2015 ve Öncesi Yıllar3. Hukuk DairesiTehir-i İcra (İİK 36)

İİK’nun 36. maddesinin hem genel mahkemeler hem de icra mahkemesi tarafından İİK mad. 269 ve 276 maddelerine göre verilen tahliye kararları hakkında uygulanacağı ve borçlu kiracıdan istenecek güvence miktarının “üç aylık kira bedeli” olduğu-  İcranın durdurulması için İİK 36 uyarınca icra dosyasına yatırılan güvence parasının “kira parası” olmayıp teminat niteliğinde olduğu

İİK’nun 36. maddesinin hem genel mahkemeler hem de icra mahkemesi tarafından İİK mad. 269 ve 276 maddelerine göre verilen tahliye kararları hakkında uygulanacağı ve borçlu kiracıdan istenecek güvence miktarının “üç aylık kira bedeli” olduğu-  İcranın durdurulması için İİK 36 uyarınca icra dosyasına yatırılan güvence parasının “kira parası” olmayıp teminat niteliğinde olduğu-

Dava dilekçesinde, 3.976,51 TL kira alacağının tahsili için yapılan takibe vaki itirazın iptali ile % 40 icra inkâr tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi  içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı vekili dilekçesinde, davacı (kiralayan) ile davalı (kiracı) arasındaki kira sözleşmesinde bulunan muacceliyet şartı gereğince, davalı tarafından 2009 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle kalan aylar için davalı aleyhine tahliye talepli icra takibi yapıldığını,davalının takibe itiraz etmesi üzerine açtıkları itirazın kaldırılması ve tahliye davasının kısmen kabulü ile davalının taşınmazdan tahliyesine ilişkin verilen kararın davalı tarafından temyiz  edilmesi nedeniyle kesinleşmediğini, daha sonra 2010 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerinin davalı tarafından yatırılmaması nedeniyle aleyhine başlatılan 2010/4935 esas sayılı icra takibine haksız olarak itiraz edildiğini belirterek itirazın iptali ile takibin devamına ve %40 oranında icra inkâr tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili dilekçesinde; davacılar tarafından aleyhine başlatılan icra takibine yaptıkları itiraz üzerine İcra Hukuk Mahkemesince belirlenmiş olan aylık 1.789,59 TL üzerinden 2010 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin üç aylık kira bedeli ile vekalet ücreti ve yargılama gideri olmak üzere toplam 7.500,00 TL’yi icra dosyasına yatırdığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece; davacı tarafından açılan itirazın kaldırılması ve tahliye davası neticesinde verilen kararın temyizi üzerine davalı tarafından icra dosyasına üç aylık kira bedeli karşılığı olarak 7.500,00 TL teminatın yatırıldığı ve icranın geri bırakılmasına karar verildiği  gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince süresinde temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacının sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak, kira ilişkisinin, 01.04.2008 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kurulduğu tarafların kabulündedir. Söz konusu sözleşme 1 yıl süreli olarak düzenlenmiş olup aylık kira bedeli 1.650,00 TL olarak belirlenmiştir.  Taraflar aylık kira bedelinin 1.789,59 TL olduğunu imzaları karşılığında kabul ettiklerinden aylık kira bedeline ilişkin taraflar arasında ihtilaf bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, icra dosyasına icranın durdurulması için teminat olarak yatırılan paranın, kira bedeli olarak kabul edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

İcra Hukukunda Yürütmenin Durdurulması( tehiri icra) İİK’nun 36.maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmü, hem genel mahkemeler hem icra mahkemesi tarafından İİK mad.269 ve 276 maddelerine göre verilen tahliye kararları hakkında uygulanacağından borçlu kiracıdan istenecek güvence miktarı “üç aylık kira bedeli”dir. Ancak icranın durdurulması için icra dosyasına yatırılan güvence parası hiçbir zaman kira parası olamaz. Güvence parasının şartları gerçekleşmeden davacı tarafından alınması da mümkün değildir. Bu bakımdan icraya yatırılan paranın kira parası olmayıp teminat olduğunun kabulü gerekmektedir.

Bu itibarla mahkemece, davalı tarafından icra dosyasına tehiri icra için yatırılan 7.500,00 TL’nin,davacı tarafından talep edilen ve davalı tarafından ödenmeyen 2010 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin kira bedeli olarak kabul edilip davacının davasının reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 24.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

3. HD. 24.11.2011 T. E: 14748, K: 19401

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu