12. Hukuk Dairesi2020 YılıHaciz

İşçi olan borçlunun fazla çalışma ve genel tatil alacaklarının 1/4’ünden fazlasının haczinin mümkün olmadığı

İşçi olan borçlunun fazla çalışma ve genel tatil alacaklarının 1/4’ünden fazlasının haczinin mümkün olmadığı-

Şikayetçi borçlunun işçilik alacağı için … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2014/34655 Esas sayılı dosyasında … Alışveriş Merkezleri Tic. Ltd. Şti. aleyhine ilamlı takip başlattığı, … Alışveriş Merkezleri Tic. Ltd. Şti. tarafından da … Anadolu 12. İcra Müdürlüğü’nün 2013/10828 Esas sayılı dosyasında şikayetçi aleyhine takip başlatıldığını, şikayetçinin borçlu olduğu dosyadan, alacaklı olduğu dosya alacağına 28.01.2015 tarihli müzekkere yazılarak 2014/34655 Esas sayılı dosyadaki alacağa, haciz konulmasına karar verildiği, dosyaya ödeme yapılması üzerine vekalet ücreti hariç tutularak haciz koyan 12. İcra Müdürlüğü’nün 2013/10828 Esas sayılı dosyasına ödemenin gönderildiğini, yapılan işlemin hatalı olduğunu, 6772 SK.nun 4. maddesi gereğince fazla çalışma ücreti ve ulusal … ve genel tatil ücreti alacağının haczedilemeyeceğini, her durumda İİK’nun 83. maddesi ve İş Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca en fazla ¼ üne haciz konulması ve bu mablağın dosyasına gönderilmesi hatalı olduğundan ücretin ¼ ünden fazla kısmının gönderilmesi kararının iptali ile fazla gönderilen paranın iadesinin gerektiğini belirterek iade talebinin reddine karar veren … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2014/34655 Esas sayılı dosyasında 27.04.2015 tarihli icra müdürlüğü işleminin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin … Anadolu. 12. İcra Müdürlüğü’nün 2013/10828 Esas sayılı dosya işlemine ilişkin olduğu gerekçesi ile davanın süreden reddine karar verildiği, borçlu vekilinin temyizi üzerine Dairemizce şikayetin … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2014/34655 E. sayılı dosyasındaki icra müdürlüğü kararına ilişkin olduğundan davanın süresinde olduğu ve işin esasının incelenmesi gerektiğinden bahisle bozma kararı verildiği, mahkemece bozmaya uyularak davanın kabulüne, … 1. İcra Müdürlüğünün 2014/35655 Esas sayılı dosyasından verilen 27/04/2015 tarihli kararının kaldırılmasına ve gönderilen paranın iadesine karar verildiği, kararın alacaklı yanca temyiz edildiği görülmüştür.

Takibe dayanak ilamda hükmedilen fazla çalışma ücreti alacağı, … ve genel tatil alacağı ve fer’ilerinin takip konusu edildiği görülmüştür.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 35. maddesine göre; işçinin almakta olduğu aylık ücretinin ancak 1/4’ü haczedilebilir.

İİK’nun 83/2. maddesi uyarınca; aylığın üzerinde haciz bulunması halinde, sonraki haciz sıraya konulur ve önceki haczin kesintisi bittikten sonra kesintiye başlanı

Yine 4857 sayılı Yasa’nın 32. maddesi uyarınca; ikramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü bulunmamaktadır.

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması…. Hakkındaki Kanun’un 1. maddesinde; ”Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır” düzenlemesi mevcuttur.

Somut olayda, şikayete konu takibe ilişkin dayanak ilamda davalı … Alışveriş Merkezleri Tic. Ltd. Şti. olup, 6772 sayılı Yasası’nın 1. maddesi kapsamında kalan kurumlardan sayılamayacağından, borçlu A. Akgün bu kanun kapsamında kalan işçilerden değildir. İcra müdürlüğünce, borçlunun fazla çalışma ücreti … ve genel tatil alacağının tamamı üzerine haciz konulduğu, borçlu vekilinin haczin kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile … ve genel tatil alacağının 1/4’ünden fazlasının haczi mümkün değildir.

O halde mahkemece, şikayetin, borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile … ve genel tatil alacağı üzerine konulan haczin 1/4’ünü aşan kısım yönünden kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle tümden kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 04.02.2020 T. E: 2019/14494, K: 820

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu