12. Hukuk Dairesi2020 YılıHaciz

İİK’nun 83. maddesinde kısmen haczi caiz olan şeyler sayılmış olup, ek ders ücretlerinin maaştan sayılacağına ilişkin herhangi bir hükmün bulunmadığı, bu durumda bu ücretin tamamının haczedilmesine yasal bir engelin olmadığı-

İİK’nun 83. maddesinde kısmen haczi caiz olan şeyler sayılmış olup, ek ders ücretlerinin maaştan sayılacağına ilişkin herhangi bir hükmün bulunmadığı, bu durumda bu ücretin tamamının haczedilmesine yasal bir engelin olmadığı-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş. Başkan Kocaman tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlunun icra takibi neticesinde maaşının 1/4 ü ile ek ders ücretleri üzerine konulan hacizlerin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu mahkemece borçlunun şikayetinin kısmen kabulü ile borçlunun maaşının 1/4 üne konulan haczin devamına, ek ders ücretlerinin haczinin 1/4 ünden fazlasının kaldırılmasına karar verildiği; Bölge Adliye Mahkemesi’ nce ilk derece mahkemesinin kararının yerinde olduğu gerekçesiyle istinaf talebinin esastan reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK’nun 83. maddesinde kısmen haczi caiz olan şeyler sayılmış olup, ek ders ücretlerinin maaştan sayılacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda bu ücretin tamamının haczedilmesine yasal bir engel yoktur.

O halde mahkemece şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Davalı alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 01.07.2020 tarih ve 2020/285 E. – 2020/526 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA, Batman İcra Hukuk Mahkemesi’nin 17.12.2019 tarih ve 2019/409 E. – 2019/418 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 30/03/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 30.03.2021 T. E: 2020/8409, K: 3757

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu