BAM İstanbul 21. Hukuk DairesiHarç

İpotek alacağından dolayı herhangi bir icra takibi bulunmayan İpotek Alacaklısının Alacağına Mahsuben Taşınmazı Alması Halinde ihale bedeli üzerinden alınması gereken harç %2,27 oranında olmalıdır.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
21. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2021/2993 Esas
KARAR NO : 2022/2678 Karar

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İSTANBUL 29. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 02/06/2021
NUMARASI : 2020/574 Esas, 2021/228 Karar

DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR TARİHİ : 29/09/2022
KARARIN YAZILDIĞI
TARİH : 29/09/2022

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının yasal süresi içerisinde istinaf yolu ile incelenmesi talep edilmiş olup, dosya yerel mahkemece Dairemize gönderilmiş olmakla, üye hakim tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosyadaki tüm belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp, düşünüldü.
İDDİA VE SAVUNMANIN ÖZETİ:
Şikayetçi vekili icra mahkemesine başvurusunda; hacizli taşınmazın ihalesi sonucunda müvekkilinin ipotek alacağına mahsuben satın alındığını, taşınmazla ilgili müvekkili tarafından ipotekli takip yapılmamış olmasına karşın ihale bedelinden tahsil harcının %2,27 yerine %11,38 olarak hesaplandığını, ancak icra müdürlüğünce takibin kambiyo takibi olduğu gerekçesi ile harcın %11,38 olarak alınmasına karar verildiğini, Harçlar Kanunu Genel Tebliği uyarınca takip talebi bulunmayan alacaklılara İİK’nın 125/3 gereğince ödenen paralardan %2,27 oranında harç alınacağının belirtildiğini, dosyada da ihale bedelinin alacaklıya İİK’nın 125/3 maddesi gereğince ödendiğini ileri sürerek 14/10/2020 tarihli müdürlük kararının iptali ile fazla harcın iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Vergi Dairesi vekili cevabında; Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı tarifenin İcra ve İflas Harçları bölümünün I/3 maddesi uyarınca takipte gelinen aşamaya göre tahsil harcı alınacağını, bu nedenle müdürlük işleminin yerinde olduğunu savunarak şikayetin reddine karar verilmesini talep etmiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:
Mahkemece; takibin kambiyo takibi olup kesinleştiği, haczedilen taşınmazın ihale ile satılması sonucunda 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28.maddesinin c bendi uyarınca %11,38 oranında harç alınacağının öngörüldüğü, bu nedenle müdürlük işleminde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:
Şikayetçi vekili süresinde sunduğu istinaf başvuru dilekçesinde özetle; kambiyo takibinde hacizli taşınmazın müvekkili tarafından ipotek alacağına mahsuben alındığını, ancak müvekkili tarafından ipotekli takip başlatılmamasına rağmen ihale bedelinden %2,27 oranı yerine 11,38 oranında harç alındığını ileri sürerek mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :
Uyuşmazlık; tahsil harcı işlemine yönelik şikayet nitleiğindedir.
İstinaf incelemesi HMK’nın 355. maddesi gereğince istinaf dilekçesinde ileri sürülen sebeplerle ve re’sen de kamu düzenine aykırılık yönünden sınırlı olarak yapılmıştır.
İstanbul 25. İcra Müdürlüğünün 2019/32820 Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; şikayetçi alacaklı tarafından başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde hacizli taşınmazın 03/09/2020 tarihli ihale sonucunda ipotek alacağına mahsuben takip alacaklısı tarafından alındığı, alacaklı vekilinin ihale bedeli üzerinden tahsil harcının %2,27 yerine %11,38 olarak alınmış olması nedeni ile fazla ödenen 18.673,23 TL harcın iadesine karar verilmesini talep ettiği, taşınmaz tapu kaydında ipotek bulunmakla birlikte takibe geçildiğine dair herhangi bir şerh bulunmadığı görülmektedir.
492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı tarifenin “(B) İcra ve iflâs harçları” bölümünün “I-İcra harçları” başlıklı fıkrasının 3/c bendinde tahsil harcı “haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan %11,38 oranında uygulanır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Aynı Yasa’nın 3/b bendinde tahsil harcı “hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan %9,10 oranında uygulanır”, 3/e bendinde ise takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanunu’nun 125. maddesinin 3. fıkrası gereğince ödenen paralardan %2,27 oranında uygulanır düzenlemesi yer almaktadır.
Yargıtay 12. HD.nin 20/06/2016 tarihli 2016/3532 E.-17309 K. ve 23/01/2017 tarihli 2016/9391 E.-2017/827 K.sayılı kararlarında da belirtildiği üzere, somut olayda alacaklının ipotek alacağından dolayı herhangi bir icra takibi bulunmadığı gibi ipoteğin paraya çevrilmesinin de istenilmediği anlaşılmakla ihale bedeli üzerinden alınması gereken harç %2,27 oranında olmalıdır.
Açıklanan nedenlerle, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi isabetsiz olduğundan ve anılan yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, HMK’nın 353/1-b-2 maddesi uyarınca yerel mahkeme kararının kaldırılarak esas hakkında yeniden karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve aşağıdaki şekilde şikayet konusu harç miktarı dikkate alınarak kesin olmak üzere hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
I-Şikayetçi vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353/1-b-2 maddesi gereğince, İstanbul 29. İcra Hukuk Mahkemesinin 02/06/2021 tarihli, 2020/574 Esas- 2021/228 Karar sayılı kararının KALDIRILARAK, yeniden esas hakkında;
“1-Şikayetin kabulü ile İstanbul 25. İcra Müdürlüğünün 2019/32820 Esas sayılı dosyasında, icra müdürlüğünce %11,38 tahsil harcı alınmasına ilişkin 14/10/2020 tarihli işlemin iptaline, icra müdürlüğünce tahsil harcının %2,27 oranında hesaplanmasına, fazladan alınan harcın şikayetçi tarafa iadesine,
2-Alınması gerekli 80,70 TL harçtan peşin alınan 54,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 26,30 TL harcın şikayetçiden alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, işin niteliği gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
4-Şikayetçi tarafından yatırılan gider avansından artan miktarın, 6100 sayılı HMK’nın 333.maddesi gereğince talep halinde davacıya iadesine,”
şeklinde HÜKÜM KURULMASINA,
II-İstinaf incelemesi yönünden;
1-İstinaf başvurusu kabul edilen şikayteçiden peşin alınan 59,30 TL istinaf karar harcının talep halinde ilk derece mahkemesince şikayetçiye iadesine,
2-İşin niteliği gereği istinaf yargılama giderlerinin şikayetçi üzerinde bırakılmasına,
3-6100 sayılı HMK’nın 333. maddesi uyarınca peşin alınan ve harcanmayan gider avansının ilk derece mahkemesince istinaf talep eden şikayetçiye iadesine,
4-İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından vekâlet ücreti hükmedilmesine yer olmadığına,
5-6100 sayılı HMK’nın 359/4. maddesi gereğince iş bu kararın ilk derece mahkemesi tarafından taraflara tebliğine,
dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 2004 sayılı İİK’nın 364/1. maddesi gereğince uyuşmazlık konusu miktar itibari ile KESİN olmak üzere oybirliği ile karar verildi.29/09/2022

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu