2023 YılıBAM Konya 7. Hukuk DairesiFaizKesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlar

İlamda faiz ve faizin başlangıcı konusunda bir hüküm bulunmaması halinde karar tarihinden itibaren yasal faiz istenebilir. Ancak, hükmün infazı için kesinleşmesi gereken hallerde faizin kararın kesinleşme tarihinden itibaren hesaplanması gerekir.

T.C.
KONYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
7. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2023/66
KARAR NO : 2023/113

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : AKSARAY İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 09/11/2022
NUMARASI : 2022/252 Esas 2022/303 Karar

DAVANIN KONUSU : Şikayet
KARAR TARİHİ : 16/01/2023
KARAR YAZIM TARİHİ : 16/01/2023
Yukarıda tarih ve numarası yazılı ilk derece mahkeme kararı aleyhine istinaf yasa yoluna başvurulmuş olmakla, Dairemizce HMK’nun 353. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda dosyadaki belgeler okundu, incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
ŞİKAYETÇİ BORÇLU VEKİLİ DİLEKÇESİNDE :
Aksaray İcra Müdürlüğü’nün 2022/7725 E. sayılı dosyası ile alacaklı karşı tarafça Asliye Hukuk Mahkemesi dosyasından verilen ilamdaki vekalet ücreti ve yargılama giderini mevzuata aykırı olarak kesinleşme tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerekirken karar tarihinden itibaren faiz işletilmek suretiyle açıkça mevzuata ve emsal Yargıtay kararlarına aykırı davranıldığından davalarının kabulü ile haksız yapılan takibin olmadığı takdirde icra emrini iptaline, bu taleplerinin de kabul edilmeyecek ise ilamdaki ilam vekalet ücreti, yargılama giderleri ve harçlara karar tarihinden kesinleşme tarihine kadar olan işlemiş faiz miktarının iptaline ve kaldırılmasına, icra emrinin düzeltilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
DAVALI ALACAKLI VEKİLİ CEVABINDA:
Davacının talebinin hukuki olarak dinlenmesinin mümkün olmayıp somut olayda yeniden faiz hesaplaması yapılması gerektiğini, belediye tarafından faiz ödemesi olmaksızın ödeme yapıldığından davanın konusuz kaldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:
Faizin başlangıç tarihinin hatalı olduğuna dair davalı alacaklının kabulünün bulunması nedeniyle takibin iptaline karar verildiği görülmüştür.
DAVALI ALACAKLI VEKİLİ TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:
Özü itibariyle cevap dilekçesindeki hususları tekrar etmiştir.
GEREKÇE:
I- Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan (Örnek 4-5) ilamlı takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; Faiz hesabının ilama aykırı olduğu iddiası ile takibin iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece, istemin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.
II- İcra dosyasının incelenmesinde;
Aksaray 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 09/07/2019 tarih 2018/84 E. 2019/189 K. sayılı kararı ile hüküm altına alınan yargılama gideri, vekalet ücreti ve harca dair alacak kalemlerinin karar tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte Örnek 4-5 takibe konu edildiği,
Alacaklı vekilinin (02.08.2022 tarihli), takibe konu edilen faiz alacağının kesinleşme tarihi esas alınarak hesaplanması talebinin İcra Müdürlüğü’nün 03.08.2022 tarihli kararı ile reddedildiği,
05.08.2022 tarihinde faiz hesaplanmaksızın (sadece asıl alacak üzerinden) yapılan dosya kapak hesabında belirtilen tutarın takip borçlusu tarafından ödenmesi üzerine İcra Müdürlüğü’nün 10.08.2022 tarihli kararı ile dosya borcunun kapanmış olması gerekçe gösterilerek dosyanın infazen kapatılmasına karar verildiği görülmüştür.
III- Takip alacaklısının işlemiş faizden vazgeçtiğine dair (ne icra dosyasında ne de şikayet dosyasında) bir beyanı bulunmadığı gibi bilakis işlemiş faizin hesaplanma tarihinin takibe dayanak ilamın (karar tarihi değil) kesinleşme tarihi olarak esas alınması gerektiğine dair istemi mevcuttur. Bundan dolayı, icra dosyasında bulunan (ve herhangi bir işlemiş faiz hesabı içermeyen) 05.08.2022 tarihli dosya kapak hesabına dayalı olarak dosyanın infazına karar verilmesi nedeniyle iş bu uyuşmazlığa dair davanın konusuz kalmadığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi yeni uyuşmazlıklara yol açma ihtimali bulunduğundan İcra Müdürlüğü’nün 10.08.2022 tarihli kararı göz ardı edilerek şikayetin esasının incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
IV- İlamda faiz ve faizin başlangıcı konusunda bir hüküm bulunmaması halinde karar tarihinden itibaren yasal faiz istenebilir. Ancak, hükmün infazı için kesinleşmesi gereken hallerde faizin kararın kesinleşme tarihinden itibaren hesaplanması gerekir. (İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 24.11.1995 tarih 1994/2 Esas-1995/2 Karar sayılı kararı ve HGK’.nun 05.04.2000 tarih, 2000/12–739 Esas-2000/746 Karar sayılı ilamında vurgulandığı üzere)
İlamda alacaklı lehine hükmedilen vekalet ücreti, yargılama gideri ve harç alacaklarının kararın kesinleşme tarihinde muaccel hale geleceği nazara alınarak kesinleşme tarihinden itibaren faiz hesaplaması yapılması gerekmektedir.
Dolayısıyla, takipte talep edilen
– 2.511,40 TL yargılama gideri alacağı yönünden 143,05 TL,
– 2.431,37 TL harç gider alacağı yönünden 138,49 TL,
– 13.550,00 TL vekalet ücret alacağı yönünden 771,79 TL işlemiş faiz talep edilmesi gerekirken ilama aykırı olarak bu miktarların üzerinde talepte bulunulduğu görülmüştür.
V- Netice olarak, yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca, ilk derece mahkemesince, icra takibine konu yargılama gideri alacağı yönünden 143,05 TL.yi aşan, harç gider alacağı yönünden 138,49 TL.yi aşan, vekalet ücret alacağı yönünden 771,79 TL.yi aşan işlemiş faiz alacakları yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken takibin tamamen iptaline karar verilmesi hatalı olduğundan istinaf isteminin kısmen kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
I-Davalı alacaklının istinaf başvurusunun KISMEN KABULÜ İLE;
6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca, Aksaray İcra Hukuk Mahkemesi’nin 09.11.2022 tarih 2022/252-303 E.K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, yerine;
“1-Şikayetin KABULÜ İLE, Aksaray İcra Müdürlüğü’nün 2022/7725 E. sayılı takip dosyasında
– 2.511,40 TL yargılama gideri alacağı yönünden 143,05 TL,
– 2.431,37 TL harç gider alacağı yönünden 138,49 TL,
– 13.550,00 TL vekalet ücret alacağı yönünden 771,79 TL işlemiş faiz talep edilebileceğine, bu miktarları aşan işlemiş faiz alacaklarının İPTALİNE,
2- Harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
3-Şikayetçi borçlunun yapmış olduğu 129,20 TL harç ve 22,00 TL reddiyat olmak üzere toplam 151,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak şikayetçi borçluya verilmesine,
4- Şikayetçi borçlu kendisini vekille temsil ettirmiş olması nedeniyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 6.ve 11.maddesi dikkate alınarak tarifenin 2. kısımın 2. bölümüne göre -1.700,00-TL (binyediyüzTürkLirası) vekâlet ücreti takdiri ile davalıdan alınarak şikayetçi borçluya verilmesine,
5- Şikayetçi borçlu tarafından yatırılan gider avansından artan miktarın karar kesinleştiğinde talep halinde şikayetçi borçluya iadesine,” şeklinde HÜKÜM KURULMASINA,
II- Peşin harcın mahsubu ile bakiye 99,20 TL istinaf harcının şikayetçi borçludan alınarak hazineye irat kaydına,
III- Davalı alacaklı tarafından yapılan istinaf harç giderleri toplamı olan 301,40 TL istinaf giderlerinin 150,70 TL.sinin şikayetçi borçludan alınarak davalı alacaklıya verilmesine, bakiye kısmın davalı alacaklı üzerinde bırakılmasına,
IV-Kararın, ilk derece mahkemesince bilgi mahiyetinde taraflara tebliğine,
Dair, HMK’nın 353/1-b-2 maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan incelemede İİK’nın 6763 sayılı Kanun ile değişik 364. maddesi uyarınca ihtilaf konusu değer itibariyle KESİN olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.16/01/2023

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu