Disiplin İşlemleriHaklar

İzin İşlemleri Hakkında İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Yazısı

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-50625717-903.05-245/3300 07.04.2023
Konu : İzin İşlemleri

…………………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
…………………İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞINA

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde hastalık ve refakat izni düzenlenmiş olup bu maddeye istinaden çıkarılan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 29.10.2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Personel Genel Müdürlüğünün 13.02.2012 tarihli ve 76/1 sayılı “Yıllık, mazeret, hastalık ve refakat ile aylıksız izinler” başlıklı Genelgesi ile tüm teşkilata duyurulmuştur.
Görevlendirilmesi/Ataması Bakanlığımızca yapılan icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin yıllık, mazeret, hastalık, refakat, askerlik ve aylıksız izinlerinin kullanımı sırasında zaman zaman hatalı uygulamalar yapıldığı, UYAP kayıtlarına işlenmesi ve Başkanlığımıza gönderilmesi gereken belgelerin gönderilmesinde gecikmeler yaşandığı tespit edilmiş ve bu konuda izahat yapılması gereği hasıl olmuştur.
Bu kapsamda;
1-Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi, örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda rapor aslının teslim edilmesinin zorunlu olduğunun bilinmesi, disiplin amirliğince personelin kullanmış olduğu raporlara ilişkin ayrılış yazılarının ve raporlarının, rapor süresinin bitmesi beklenilmeksizin UYAP kayıtlarına işlenmek üzere ivedi şekilde Bakanlık Muhabere Bürosuna/İcra Daireleri Başkanlığına gönderilmesi,
2-Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarının hastalık izninden sayılamayacağından, hastalık raporlarının Yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara uygun olmaması halinde bu durumun personele yazılı olarak bildirilmesi,
Hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınmasının zorunlu olduğu, personelin kanuni iznin kullanımı sırasında memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara uygun olarak almış olduğu ve kontrol şerhi bulunan hastalık raporlarının bitiminde yapılacak kontrol muayenesinin, memuriyet mahallindeki sağlık hizmeti sunucularından yapılması gerektiği, aksi halde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmetleri sunucularından alınan hastalık raporlarının kontrol şerhi üzerinde olsa dahi hastalık izninden sayılamayacağından bu durumun personele yazılı olarak bildirilmesi,
Bu bildirimler üzerine memurun bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelme yükümlülüğünün bulunduğu, bildirim yapıldığı halde görevine başlamayan personelin izinsiz ve özürsüz olarak görevini terk etmiş sayılacağından hakkında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması ve yapılan işlem hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesi,

3-Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemeyeceğinden tek hekim tarafından değişik tarihlerde düzenlenen hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan personellerin, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gerektiği,
4-Personelin almış olduğu hastalık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, bahsi geçen hastalık raporunun disiplin amiriliğine intikalinden sonra rapor süresi içerisinde derhal personelin bulunduğu yere yakın ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir hakem hastaneye Bakanlık Muhabere/İcra Daireleri Başkanlığı aracılığıyla sevkinin sağlanması,
Hakem hastane tarafından memurun almış olduğu hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde ise ilgili personel hakkında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması, yapılan işlem hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesi,
5-Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakat iznine ilişkin Kanun ve Yönetmelik hükmünde yer alan refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin yer alması gerektiği, bahsi geçen hususlardan birini içermeyen sağlık kurulu raporuna istinaden refakat izni talebinde bulunulması halinde refakat izninin verilemeyeceği,
6-Refakat izni verilmesine esas teşkil eden sağlık kurulu raporunun en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar disiplin amiri olan icra hâkimliğine intikal ettirilmesi, refakat iznine ilişkin sağlık kurulu raporunun Kanun ve Yönetmelikte yer alan esaslara uygun olup olmadığı hususunun disiplin amirliğince ivedilikle incelenmesi, söz konusu raporların bahsi geçen hükümlere aykırı olması halinde bu durumun personele yazılı olarak bildirilmesi, bu bildirim üzerine memurun bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelme yükümlülüğünün bulunduğu, bildirim yapıldığı halde görevine başlamayan personelin izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılacaklarından haklarında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması, uygun bulması halinde disiplin amirliğince anılan raporun ivedi şekilde Başkanlığımıza iletilmek üzere Bakanlık Muhabere Bürosuna/İcra Daireleri Başkanlığına gönderilmesi,
Refakat izninin başlangıç tarihinin sağlık kurulu tarafından verilen raporun tarihinin esas alınarak belirlenmesi ve refakat izni içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde personelin iznin bitmesini beklemeksizin görevine başlaması gerektiği,
7-Kullanılan izinlere ilişkin belgelerin (dilekçe, tek hekim/sağlık kurulu raporu, ayrılış ve başlayış yazıları v.s.) okunaklı olacak şekilde mutlaka zamanında UYAP sistemine girişlerinin yapılması ve yıllık izinlerin kesinleştirilmesi,
8-Askerlik, aylıksız izin ve refakat iznine ilişkin dilekçe, sevk belgesi, terhis belgesi, refakate ilişkin sağlık kurulu raporu, sözleşmeli personelin güncel sözleşmeleri ile sözleşmenin feshi sonrasında yeniden düzenlenen hizmet sözleşmelerinin herhangi bir yazışmaya mahal bırakmaksızın DYS üzerinden Başkanlığımıza zamanında gönderilmesi,
Hususlarında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi ve konunun icra daireleri başkanlıkları, icra mahkemesi hâkimlikleri, icra müdürlükleri ile bakanlık muhabere bürolarında bu işle görevlendirilen tüm personele tebliğini rica ederim.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 76/1 Nolu Yıllık, Mazeret, Hastalık ve Refakat ile Aylıksız İzinleri Hakkındaki Genelgesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu