12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİmzaya İtiraz

İİK’nın 170/b maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken aynı Kanun’un 63. maddesi uyarınca, itiraz eden borçlu, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemeyeceği- ‘Senedin bedel hanesinde tahrifat yapıldığı’ iddiası, senet metninden anlaşılan itiraz sebepleri arasında olup, süresinde yapılmış bir itiraz ya da şikayetin kesinleşmesine kadar her aşamada ileri sürülebileceği

İİK’nın 170/b maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken aynı Kanun’un 63. maddesi uyarınca, itiraz eden borçlu, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemeyeceği- ‘Senedin bedel hanesinde tahrifat yapıldığı’ iddiası, senet metninden anlaşılan itiraz sebepleri arasında olup, süresinde yapılmış bir itiraz ya da şikayetin kesinleşmesine kadar her aşamada ileri sürülebileceği-

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; takibe konu bono üzerindeki imzanın borçluya ait olmadığını, senedin sahte olduğunu, borcu olmadığını ileri sürerek, takibin iptali ve davalının %20’den aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; davanın reddini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile bilirkişi raporunda senet altındaki davacı adına atfen atılı bulunan imzaların davacının eli ürünü olduğu kanaatine varıldığının bildirildiği anlaşıldığından ve davacı vekilinin tahrifata ilişkin iddilarını kanıtlar, kesin nitelikte bir raporun mevcut olmadığı, dava dilekçesinde buna ilişkin bir iddia bulunmadığından talebin reddine, davacı aleyhine %20’si oranında icra inkar tazminatına, %10’u oranında para cezasına hükmedilmesine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Davacı vekili; İlk Derece Mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu mahkemece hükme esas alınan ATK’nın raporuna göre imzanın müvekkili davacının eli ürünü olduğunun kesin olarak tespit edilemediğini, “kuvvetle muhtemel davacı eli ürünü olduğu” ibaresinin kesin kanaat içermediğini, davalı alacaklının bu rapora itiraz etmediği gibi yeniden rapor alınması yönünde bir talebinin de bulunmadığını, bu durumda rapordaki belirsizliğin müvekkili davacı borçlu lehine değerlendirilmesi gerektiğini, ayrıca bonodaki 30.000 TL’lik bedele 2 rakamı eklenerek 230.000 TL’ye dönüştürüldüğünü, senette tahrifat yapıldığını, tahrifat iddiasının incelenmediğini ileri sürülerek İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılması, talebin kabulüne karar verilmesi istemi ile istinaf yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile her iki rapor arasında çelişki bulunmadığı, davacı vekilinin rapora karşı beyanında 30.000,00 TL olan senedin 230.000,00 TL’ye dönüştürüldüğü iddiası yönünde yeniden rapor alınmasını talep ettiğini, ancak dava dilekçesinde açıkça tahrifata ilişkin bir iddia bulunmadığından bu talebin yerinde olmadığı, İİK’nın 169/a maddesinde yazılı belge sunulamadığı anlaşıldığından istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b(1) maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davacı vekili: istinaf dilekçesini tekrarlamakla mahkeme kararının kaldırılmasına şikayetin kabulüne karar verilmesi istemi ile istinaf yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, kambiyo senetlerine özgü ilamsız takipte imzaya itiraz ve tahrifat iddiası ile takibin iptali istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

1. İİK’nın 170’inci maddesi, İİK’nın 169/a maddesi

3. Değerlendirme

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlunun imzaya itiraz dışında ek beyanla takip dayanağı bononun bedel kısmında tahrifat yapıldığı iddiasında bulunduğu, ilk derece mahkemesince ve Bölge Adliye Mahkemesince dava dilekçesinde tahrifat iddiası yer almadığından tahrifat iddiasının incelenmediği görülmüştür.

İİK’nın 170/b maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken aynı Kanun’un 63. maddesi uyarınca, itiraz eden borçlu, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez. Senedin bedel hanesinde tahrifat yapıldığı iddiası, senet metninden anlaşılan itiraz sebepleri arasında olup (Prof.Dr. B. Kuru, İcra ve iflas Hukuku I-Cilt, 1988, sayfa 242 ve devamı), süresinde yapılmış bir itiraz yada şikayetin kesinleşmesine kadar her aşamada ileri sürülebilir.

Somut olayda muteriz borçlu, 17.12.2018 tarihli dilekçesinde ve sonraki aşamalarda; takip konusu senedin bedel hanesinde 30.000,00 TL yazılı olduğu halde, bedelin tahrifatla 230.000,00 TL haline getirildiğini belirterek borca kısmi itirazda bulunmuş olup, yukarıda anılan yasal düzenleme gereğince mahkemece söz konusu iddia yönünden bir inceleme yapılmaması isabetsizdir.

O halde İlk Derece Mahkemesince, borçlunun tahrifat iddiası da incelenerek (gelişmiş ve donanımlı laboratuvardan incelenmesi istenerek) oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine,

Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

21.03.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 21.03.2023 T. E: 2022/8854, K: 1877

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu