12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİhtiyati Hacizİmzaya İtirazKambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu

İmzaya İtirazın Kabulü Kararının Kesinleşmesiyle İhtiyati Hacizler Kaldırılarak Dosya Kapatılır

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

Esas  No   : 2022/9152
Karar No   : 2023/2048

Taraflar arasındaki icra memur işlemini şikayetten dolayı yapılan inceleme sonunda, İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulü ile; takip dosyasındaki şikayetçinin isteminin reddine dair 01.09.2021 tarihli memur işleminin iptaline ve davacı şirket aleyhine tesis edilen hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kararın alacaklı tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı alacaklı tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi …. tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Şikayetçi borçlu İcra Mahkemesine başvurusunda; imzaya itiraz nedeni ile takibin durdurulmasına karar verildiğini ve bu kararın kesinleştiğini, aleyhine konulan hacizlerin kaldırılmasına yönelik iki ayrı talepleri olduğunu, bu taleplerinin, İcra Müdürlüğünün 01.09.2021 tarihli tensip kararı ile reddedildiğini, hukuka aykırı olan taleplerin reddine yönelik işlemin iptali ile İcra Müdürlüğü dosyasında konulan tüm hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

II. CEVAP
Alacaklı cevap dilekçesinde; şikayetin süresinde gerçekleştirilmediğini, hacizlerin İİK 106. ve 110. maddeleri gereği hükümsüz kaldığı hususunun gerçeği yansıtmadığını, İcra Hukuk Mahkemesinin kararının takibin iptaline yönelik olmayıp hacizlerin kaldırılması sonucunu doğurmadığını, davacının haksız ve kötü niyetle ikame etmiş oldukları davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; imzaya itirazın kabulüne ilişkin kararın kesinleşmesi, takibin iptaline ilişkin kararın sonuçlarını doğuracağından takip dosyasındaki tüm hacizlerin kaldırılması gerektiği ayrıca icra takibi, mahkeme kararı ile iptal edilmişse artık iptal edilen takip dosyası üzerinden ihtiyati hacizlerin varlığını sürdürmesi mümkün olmadığı, bir başka ifade ile; takibin iptali kararıyla birlikte icra takibi ortadan kalktığından ihtiyati haczin infazına ilişkin işlemler de kendiliğinden hükümsüz hale geleceğinden dosyadaki davacı şirket aleyhine tesis edilen hacizlerin de imzaya itirazın kabulüne ve takibin durmasına dair kararın kesinleşmesi ile birlikte ortadan kaldırılması gerektiği belirtilerek davanın kabulüne, . İcra Müdürlüğünün 2019/12803 Esas sayılı takip dosyasındaki davacının isteminin reddine dair 01.09.2021 tarihli memur işleminin iptaline ve davacı şirket aleyhine tesis edilen hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Alacaklı istinaf başvurusunda: İcra Hukuk Mahkemesinin kararının takibin iptaline yönelik olmayıp hacizlerin kaldırılması sonucunu doğurmadığını, davacının haksız ve kötü niyetle açıldığını ileri sürmüştür.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; davacı borçlu şirketin İcra Müdürlüğüne yaptığı talep üzerine hacizlerin kaldırılması yönünde işlem tesis edilmesi gerekirken, İcra Müdürlüğünce talebin reddine karar verilmesi işleminin usul ve yasaya aykırı olduğu, bu sebeple bu işleme yönelik şikayetin İlk Derece Mahkemesince kabulüne karar verilerek icra memurluğu işleminin iptali ile davacı şirket malları üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı belirtilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Alacaklı temyiz başvurusunda; istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü sebepleri belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması ve davanın kabulüne karar verilmesi istemi ile temyiz yoluna başvurmuştur.
C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık hacizlerin kaldırılması talebinin reddine ilişkin icra memuru işlemini şikayetine ilişkindir.
2. İlgili Hukuk
İİK’nın 170. maddesi

3. Değerlendirme
1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup alacaklının temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının  2004 sayılı Kanun’un 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

27.03.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu