12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİstinaf&Temyiz

İlk Derece Mahkemesinin hükmün davacıya tefhim edildiği kısa kararında istinaf süresinin davacı yönünden  tefhimden itibaren başlayacağının açıkça bildirildiği, kısa kararda kanun yoluna başvuru hususunda herhangi bir yanıltma bulunmadığı,tefhim edilen kısa kararın gerekçe dahil tüm unsurları kapsamasının gerekli olmadığı,

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2023/4319
KARAR NO: 2023/8210
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 20.03.2023
NUMARASI : 2022/1311-2023/689
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçinin, ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin  reddine karar verildiği, iş bu karar aleyhine istinaf yoluna başvurulması üzerine ilk derece mahkemesince, 08.03.2022 tarihli ek karar ile istinaf talebinin süreden reddine karar verildiği,ek karar aleyhine istinaf yoluna başvurulması üzerine bölge adliye mahkemesince, hükmün tüm unsurları ile tefhim edilmediğinden istinaf başvurusunun süresinde olduğu gerekçesi ile ilk derece mahkemesinin ek kararının kaldırılmasına ve ihalenin feshine karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği anlaşılmıştır.
Somut olayda, İlk Derece Mahkemesinin asıl karara ilişkin 08.03.2022 tarihli kısa kararında “davacı vekilinin yüzüne karşı,yüzüne karşı verilenler yönünden kararın tefhiminden itibaren 10 gün içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere” karar verildiği, kararın 08.03.2022 tarihinde davacının yüzüne karşı tefhim edildiği, davacı tarafından 31.03.2022 tarihinde kararın yasal süresinden sonra istinaf edildiği anlaşılmıştır.
İlk Derece Mahkemesinin hükmün davacıya tefhim edildiği kısa kararında istinaf süresinin davacı yönünden  tefhimden itibaren başlayacağının açıkça bildirildiği, kısa kararda kanun yoluna başvuru hususunda herhangi bir yanıltma bulunmadığı,tefhim edilen kısa kararın gerekçe dahil tüm unsurları kapsamasının gerekli olmadığı,bu konuda HMK ve İİK’da emredici bir hüküm bulunmayıp aksine zorunlu hallerde mazeret dercedilmek sureti ile gerekçeli kararın bir ay sonra yazılabileceği hususunun açıkça düzenlendiği,mahkemelerce iş yoğunluğu nedeni ile duruşma esnasında kısa karar ile hükmün tüm unsurları ve gerekçesinin yazılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından Bölge Adliye Mahkemesinin gerekçesi yerinde görülmemiştir.
O halde,  Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesinin 08.03.2022 tarihli ek kararına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi gerekirken yazılı gerekçe ile ek karar kaldırılarak ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup  kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 20.03.2023 tarih ve 2022/1311 E. – 689 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 371. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz ESAS NO       : 2023/4319
KARAR NO : 2023/8210
harcının istek halinde ilgiliye iadesine, HMK’nın 373/2. maddesi gereğince dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 05.12.2023 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu