2023 YılıBAM Konya 7. Hukuk DairesiKambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu

Kambiyo senedi vasfına yönelik şikayetin ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren 5 günlük hak düşürücü süre içerisinde yapılması gerektiği

Kambiyo senedi vasfına yönelik şikayetin ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren 5 günlük hak düşürücü süre içerisinde yapılması gerektiği-


İlk derece mahkeme kararı aleyhine istinaf yasa yoluna başvurulmuş olmakla, Dairemizce HMK’nun 353. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda dosyadaki belgeler okundu, incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İSTEM: Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; Konya 12.İcra Müdürlüğünün 2009/9157 E. sayılı dosyasıyla müvekkileri aleyhine A… isimli şahıs tarafından kambiyo takibi yapıldığını, aralarında alacaklı olarak gösterilen A..’ün de bulunduğu sanıklar hakkında, Suç örgütü- Tefecilik ve başkaca eylemler nedeniyle yürütülen ceza soruşturması sonucunda sanıklar hakkında Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2010/206 E, sayılı Tutuklu yargılamalar yapıldığını, kanun değişikliği ile ilgili dosyanın, Konya 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/179 E. 2015/228 K. sayılı ilamıyla sonuçlandığını, takipten sonra A. aleyhine ikame edilen menfi tesbit davasının, Konya 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/1009 E 2022/322 K. sayılı ilamıyla kısmen kabul kısmen redle sonuçlandığını, işbu davanın, ceza davasını bekletici mesele yaptığını, yargılama döneminde A… isimli şahıs tarafından dosyadaki alacağın temlik edildiğini, işbu davada karşı taraf olarak gösterilen F..in temlik alacaklısı olarak hem takipte hem davada bulunduğunu, takibe konu senetlerin kambiyo vasfında olmadığını, takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Şikayet dilekçesi anlatımı ve ekli emsal karara bakıldığında anlaşılacağı üzere olaya uygulanacak yasa maddesi İ.İ.K.170/a-1 maddesidir ki; bu bende atıfla, 168/3 maddesine göre şikayet yolu ile ileri sürülebilir denildiğini, atıf yapılan İ.İ.K. 168/3 maddesi ise ” takibin müstenidi olan senet kambiyo senedi vasfına haiz değilse, beş gün içinde mercie şikayet etmesi lüzumu,”na işaret etmekle, ödeme emirleri her iki borçluya 29.09.2010 tarihinde tebliğ edildiğinden kanuni şikayet süresinin üzerinden neredeyse 12 yıla yakın bir süre geçmekle şikayetin süreden reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER: Konya 12. İcra Müdürlüğünün 2009/9157 Esas sayılı dosyası,

İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ: Takip dayanağı senedin ciro zincirinin düzgün olduğu, davalı alacaklının yetkili hamil olduğu anlaşıldığından şikayetin reddine karar verilmiştir.

İSTİNAFA BAŞVURAN TARAF VE İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davacılar vekili tarafından, dava dilekçesindeki nedenler tekrarlanarak ve davayla ilgisiz gerekçelerle karar verildiği belirtilerek istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

İstinaf konusu, kambiyo senetlerine özgü takipte takip borçlusu tarafından açılan kambiyo şikayetine ilişkindir.

Dava ve takip dosyası içeriğine, dosyadaki yazılara göre; davacılar vekili tarafından müvekkilleri aleyhine yapılan kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılan takipte, takibe dayanak senedin kambiyo vasfında olmadığı iddia edilerek kambiyo vasfına yönelik şikayette bulunulduğu anlaşılmış olup, İİK’nun 168/3 maddesine göre kambiyo senedi vasfına yönelik şikayetin ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren 5 günlük hak düşürücü süre içerisinde yapılması gerektiği, davacılara ödeme emrinin 29/09/2009 tarihinde tebliğ edildiği, bu tarihten itibaren 5 günlük hak düşürücü süre geçtikten sonra 28/06/2022 tarihinde şikayetin icra mahkemesine yapıldığı, buna göre kambiyo vasfına yönelik şikayetin süresinde olmadığı anlaşıldığından ilk derece mahkemesince şikayetin hak düşürücü süreden reddine karar verilmesi gerekirken esastan incelenerek şikayetin reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

Bu itibarla, davacılar vekilinin istinaf başvurusu yerinde görülmemekle birlikte gerekçe ve hükümde hata edildiği anlaşıldığından, HMK’nun 353/1-b-2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, yerine yukarıda açıklanan gerekçe ile şikayetin hak düşürücü süreden reddine ilişkin İİK’nun 365/1-son maddesi gereğince kesin olmak üzere yeniden düzeltilerek esas hakkında karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacılar vekilinin istinaf başvurusu yerinde görülmemekle birlikte gerekçe ve hükümde hata edildiği anlaşıldığından 6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-2. maddesi uyarınca, Konya 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 15/02/2023 tarihli 2022/342 Esas 2023/115 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, yerine;

“a-Şikayetin SÜREDEN REDDİNE,

b-Peşin alınan harcın mahsubu ile 99,20 TL bakiye harcın davacılardan alınarak hazineye gelir kaydına,

c-AAÜT gereğince 3.400,00 TL maktu vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine,

d-Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerlerinde bırakılmasına,

e-Davacılar tarafından yatırılan gider avansından artan miktarın karar kesinleştiğinde talep halinde davacılara iadesine,” şeklinde HÜKÜM KURULMASINA,

2-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

3-Davacılar tarafından yapılan istinaf giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

4-Kararın, bilgi mahiyetinde ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine,

Dair, HMK’nın 353/1-b-2. maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan incelemede İİK’nun 365/1-son maddesi uyarınca KESİN olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 15/03/2023

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. HD. 15.03.2023 T. E : 362, K: 451

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu