12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarHarçİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Takip konusu kredi konut finansmanı kapsamında olduğundan tahsil harcının ¼ oranında alınması gereklidir.

12. Hukuk Dairesi         2014/25752 E.  ,  2014/31129 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Alanya 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/07/2014
NUMARASI : 2014/399-2014/385

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı banka tarafından konut finansmanı sözleşmesine dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi başlatıldığı, borçlu adına kayıtlı taşınmazın ihale edilip ihalenin kesinleşmesi üzerine ihale bedeli üzerinden %11.38 oranında tahsil harcı alındığı görülmektedir
492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı tarifenin “(B) İcra ve iflâs harçları” bölümünün “I-İcra harçları” başlıklı fıkrasının 3/h bendinde “2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.” düzenlemesi yer almaktadır.
2499 Sayılı Kanun, 30.12.2012 tarih ve 28513 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 06.12.2012 tarih ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 139. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ise de; 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 139. maddesindeki; ”… Mevzuatta 2499 Sayılı Kanun hükümlerine yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.” düzenlemesi karşısında, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı tarifenin “(B) İcra ve iflâs harçları” bölümünün “I-İcra harçları” başlıklı fıkrasının 3/h bendindeki atfın 6362 Sayılı Kanun’un 57/1. maddesine yapıldığının kabulü gerekir.
6362 Sayılı Kanun’un 57/1. maddesinde; ”Konut finansmanı, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasıdır. Konut finansmanı kuruluşları, konut finansmanı fonları ve ipotek finansmanı kuruluşlarının bu kredilere ve alacaklara dayalı veya bunların teminatı altındaki işlemleri de bu kapsamdadır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu durumda, yukarıda değinilen yasal düzenlemeler uyarınca somut olaya bakıldığında; takip konusu kredi konut finansmanı kapsamında olduğundan tahsil harcının ¼ oranında alınması gereklidir.
O halde, mahkemece, alacaklı bankanın tahsil harcına yönelik şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/12/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu