12. Hukuk Dairesi2023 YılıBAM Ankara 19. Hukuk DairesiMeskeniyet Şikayeti

İK’nın 82/1-12.maddesinden faydalanma hakkının sadece takip borçlusuna ait olduğu,  takipte taraf sıfatı bulunmayan şikayetçi 3. kişinin aile konutu şerhi bulunduğu iddiası ile borçlu adına kayıtlı taşınmazla ilgili haczedilmezlik iddiasında bulunamayacağı

T.C.
ANKARA
 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
 19. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2022/452
KARAR NO : 2023/38
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
 K A R A R 
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ANKARA 15. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 10/01/2022
NUMARASI : 2022/14 E.- 2022/43 K.
İCRA DOSYA NUMARASI : Ankara 8.İcra Müdürlüğü  2021/6863 E.
DAVANIN KONUSU : ŞİKAYET
KARAR TARİHİ : 18.01.2023
KARAR YAZIM TARİHİ : 24.01.2023
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı aleyhine süresi içinde  şikayetçi 3.kişi vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olmakla, HMK’nın 353.maddesi gereğince dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi 3.kişi vekili mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde;  müvekkilinin eşi aleyhine başlatılan takipte tapuda müvekkilinin eşi adına kayıtlı olan aile konutuna haciz konulduğunu, taşınmaz üzerinde aile konu şerhinin  de bulunduğunu, haczi müvekkilinin tesadüfen 05.01.2022 tarihinde öğrendiğini, aile konutunun aynı zamanda borçlunun eşi ve ailesiyle yaşadığı haline münasip evi olması  nedeniyle  İİK’nın 82/12.maddesi  gereğince haczedilmeyeceğini belirterek Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, ……..mah., 64472 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde; davacının eşi adına kayıtlı konut için aile konutu şerhi bulunması nedeniyle haczedilemezlik şikayetinde bulunduğu, davacının takipte taraf olmadığı gibi taşınmaz üzerinde hisse sahibi olmadığı, bu nedenle meskeniyet şikayetinde bulunma hakkı olmadığı  yönündeki gerekçeyle “Davanın aktif husumet ehliyeti yokluğundan REDDİNE”  karar verilmiştir.
Şikayetçi borçlu vekili istinaf dilekçesinde; şikayet dilekçesini tekrarlamış, müvekkilinin aktif dava ehliyeti olduğunu, Anayasa Mahkemesinin 12.12.2019  tarih ve 2016/10454  sayılı kararı ile eşin de meskeniyet şikayetinde bulunma hakkı olduğuna  karar verildiğini belirterek mahkeme kararının kaldırılmasını ve şikayetin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Uyuşmazlık; İİK.’nın 82/1-12 maddesine dayalı meskeniyet iddiasına ilişkin şikayet niteliğindedir.
Takip dosyasının incelenmesinde; alacaklı tarafından borçlu ………..Öztürk aleyhine kredi alacağına dayalı başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız takipte, borçlu ………Öztürk adına tapuda kayıtlı Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, M.. ………mah., 64472 ada, 1 parselde  kayıtlı taşınmaz  üzerine haciz konulduğu görülmüştür.
İİK.’nın 82/1-12. maddesine dayalı olarak yapılan meskeniyet iddiası haczedilmezlik şikayeti niteliğindedir. Anılan  maddede borçlunun haline münasip evinin haczolunamayacağı ifade edilmiştir. Anılan yasal düzenleme uyarınca meskeniyet şikayeti yalnızca takip borçlusuna tanınmış bir hak olup, takipte borçlu sıfatı taşımayan 3.kişinin bu konuda şikayet hakkı bulunmamaktadır. Yerleşik Yargıtay içtihatları da bu yöndedir.
Dairemizce yapılan değerlendirmelere göre; şikayetin 06.07.2021 tarihli hacze ilişkin olduğu, İİK’nın 82/1-12.maddesinden faydalanma hakkının sadece takip borçlusuna ait olduğu,  takipte taraf sıfatı bulunmayan şikayetçi 3. kişinin aile konutu şerhi bulunduğu iddiası ile borçlu adına kayıtlı taşınmazla ilgili haczedilmezlik iddiasında bulunamayacağı, şikayetçinin aktif husumet ehliyetinin bulunmadığı, dosya kapsamı, ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vaka ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık olmadığı ve hükümde kamu düzenine aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından şikayetçi  3.kişi vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan sebeplerle;
Şikayetçi 3.kişi vekilinin  Ankara 15.İcra Hukuk Mahkemesinin 10.01.2022 tarih ve  2022/14 E. 2022/43 K.sayılı kararına yönelik istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan REDDİNE,
Alınması gereken 179,90 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 59,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 120,60TL karar harcının şikayetçi 3.kişiden tahsili ile Hazineye gelir kaydına,
Yargılama giderlerinin istinaf talep eden üzerinde bırakılmasına,
Dair, İİK.nın 364,  366 ve  7035 Sayılı Kanun’un 31.maddesi ile değişik HMK.nın  361/1 maddeleri gereğince kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu 18.01.2023 tarihinde  oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2023/1908
KARAR NO: 2023/8797
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 18.01.2023
NUMARASI : 2022/452-2023/38
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 269,85 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 14.12.2023 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu