12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİcranın Geri Bırakılması (İİK 33)

İlamlı icra yoluyla başlatılan takipte, İİK’nın 33 ve devamı maddelerinde istemin reddi veya kabulü halinde icra inkar tazminatına hükmedileceğine ilişkin yasal düzenleme bulunmadığı, mahkemece davalı alacaklılar aleyhine inkar tazminatına hükmedilemeyeceği-

İlamlı icra yoluyla başlatılan takipte, İİK’nın 33 ve devamı maddelerinde istemin reddi veya kabulü halinde icra inkar tazminatına hükmedileceğine ilişkin yasal düzenleme bulunmadığı, mahkemece davalı alacaklılar aleyhine inkar tazminatına hükmedilemeyeceği-

I. DAVA

Borçlu icra mahkemesine başvurusunda; ilama konu edilen mahkeme kararının eda hükmü içermediğini, ilama ilişkin her bir alacak kaleminin bulunduğu tek bir icra takibinin yapılmasının gerektiğini, belirterek şikayetlerinin kabulü ile icra takibinin iptaline, takip miktarının %20’sinden aşağı olmamak üzere kötüniyet tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

II. CEVAP

Alacaklı cevap dilekçesinde; Bölge Adliye Mahkemesinin kararından sonra taraflarınca kamulaştırmasız el atma tazminat alacaklarına uygulanan faiz ile işlemiş yasal faiz arasındaki fark faiz alacakları için borçlu Bakanlık aleyhine Kocaeli İcra Müdürlüğünün 2022/4881 sayılı takip dosyası ile iş bu şikayete konu icra takibinin yapıldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; takip talebinde belirtilen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8.Hukuk Dairesinin 2021/637 Esas, 2021/1167 Karar sayılı ilamına dayanarak başlatılan Kocaeli İcra Müdürlüğünün 2022/4881 Esas sayılı takibin iptaline, takibin iptaline karar verilmiş olduğundan, davacı vekilinin diğer itirazları konusunda karar verilmesine yer olmadığına, takip dayanağı ilamın alacaklı tarafça sehven eksik konulmuş olması nedeni ile kötü niyet tazminatına hükmedilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Alacaklı istinaf başvurusunda; lehlerine icra inkar tazminatına hükmolunması gerektiğini ileri sürmüştür.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; takibin ilamlı icra yoluyla başlatıldığı, İİK’nın 33 ve devamı maddelerinde istemin reddi veya kabulü halinde icra inkar tazminatına hükmedileceğine ilişkin yasal düzenleme bulunmadığı, mahkemece davalı alacaklılar aleyhine inkar tazminatına hükmedilemeyeceği, mahkemenin, ilamlı takipte icra inkar tazminatı verilemeyeceğine ilişkin kararında hukuka aykırı bir yön bulunmadığı belirtilerek davacının istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Borçlu temyiz başvurusunda; istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü sebepleri belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması ve davanın reddine karar verilmesi istemi ile temyiz yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık ilama dayalı takibin iptaline yönelik şikayete ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

İİK’nın 33 ve devamı maddeleri.

3. Değerlendirme

1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup borçlunun temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Harç alınmasına yer olmadığına,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

08.05.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 08.05.2023 T. E: 2022/10412, K: 3135

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu