektiğini ileri sürerek hesaplanan 60.505,09 TL nispi vekalet ücretinin iptali ile icra takibine konu alacağa maktu vekalet ücreti hesaplanmasına karar verilmesi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, ilk derece mahkemesince; 1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma bedellerine ilişkin dava ve takiplerde mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretlerinin nispi olarak belirleneceği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 04.10.2017 tarih ve 2017/1964 E.-2017/2127 K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının niteliği gereği kendisini vekil ile temsil ettiren taraflar lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmekte olup; icra vekalet ücreti hesaplamasının da AAÜT uyarınca maktu olarak tayini gerekir.
Somut olayda; takip dayanağı ilam kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasına ilişkin olup icra vekalet ücretinin maktu olarak hesaplanması gerekirken icra dosya hesabında icra vekalet ücretinin nispi oran üzerinden hesaplanarak kalan dosya borcunun tespit edildiği anlaşılmaktadır.
O halde, ilk derece mahkemesince yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, borçlunun şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, istinaf talebinin esastan reddine ilişkin Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 04.10.2017 tarih ve 2017/1964 E.-2017/2127 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve Diyarbakır 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 31.10.2016 tarih ve 2016/685 E. – 2016/678 K. sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de, Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu