12. Hukuk Dairesi2023 YılıAşkın HacizHacizHaciz Kaldırmaİlamların İcrasıTehir-i İcra (İİK 36)

İİK’nın 36. maddesi uyarınca tehiri icra kararı almak üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesi İİK’nın 85/son maddesiyle de bağdaşmayacaktır.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2022/13055
KARAR NO: 2023/5187
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 08.11.2022
NUMARASI : 2022/1758-2022/1690
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı/borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, mehil vesikasında belirtilen 113.089,46 TL’nin takip dosyasına yatırıldığını, daha sonra tehiri icra kararının alındığını, takip dayanağı ilamın bölge adliye mahkemesince kaldırıldığını, İİK’nın 36/5. maddesi uyarınca da nakdi teminatın taraflarına iadesine karar verildiğini, ancak nakdi teminat yatırmaları nedeni ile daha önce kaldırılması gereken hacizlerin kaldırılmadığını fark ettiklerini, bu sefer icra müdürlüğünden diğer hacizlerin kaldırılmasını talep ettiklerini ancak taleplerinin 04.11.2021 tarihli müdürlük kararı ile reddedildiğini belirterek müdürlük kararının iptalinin talep edildiği, İlk Derece Mahkemesince, şikayetin reddine karar verildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmüştür.
 İİK’nın 36. maddesi gereğince; ilamı temyiz eden borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise, icranın geri bırakılması için karar almak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.
 Öte yandan İİK’nın 85. maddesi uyarınca; borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana para, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Buna göre, dosya alacağının tamamının icra müdürlüğüne yatırılması halinde, mevcut hacizler aşkın hale geleceği gibi, hacizlerin devam etmesinde alacaklının da hukuki yararı kalmayacağından kaldırılmaları gerekir.
İİK’nın 36. maddesi uyarınca tehiri icra kararı almak üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesi İİK’nın 85/son maddesiyle de bağdaşmayacaktır.
 Somut olayda, borçlu tarafından 06.09.2017 tarihinde icra müdürlüğünce hesaplanan borç miktarının tamamı olan 113.089,46 TL’nin takip dosyasına depo edildiği, 14.09.2017 tarihli icra müdürlüğü kararı ile de dosyadaki hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği, bir kısım hacizlerin bu karara rağmen kaldırılmadığı, nakdi teminatın depo edildiği tarih itibari ile daha önce konulan hacizlerin aşkın hale geleceği, dayanak ilamın daha sonra ortadan kaldırılarak asliye hukuk mahkemesince nakdi teminatın borçluya iade edilmesine karar verilmesinin hacizlerin aşkın hale geldiği sonucunu değiştirmeyeceği anlaşılmakla, istemin kabulü ile şikayete konu müdürlük kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
 SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 373/1. maddesi uyarınca, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 08.11.2022 tarih ve 2022/1758 E. – 2022/1690 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), Yozgat İcra Hukuk Mahkemesinin 29.09.2022 tarih ve 2022/56 E. – 2022/199 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 20.09.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu