12. Hukuk Dairesi2019 YılıFaiz

İşçi Alacaklarına Uygulanan Bankalarca En Yüksek Banka Mevduat Faizine Hesaplanmasına İlişkin

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2019/12071
KARAR NO: 2019/15593
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Bakırköy 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 30/06/2016
NUMARASI : 2016/79-2016/690
   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 13/05/2019 tarihli ve 2018/6283 Esas – 2019/7875 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından başlatılan ilama dayalı takipte, şikayetçi borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, icra emrinde kıdem tazminatına istenen faizin ilama aykırı olarak fahiş hesaplandığını, diğer alacak kalemlerine uygulanan faizin de yasal faizin üzerinde olduğunu  ileri sürdüğü; mahkemece alınan bilirkişi raporu doğrultusunda şikayetin reddine hükmedildiği, kararın borçluca temyizi üzerine Dairemizce onandığı, borçlunun karar düzeltme talebinde bulunduğu görülmektedir.
HGK’nın 20.09.2006 tarihli ve 2012/594 E. – 534 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere; en yüksek banka mevduat faiziyle tahsiline karar verilen alacaklar bakımından, mahkemece yapılacak iş; tarafların bildirdikleri bankalardan, hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde, bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının sorulması, hakkın doğum tarihinden itibaren takip tarihine kadar istenebilecek faiz miktarının bilirkişiye hesaplattırılmasıdır.
Somut olayda; takibe dayanak ilamın işçi alacaklarına ilişkin olup, İstanbul 14. İş Mahkemesinin 22.12.2015 tarih ve 2014/24 E. – 2015/680 K. sayılı ilamında, kıdem tazminatına fesih tarihi olan 03.01.2014 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanmasına hükmedildiği, alacaklı tarafından cevap dilekçesinde bildirilen ve borçluca karşı çıkılmayarak mahkemece tespiti istenen bankalardan, mevduata uygulanan en yüksek banka faiz oranlarının gönderildiği, mahkemece aldırılan 06.5.2016 tarihli bilirkişi raporunda, dosyaya alınan faiz oranlarından en yüksek olduğu tespit edilen ICBC Turkey Bank A.Ş.’ce bildirilen oranlara göre hesaplama yapıldığı ve hükümde söz konusu raporun esas alındığı  anlaşılmaktadır.
Dairemizin 06.5.2019 tarihli dosya eksiklik talep yazısı ile ICBC Turkey Bank A.Ş.’nin 1 yıllık vadeli mevduata uyguladığı en yüksek faiz oranlarını gösterir tablonun istendiği, adı geçen bankanın cevabi yazısı ile 01.01.2006 ile 22.4.2019 tarihleri arasında bankaca fiilen uygulanan en yüksek faiz oranları tablosunun gönderildiği, incelenmesinde mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda esas alınan oranların, fiilen uygulanan bu oranlardan yüksek olduğu görülmektedir.
O halde mahkemece, borçlunun şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü sebeplerle sınırlı olmak üzere,  alacaklının  bildirdiği  ve  borçlunun  da  kabulünde  olan  bankaların  bildirdiği fiilen uygulanan mevduat faiz oranları nazara alınarak en yüksek mevduat faiz oranı tespit edilip, bilirkişiden ek rapor alınarak sonuca gidilmesi gerekirken, eksik incelemeyle bu esaslara uymayan bilirkişi raporuna itibar edilerek sonuca gidilmesi isabetsiz olup, kararın yukarıda izah edilen nedenlerle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 13.5.2019 tarih ve  2018/6283 E. – 2019/7875 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24/10/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu